Vaš pravni kompas 

  • Ustav Tuzlanskog Kantona

  • Zakoni Tuzlanskog Kantona
Zakoni Tuzlanskog Kantona
 #507  by comodore
 
USTAV TUZLANSKOG KANTONA

("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/1997 i 3/1999 - Amandman I i "Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 13/1999 - Amandmani II-VI, 10/2000 - Amandmani VII-XII, 14/2002 - Amandmani XIII-XLI, 6/2004 - Amandmani XLII-LXXIII i 10/2004 - Amandmani LXXIV-LXXXII)

______________________
pogledati Amandman II

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstutivni narodi zajedno sa Ostalima i građani Tuzlanskog kantona, ostvaruju svoja suverena prava u državi Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom BiH i njegovim aneksima, Ustavom FBiH i njegovim Aneksom i ovim Ustavom.

______________________
pogledati Amandmane IV, XIII i XLII

Član 2

Kanton je federalna jedinica Federacije koja obuhvata općine i gradove, u sastavu Kantona, u skladu sa federalnim propisima.

Član 3

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Vladi, ministarstvima Kantona, Kantonalnom i općinskim sudovima, u kantonalnim i općinskim organima vlasti i upravi.

Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

______________________
pogledati Amandman XLIII

Član 4

Naziv kantona je: Tuzlanski kanton.

Sjedište Kantona je u Tuzli.

______________________
pogledati Amandman I

Član 5

Kanton ima grb, zastavu i pečat. Izgled grba, zastave i pečata Kantona, njihova upotreba i zaštita uređuju se zakonom Kantona.

Kanton može imati druge simbole o kojima odluči Skupština Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona).

Simboli Kantona upotrebljavaće se u skladu sa zakonom Kantona.

______________________
pogledati Amandman IV

Član 6

Službeni jezici Kantona su bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.

Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstva komunikacije i nastave.

______________________
pogledati Amandman XIV

II LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

Član 7

U ostvarivanju svojih nadležnosti Kanton osigurava i provodi sve mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima, Ustavom Federacije i njegovim Aneksom i ovim Ustavom vodeći računa o jednakopravnosti svih naroda i građana u Kantonu, općinama i gradovima.

Član 8

Sve izbjeglice i raseljene osobe, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, imaju pravo slobodnog povratka u prebivališta iz kojih su prognane, tokom etničkog progona i neprijateljstava od 1991. godine.

Član 9

Sve osobe imaju pravo na povrat ukupne imovine koje su lišene tokom etničkog progona i neprijateljstava od 1991. godine.

Ukoliko osobama iz prethodnog stava objektivno nije moguće vratiti imovinu, takve osobe imaju pravo na punu novčanu nadoknadu vrijednosti svoje imovine.

Sve izjave i obaveze date i preuzete pod prijetnjom, prisilom i prijevarom, a koje se odnose na svu pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i sva imovinska i neimovinska prava, ništavna su.

Prava iz prethodnih stavova ostvarivaće se u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, propisima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i ovog Kantona.

Član 10

Organi Kantona, općina i gradova dužni su osigurati uslove za rad i saradnju sa ombudsmenima.

III NADLEŽNOSTI KANTONALNE VLASTI

Član 11

Kanton je nadležan u svim oblastima koje nisu Ustavom Federacije izričito povjerene federalnoj vlasti, a posebno za:

a) donošenje i provođenje propisa, u okviru utvrđene ekonomske politike, za podsticanje privrednog i društvenog razvoja;

b) uspostavljanje i nadziranje kantonalnih policijskih snaga, koje imaju jedinstvene federalne uniforme sa oznakama Kantona;

c) utvrđivanje i provođenje politike obrazovanja i vaspitanja;

d) utvrđivanje i provođenje politike u oblasti nauke, kulture i sporta;

e) utvrđivanje i provođenje stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređivanje i izgradnju stambenih objekata;

f) donošenje i provođenje propisa o korišćenju zemljišta, uključujući zoniranje;

g) donošenje i provođenje propisa o postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

h) provođenje socijalne politike i uspostavljanje službi socijalne zaštite;

i) donošenje i provođenje propisa o unapređenju lokalnog poslovanja i humanitarnih aktivnosti;

j) utvrđivanje i provođenje politike u vezi sa regulisanjem i osiguranjem javnih službi;

k) utvrđivanje i provođenje politike u vezi sa osnivanjem i radom radija, televizije i drugih sredstava informisanja;

l) finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti ili djelatnosti pod nadležnošću kantonalne vlasti oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima;

m) utvrđivanje i provođenje politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa;

n) donošenje propisa o lokalnoj samoupravi u općinama i lokalnoj upravi i samoupravi u gradu, uz odgovarajuću konsultaciju sa općinskim odnosno gradskim vlastima.

Član 12

Kanton i Federacija su, u skladu sa Ustavom Federacije, nadležni za:

a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;

b) zdravstvo;

c) politiku zaštite čovjekove okoline;

d) komunikacijsku i transportnu infrastrukturu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine;

e) socijalnu politiku;

f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca;

g) turizam;

h) korišćenje prirodnih bogatstava.

Član 13

Nadležnosti iz prethodnog člana ovog Ustava mogu biti ostvarivane zajednički ili odvojeno, ili od strane Kantona uz koordinaciju sa federalnom vlašću, dogovarajući se na trajnoj osnovi, u skladu sa potrebama.

Član 14

Kanton može prenijeti svoje nadležnosti na općinu i grad na svojoj teritoriji ili na federalnu vlast, na osnovu međusobnog dogovora i prihvatanja.

Kanton može na općinu i grad na svojoj teritoriji prenijeti nadležnosti u vezi sa obrazovanjem, kulturom, turizmom, lokalnim poslovanjem i humanitarnom djelatnošću, te radiom i televizijom, a dužan je to učiniti ako, u pogledu nacionalnog sastava, većinsko stanovništvo te općine odnosno grada, nije većinsko stanovništvo u Kantonu kao cjelini.

Kanton može zaključivati međunarodne sporazume uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu, nije potrebna saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

______________________
pogledati Amandman XLIV

IV STRUKTURA KANTONALNE VLASTIA. ZAKONODAVNA VLAST KANTONA

1. Opće odredbe

Član 15

Zakonodavnu vlast Kantona vrši Skupština Kantona. Skupština Kantona je jednodomna.

Član 16

Skupština Kantona sastoji se od 35 poslanika.

______________________
pogledati Amandman VII

Član 17

Poslanicima Skupštine Kantona mandat traje četiri godine.

U slučaju ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednih prilika, mandat poslanika izabranih na posljednim izborima produžava se za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih okolnosti.

______________________
pogledati Amandman XV

Član 18

Poslanike u Skupštini Kantona biraju birači na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem na cijeloj teritoriji Kantona, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima, Ustavom Federacije i njegovim Aneksom, ovim Ustavom i zakonima. Svaki birač ima pravo da glasa za bilo koju registrovanu stranku.

Svaki birač može biti biran za poslanika u Skupštini Kantona.

Skupština Kantona bit će sazvana najkasnije deset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Član 19

Skupština Kantona ima predsjednika i zamjenike predsjednika.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine.

Predsjednik predstavlja Skupštinu Kantona, saziva sjednice Skupštine Kantona, predsjedava im i potpisuje akte koji se donose na sjednicama Skupštine Kantona.

Predsjednik Skupštine, u slučaju kada premijer Kantona bude privremeno u nemogućnosti da obavlja svoju dužnost, predstavlja Kanton.

Zamjenici predsjednika zamjenjuju predsjednika Skupštine Kantona u slučaju njegove spriječenosti da obavlja svoju dužnost, pomažu predsjedniku Skupštine prilikom predsjedavanja sjednicama Skupštine Kantona, učestvuju u konsultacijama za donošenje odluke u slučajevima utvrđenim ovim ustavom i Poslovnikom Skupštine.

______________________
pogledati Amandmane XVI i XLV

Član 19a

U Skupštini Kantona se formiraju klubovi poslanika konstitutivnih naroda pod uslovom da postoji najmanje jedan poslanik tog konstitutivnog naroda u Skupštini Kantona.

Svaki klub poslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika, koje potvrđuje Skupština Kantona. Skupština Kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini Kantona, mjesto zamjenika predsjednika iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

Tri kandidata koja potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe ko će biti predsjednik Skupštine.

______________________
pogledati Amandman XLVI

Član 20

Skupština Kantona ima sekretara, kojeg imenuje na period od četiri godine, u skladu sa zakonom.

Sekretar Skupštine Kantona pomaže predsjedniku Skupštine Kantona u pripremanju sjednica Skupštine Kantona, osigurava uslove za rad Skupštine Kantona i obavlja poslove i zadatke u vezi sa sjednicama i drugim poslovima utvrđenim poslovnikom ili koje mu povjeri predsjednik Skupštine Kantona.

______________________
pogledati Amandmane XVII i XLVII

Član 21

Skupština Kantona zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim poslovnikom Skupštine Kantona i objavljuje izvještaje o zasjedanjima i odlukama.

Član 22

Prava i obaveze poslanika u Skupštini Kantona utvrdit će se posebnim propisom.

Član 23

Poslanici u Skupštini Kantona ne podliježu krivično-pravnoj ni građansko-pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u Skupštini Kantona.

______________________
pogledati Amandman XLVIII

2. Nadležnost Skupštine Kantona

Član 24

Skupština Kantona:

a) priprema i usvaja Ustav Kantona i amandmane na Ustav Kantona;

b) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;

c) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršavanje nadležnosti Kantona;

d) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma i sporazuma sa međunarodnim organizacijama, uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;

e) donosi poslovnik Skupštine Kantona;

f) daje autentično tumačenje Ustava, zakona i drugih propisa koje donosi;

g) potvrđuje kandidate za mjesto predsjednika i zamjenike predsjednika Skupštine Kantona i razrješava predsjednika i zamjenike predsjednika Skupštine Kantona;

h) imenuje i razrješava sekretara Skupštine Kantona;

i) bira i razrješava delegate Kantona u Domu naroda Parlamenta Federacije iz svojih redova, u skladu sa Ustavom Federacije i zakonom;

j) potvrđuje imenovanje i razrješenje Vlade Kantona;

k) donosi Prostorni plan Kantona,

l) utvrđuje ciljeve i politiku Kantona i razmatra izvještaje o ostvarivanju ciljeva i politike Kantona,

m) stara se o ostvarivanju saradnje sa organima zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama;

n) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom Federacije, ovim Ustavom i zakonom.

Na zahtjev jedne trećine poslanika Skupština Kantona može pokrenuti postupak za utvrđivanje da li su Ustav Kantona, amandmani na Ustav Kantona, predloženi zakon ili zakon koji je usvojila Skupština Kantona, u skladu sa Ustavom Federacije.

______________________
pogledati Amandmane XVIII i XLIX

3. Odlučivanje u Skupštini Kantona

Član 25

Skupština Kantona dvotrećinskom većinom ukupnog broja poslanika:

a) donosi Ustav Kantona i amandmane na Ustav Kantona,

b) donosi zakon o prenošenju ili delegiranju kantonalne nadležnosti na federalnu, općinsku ili gradsku vlast;

c) (brisano)

Skupština Kantona ostale odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja poslanika u Skupštini Kantona.

______________________
pogledati Amandman L

Član 26

Amandmani na Ustav Kantona stupaju na snagu u ponoć istog dana kada ih usvoji Skupština Kantona.

Kantonalni zakoni stupaju na snagu kao što je u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Ostali propisi Kantona mogu stupiti na snagu kao što je u njima određeno, a najranije danom donošenja.

4. Vitalni nacionalni interes

Član 26a

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda se odnosi na:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti,

- identitet jednog konstitutivnog naroda,

- ustavne amandmane,

- organizaciju organa javne vlasti,

- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,

- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturnog naslijeđa,

- teritorijalnu organizaciju,

- sistem javnog informisanja i

- druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova poslanika konstitutivnih naroda u Skupštini.

Klubovi konstitutivnih naroda su klubovi poslanika formirani u skladu sa članom 19a. ovog ustava.

______________________
pogledati Amandman LI

Član 26b

Ako najmanje dvoje, od predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Kantona, tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u prethodnom članu, za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.

Predsjednik i zamjenici predsjednika Skupštine Kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz člana 26a. ovog ustava.

Ako samo predsjednik ili samo jedan od zamjenika predsjednika tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda Skupštine Kantona može proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.

______________________
pogledati Amandman LI

Član 26c

U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.

Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se proslijeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.

Ako sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju, predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim, odnosno usvaja se prostom većinom glasova.

______________________
pogledati Amandman LI

B. IZVRŠNA VLAST KANTONA

1. Premijer Kantona

______________________
pogledati Amandman LII

Član 27

Premijer Kantona predstavlja i zastupa Kanton i šef je kantonalne izvršne vlasti.

______________________
pogledati Amandman LIII

Član 28

(brisano)

______________________
pogledati Amandman LIV

Član 29

(brisano)

______________________
pogledati Amandman LIV

Član 30

(brisano)

______________________
pogledati Amandmane XIX i LIV

Član 31

(brisano)

______________________
pogledati Amandman LIV

Član 32

(brisano)

______________________
pogledati Amandman LIV

Član 33

Premijer Kantona nadležan je za:

a) potpisivanje i ratifikovanje međunarodnih sporazuma u ime Kantona, koje odobrava Skupština Kantona, uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu, nije potrebna saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,

b) provođenje politike i izvršavanje kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova,

c) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona i amandman na Ustav Kantona, predloženi zakon ili zakon koga je usvojila Skupština Kantona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,

d) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je predloženi ili usvojeni propis, koji donosi organ kantonalne ili općinske odnosno gradske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,

e) staranje o ostvarivanju saradnje sa organima izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama,

f) druga pitanja utvrđena ovim ustavom i drugim propisima Kantona,

g) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština Kantona.

______________________
pogledati Amandmane XX i LV

2. Vlada Kantona

Član 34

Kanton ima Vladu Kantona kao izvršni organ vlasti. Vladu Kantona čine premijer Kantona i ministri čiji se broj utvrđuje zakonom o Vladi Kantona.

Vladu Kantona potvrđuje Skupština Kantona većinom glasova.

Mandat Vlade Kantona traje četiri godine.

______________________
pogledati Amandmane VIII, XXI i LVI

Član 35

Kandidata za mjesto premijera Kantona imenuje predsjednik Skupštine Kantona u konsultaciji sa zamjenicima predsjednika.

______________________
pogledati Amandman LVII

Član 36

Kandidat za mjesto premijera predlaže ministre. Ministri nemaju zamjenike.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona.

Sve odluke Vlade donose se prostom većinom glasova prisutnih koji glasaju.

______________________
pogledati Amandmane IX i LVIII

Član 37

Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

______________________
pogledati Amandman LIX

Član 38

Ministri snose potpunu odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

______________________
pogledati Amandman LX

Član 39

Skupština Kantona može smijeniti Vladu Kantona ili pojedinog ministra.

Premijer ili svaki član Vlade pojedinačno mogu dati ostavku Skupštini Kantona.

Prihvatanjem ostavke premijera od strane Skupštine, prestaje mandat Vladi.

______________________
pogledati Amandmane X i LXI

Član 40

Organizacija Vlade Kantona uređuje se kantonalnim zakonom, u skladu sa ovim Ustavom.

Zakonom Kantona utvrdit će se položaj, prava i dužnosti kantonalne uprave, njihova organizacija i odgovornost u skladu sa Ustavom Federacije i drugim propisima Federacije i ovim ustavom.

______________________
pogledati Amandman XXII i LXII

Član 41

Vlada Kantona nadležna je za:a) provođenje kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa,

b) izvršavanje odluka sudova,

c) vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti,

d) pripremu prijedloga budžeta,

e) osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena,

f) imenovanje Kantonalnog pravobranioca i zamjenika Kantonalnog pravobranioca,

g) nadzor nad kantonalnom policijom,

h) osigurava da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine, odnosno grada mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine, odnosno grada,

i) staranje o ostvarivanju saradnje sa izvršnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama,

j) druga pitanja utvrđena ovim ustavom i drugim propisima.

______________________
pogledati Amandmane LXIII i LXXIV

Član 42

(brisano)

______________________
pogledati Amandman LXIV

Član 43

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XI

Član 44

Svaki ministar nadležan je za:

a) provođenje kantonalne politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva na čijem je čelu;

b) pripremanje propisa iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi i davanje mišljenja i preporuka u vezi s tim propisima;

c) rukovođenje, koordiniranje i nadziranje aktivnosti ministarstva na čijem je čelu;

d) izdavanje uputstava, instrukcija, naredbi i donošenje propisa u cilju omogućavanja izvršavanja zakona iz nadležnosti ministarstva na čijem je čelu;

e) pripremanje, objašnjavanje i analiziranje budžetskih prijedloga iz nadležnosti ministarstva na čijem je čelu;

f) davanje odgovora na pitanja poslanika u Skupštini Kantona, iz nadležnosti ministarstva na čijem je čelu;

g) pomaganje premijeru Kantona u vođenju politike i izvršavanju zakona Kantona i drugih propisa;

h) izvršavanje i drugih zadataka koje mu povjeri premijer Kantona.

______________________
pogledati Amandman LXV

Član 45

U vanrednim prilikama, za vrijeme trajanja opasnosti po zemlju i Kanton i kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada Kantona je ovlašćena da donosi propise od vitalnog značaja za Kanton iz nadležnosti Skupštine Kantona, kojima se ne mogu derogirati prava i slobode utvrđene Ustavom Federacije, ovim Ustavom i drugim propisima.

Propis donesen u skladu sa prethodnim stavom Vlada Kantona će, odmah po prestanku okolnosti zbog kojih Skupština Kantona nije mogla zasjedati, podnijeti Skupštini Kantona na potvrđivanje.

U slučaju ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednih prilika, Vladi Kantona produžava se mandat, za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih okolnosti.

Član 46

Premijer Kantona i ministri neće biti građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u izvršnim organima Kantona.

______________________
pogledati Amandmane XII i LXVI

C. SUDSKA VLAST KANTONA

Član 47

Sudsku vlast u Kantonu vrše Kantonalni sud i općinski sudovi.

Sudovi u Kantonu osnivaju se zakonom Kantona, a njihovo finansiranje će se vršiti iz budžeta Kantona.

Najviši sud Kantona je Kantonalni sud Tuzlanskog kantona.

______________________
pogledati Amandman IV

Član 48

Sudska vlast u Kantonu je samostalna i nezavisna od izvršne i zakonodavne vlasti Kantona.

______________________
pogledati Amandman XXIII

Član 49

Sudovi u Kantonu osiguravaju jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.

Član 50

Sudski postupci su javni, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Presude se objavljuju javno.

Član 51

Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Kantonu i prvostepenu nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost tih sudova, te druge nadležnosti utvrđene zakonom.

______________________
pogledati Amandman XXIV

Član 52

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XXV

Član 53

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XXVI

Član 54

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XXVII

Član 55

Sudije Kantonalnog i općinskih sudova, uključujući i predsjednike sudova, odabira, imenuje, provodi disciplinski postupak protiv i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije u skladu sa zakonom.

______________________
pogledati Amandmane XXVIII i LXVII

Član 56

Sudije Kantonalnog i općinskih sudova osim rezervnih sudija, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se ne penzionišu ili ne budu s razlogom smijenjeni od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u skladu sa zakonom Federacije.

Navršenje starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju za sudije Kantonalnog i općinskih sudova, utvrđuje se zakonom Federacije.

Uslovi obavljanja funkcije, uključujući i imunitet za sudije Kantonalnog i općinskih sudova, utvrđuju se zakonom Federacije.

Plaća i druge naknade sudiji ne mogu biti umanjeni za vrijeme vršenja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.

______________________
pogledati Amandman XXIX

Član 57

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XXX

Član 58

Općinski sudovi osnivaju se zakonom i finansira ih Kanton.

Općinski sudovi mogu se osnovati za područje jedne ili više općina.

______________________
pogledati Amandmane XXXI i LXXV

Član 59

Općinski sudovi imaju nadležnost u svim građanskim i krivičnim stvarima, osim ako Ustavom Federacije, ovim Ustavom ili zakonom Federacije ili zakonom Kantona izvorna nadležnost nije dodijeljena nekom drugom sudu.

______________________
pogledati Amandman XXXII

Član 60

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XXXIII

Član 61

(brisano)

______________________
pogledati Amandman XXXIV

D. SAVJETI KANTONA

Član 62

Kanton može, zajedno sa drugim kantonima, osnivati savjete kantona u cilju koordiniranja politike i aktivnost u vezi sa pitanjima od zajedničkog interesa, te u sklopu savjeta osnivati koordinaciona tijela, komisije i radne grupe radi razmjene informacija i usklađivanja aktivnosti kantona u izvršavanju njihove nadležnosti, ali ne mogu obuhvatati vojne ili političke dogovore.

V DAVANJE SVEČANE IZJAVE

Član 63

Prilikom stupanja na dužnost poslanici u Skupštini Kantona, premijer i članovi Vlade Kantona, daju svečanu izjavu.

Tekst svečane izjave glasi:

"Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno i odgovorno; pridržavati se ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona; da ću se zalagati za ljudska prava, slobode i ravnopravnost građana i naroda Bosne i Hercegovine".

______________________
pogledati Amandmane IV, XXXV i LXVIII

VI OPĆINSKA I GRADSKA VLAST

1. Opće odredbe

Član 64

Građanima se jamči pravo na lokalnu samoupravu.

Član 65

Lokalna samouprava ostvaruje se u općini i gradu kao teritorijalnim jedinicama lokalne samouprave.

Područje općine, njen naziv, ukidanje ili spajanje, promjene granica, kao i druga pitanja od značaja za teritorijalne jedinice lokalne samouprave, uređuju se posebnim zakonom.

Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, može se formirati grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa posebnim zakonom.

Samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, oblici neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju, organi jedinica lokalne samouprave, imovina i finansiranje lokalne samouprave, akti jedinica lokalne samouprave, nadzor i zaštita lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave bliže će se urediti kantonalnim zakonom.

Član 65a

Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni sud.

Postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti općine i gradovi, kao i udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, načelnika općine ili gradonačelnika grada, ili udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

______________________
pogledati Amandman LXXVI

Član 66

U ostvarivanju svojih nadležnosti svaka općina:

a) preduzima sve potrebne mjere zaštite i osigurava uslove za poštivanje ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavom Federacije i u instrumentima u Aneksu Ustava Federacije i djeluje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije, federalnim zakonom, ovim Ustavom i kantonalnim zakonom o lokalnoj samoupravi; statutom općine i drugim općinskim propisima;

b) izvršava svoje nadležnosti vodeći računa o nacionalnoj strukturi stanovništva u toj općini.

Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno diskreciono pravo da provode svoje inicijative u vezi sa svim stvarima koje nisu isključene iz njihove nadležnosti, niti stavljene u nadležnost neke druge vlasti.

Prilikom prenošenja nadležnosti na općinu ili grad vodiće se računa o obimu i prirodi posla, kao i o zahtjevima efikasnosti i ekonomičnosti.

U slučajevima prenošenja nadležnosti sa kantonalnih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima će, u što je moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da prilagođavaju njihovo provođenje u lokalnim uslovima.

Lokalne vlasti bit će konsultovane, u najvećoj mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući način, u procesu planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču.

Član 67

U ostvarivanju svojih nadležnosti grad će prvenstveno:

a) osigurati uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavom Federacije i Aneksu na Ustav Federacije, zakonima Federacije, ovim Ustavom, kantonalnim zakonom, statutom grada i drugim gradskim propisima;

b) osigurati potrebe gradskog stanovništva u oblasti zajedničke infrastrukture i javnog prometa;

c) upravljati gradskom imovinom;

d) voditi poresku politiku i osigurati finansijska sredstva neophodna za funkcioniranje grada, u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonom.

Ostale nadležnosti grada bliže će se urediti kantonalnim zakonom.

Član 68

Građani mogu neposredno odlučivati o poslovima od interesa i značaja za lokalno stanovništvo putem referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i statutom općine ili grada.

Građani imaju pravo podnijeti građansku inicijativu za rješavanje određenih pitanja u skladu sa zakonom.

Građani imaju pravo da, u skladu sa zakonom i statutom općine ili grada, osnivaju i druge oblike mjesne samouprave.

Član 69

Prava povjerena općini odnosno gradu će, po pravilu biti puna i isključiva. Ona ne smiju biti uskraćena ili ograničena od strane kantonalnih vlasti, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Organi općine i grada samostalni su u obavljanju poslova od interesa i značaja za lokalno stanovništvo i samostalno odlučuju o organiziranju upravnih službi za potrebe općina odnosno grada.

Nadzor nad radom organa lokalne samouprave vrši se po postupku predviđenim zakonom.

Upravni nadzor nad radom organa lokalne samouprave može se vršiti u granicama i na način kojim se osiguravaju prava i dužnosti općine odnosno grada utvrđena Poveljom o lokalnoj samoupravi odnosno federalnim zakonom.

Član 70

Općina i grad imaju pravo na odgovarajuće sopstvene izvore prihoda, kao i da samostalno raspolažu sredstvima koja im pripadaju.

Općini i gradu pripadaju prihodi utvrđeni zakonom, kao i sredstva koja dodjeljuje Kanton ili Federacija za obavljanje delegiranih ili prenesenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Kantona i Federacije.

Član 71

Opšina i grad imaju statut.

Statutom se uređuje samoupravni djelokrug organa i organizacija općine odnosno grada.

Statut općine i grada mora biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije i Aneksom na Ustav Federacije, ovim Ustavom i kantonalnim zakonima.

Član 72

Općine i gradovi u vršenju svojih nadležnosti sarađuju međusobno i sa drugim općinama i gradovima u svijetu, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Općine i gradovi, radi unapređenja i zaštite njihovih zajedničkih interesa i potreba, mogu se udružiti u zajednicu općina i gradova Bosne i Hercegovine.

2. Općinsko i gradsko vijeće

Član 73

Općina ima općinsko vijeće.

Grad ima gradsko vijeće.

Član 74

Broj članova općinskog, odnosno gradskog vijeća utvrđuje se statutom općine, odnosno grada.

Općinsko vijeće ne može imati manje od 11 niti više od 31 vijećnika.

Gradsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 31 vijećnika.

______________________
pogledati Amandmane V i LXXVII

Član 75

Mandat članova općinskog vijeća traje četiri godine.

Mandat članova gradskog vijeća utvrđuje se statutom općine i grada na identičan način.

U slučaju ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednih prilika, mandat članova općinskog i gradskog vijeća izabranih na posljednim izborima se produžava za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih okolnosti.

______________________
pogledati Amandmane XXXVI i LXXVIII

Član 76

Općinske vijećnike biraju demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine na način utvrđen zakonom.

Osim ako nije drugačije propisano Ustavom FBiH, gradsko vijeće se sastoji od jednakog broja vijećnika iz svake općine, a izborna procedura se utvrđuje statutom općine i grada na identičan način.

Svaki birač, u skladu sa zakonom, može biti biran za općinskog vijećnika ili za općinskog načelnika.

______________________
pogledati Amandman LXXIX

Član 77

Općinsko vijeće:

a) priprema i donosi statut općine, koji se usvaja dvotrećinskom većinom;

b) odlučuje o pokretanju postupka opoziva općinskog načelnika;

c) usvaja budžet općine i donosi propise o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno finansiranje koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast;

d) donosi poslovnik o svome radu;

e) donosi druge propise u izvršavanju općinskih nadležnosti.

Gradsko vijeće:

a) priprema i donosi statut grada dvotrećinskom većinom;

b) bira i smjenjuje gradonačelnika;

c) donosi budžet grada;

d) donosi propise u izvršavanju svojih i prenesenih nadležnosti i vršenje drugih poslova utvrđenih statutom.

______________________
pogledati Amandman LXXX

Član 78

Općinsko i gradsko vijeće zasjedaju javno, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim poslovnikom i objavljuju izvještaje o zasjedanjima i donesenim odlukama.

Član 79

Općinski i gradski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije nego što budu objavljeni.

3. Općinski načelnik i gradonačelnik

Član 80

Općina ima općinskog načelnika.

Grad ima gradonačelnika.

Općinskog načelnika biraju demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine na način utvrđen zakonom.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

Izborna procedura i dužina trajanja mandata gradonačelnika utvrđuje se zakonom i statutom.

______________________
pogledati Amandman XXXVII i LXXXI

Član 81

Nespojive su funkcije općinskog načelnika i gradonačelnika sa funkcijom vijećnika općinskog odnosno gradskog vijeća.

Općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva Bosne i Hercegovine.

______________________
pogledati Amandman LXXXII

Član 82

Općinski načelnik nadležan je za:

a) postavljanje i razrješavanje općinskih službenika;

b) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i delegiranih ili prenesenih nadležnosti općini od kantonalne i federalne vlasti;

c) osiguranje saradnje općinskih službenika sa ombudsmenima;

d) podnošenje izvještaja općinskom vijeću i javnosti o provođenju politike općinskog vijeća i svojim aktivnostima;

e) staranje o organizaciji općinske uprave i njenom radu;

f) rukovođenje radom općinskih službi i općinskih službenika;

g) (brisano)

h) pripremanje prijedloga koje razmatra općinsko vijeće i

i) vršenje drugih poslova utvrđenih zakonima i statutom općine.

______________________
pogledati Amandmane XXXVIII i LXIX

Član 83

Gradonačelnik je nadležan za:

a) postavljanje i razrješavanje gradskih službenika;

b) provođenje gradske politike i izvršavanje gradskih propisa i delegiranih ili prenesenih gradu od kantonalnih i federalnih vlasti;

c) osiguranje saradnje gradskih službenika sa ombudsmenima;

d) podnošenje izvještaja gradskom vijeću i javnosti o provedbi politike gradskog vijeća;

e) staranje o organizaciji lokalne uprave i samouprave i njenom radu;

f) rukovođenje radom gradskih službi i gradskih službenika;

g) pripremanje prijedloga koje razmatra gradsko vijeće;

h) vršenje drugih poslova utvrđenih zakonima i statutom grada.

______________________
pogledati Amandman LXX

VII AmandmanI NA USTAV KANTONA

Član 84

Amandmane na Ustav Kantona može predlagati Vlada Kantona, većina poslanika u Skupštini Kantona i klubovima bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih poslanika u Skupštini Kantona.

Ukoliko Skupština Kantona odbije predloženi amandman, novi amandman o istom pitanju ne može se predložiti prije isteka šest mjeseci od dana kada je amandman odbijen.

______________________
pogledati Amandmane XXXIX i LXXI

Član 85

Amandmanom na Ustav Kantona ne može se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i instrumentima predviđenim u Aneksu Ustava Federacije, niti promijeniti ovaj član Ustava Kantona.

______________________
pogledati Amandman XL

VIII ODREDBE O POSTUPKU ZA DONOŠENJE ZAKONA

Član 86

Inicijativu za donošenje zakona, drugih propisa i općih akata mogu pokrenuti građani, preduzeća, udruženja i druge organizacije i zajednice, političke organizacije i državni organi.

Pravo predlaganja donošenja zakona, drugih propisa i općih akata ima svaki poslanik u Skupštini Kantona, radna tijela Skupštine Kantona, Vlada Kantona, općinska i gradska vijeća.

______________________
pogledati Amandman LXXII

Član 87

Postupak donošenja zakona obuhvata razmatranje nacrta zakona i prijedloga zakona.

Izuzetno zakon se može donijeti po hitnom odnosno skraćenom postupku.

Bliže odredbe o načinu i postupku donošenja zakona propisuju se Poslovnikom Skupštine Kantona.

IX USVAJANJE USTAVA KANTONA

Član 88

Ovaj Ustav stupa na snagu u ponoć istog dana kada ga usvoji Skupština Kantona.

Ovaj Ustav objavit će se u službenom glasilu Kantona.

Član 89

Danom stupanja na snagu ovog Ustava prestaje važiti Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjskog kantona, koji je usvojen i proglašen 22. 8. 1994. godine i Amandmani I-X na Ustavni zakon Tuzlanskopodrinjskog kantona, koji su usvojeni i proglašeni 29. novembra 1996. godine.

X PRIJELAZNE ODREDBE

Član 90

Svi zakoni, drugi propisi koji su na snazi u Kantonu na dan stupanja na snagu ovog Ustava, ostaće na snazi u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim Ustavom.

Član 91

Nijedna osoba koja izdržava kaznu izrečenu od strane suda, za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava, i nijedna osoba koja je optužena od strane suda, za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava, ne može se kandidovati ili vršiti bilo koju izbornu ili drugu javnu funkciju.

Član 92

Objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine na odgovarajući način će se koristiti za sva izračunavanja koja zahtijevaju demografske podatke, dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

______________________
pogledati Amandman XLIAmandman I
na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona

("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 3/1999)

Amandman I

U Ustavu Tuzlansko-podrinjskog kantona član 4. stav 1. mijenja se i glasi:

"Naziv kantona je: Tuzlanski kanton".Amandmani II-VI
na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 13/1999)

Amandman II

Naziv Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona mijenja se i glasi:

"Ustav Tuzlanskog kantona".

Amandman III

U preambuli Ustava Tuzlanskog kantona, u alineji 1. riječi:

"U uvjerenju" zamjenjuje se riječju: "Uvjereni".

Alineja 3. mijenja se i glasi:

"U želji da pridonesu unapređenju mira;"

Iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"U želji da unaprijede slobodu pojedinca, zaštitu privatne svojine i razvijaju slobodno tržište;"

U alineji 5. riječi "Tuzlansko-podrinjskog kantona" zamjenjuju se riječima "Tuzlanskog kantona", a zadnji dio teksta koji glasi: "na osnovu člana V.1.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici od 19. 6. 1997. godine" zamjenjuje se riječima "ovim donose".

Dosadašnje alineje 4. i 5. postaju alinejama 5. i 6.

Amandman IV

U čl. 1., 5., 47. i 63. Ustava Tuzlanskog kantona riječi "Tuzlansko-podrinjskom kantonu" zamjenjuju se riječima "Tuzlanskom kantonu", u odgovarajućem padežu.

Amandman V

U članu 74. Ustava Tuzlanskog kantona u stavu 2. broj 15. zamjenjuje se brojem "11", a broj 30. brojem "31".

U članu 74. Ustava Tuzlanskog kantona u stavu 3. broj 15. zamjenjuje se brojem "11", a broj 30. brojem "31".

Amandman VI

U Ustavu Tuzlanskog kantona na hrvatskom jeziku, u nazivu Ustava, alineji 5. preambule Ustava i u članku 1.; članku 2.; članku 3.; članku 4. stavci 1. i 2.; članku 5. stavci 1., 2. i 3.; članku 6. stavak 1.; članku 7.; članku 9. stavak 4.; članku 10.; nazivu poglavlja III. (iznad članka 11.); članku 11. stavak 1., točke b), l) i m); članku 12. stavak 1.; članku 13., članku 14. stavci 1., 2. i 3.; nazivu poglavlja IV. u podnaslovu A. (iznad članka 15.); članku 15.; članku 16.; članku 17.; članku 18. stavci 1. i 3.; članku 19. stavci 1., 3., 4. i 5.; članku 20. stavci 1., 2. i 3.; članku 21.; članku 22.; članku 23. stavci 1. i 2.; u podnaslovu 2. u poglavlju IV.A. (iznad članka 24.); članku 24. stavak 1. točke a), b), c), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), i stavak 2.; u podnaslovu 3. poglavlja IV.A. (iznad članka 25.); članku 25. stavak 1. točke a), b) i c). i stavak 2.; članku 26. stavci 1., 2. i 3.; u podnaslovu B. poglavlja IV. (iznad članka 27.); članku 27.; članku 28.; članku 29.; članku 30.; članku 31.; članku 32. stavci 1. i 2.; članku 33. stavak 1. točke a), b), c), d), e), f), g), h), j) i n); u podnaslovu 2. poglavlja IV.B. (iznad članka 34.); članku 34. stavci 1. i 2.; članku 35.; članku 36. stavci 1. i 3.; članku 37.; članku 38. stavci 1. i 2.; članku 39. stavci 1. i 2.; članku 40. stavci 1. i 2.; članku 41. stavak 1. točke a), b), d), e) i f); članku 42. stavak 1. točke a), b), c) i d); članku 43. stavci 1. i 2.; članku 44. stavak 1. točke a), f), g) i h); članku 45. stavci 1. 2. i 3.; članku 46. stavci 1. i 2.; u podnaslovu C. poglavlja IV. (iznad članka 47.); članku 47. stavci 1., 2. i 3.; članku 48.; članku 49.; članku 51.; članku 53.; članku 54. stavci 1. i 2.; članku 55. stavci 1., 2. i 3.; članku 56. stavak 1. točke a) i b) i stavak 2.; članku 57.; članku 58.; članku 59.; članku 60. stavci 1. i 2.; u podnaslovu D. poglavlja IV. (iznad članka 62.); članku 62.; članku 63. stavci 1., 2. i 3.; članku 65. stavak 4.; članku 66. stavak 1. točka a) i stavak 4.; članku 67. stavak 1. točke a) i d) i stavak 2.; članku 69. stavak 1.; članku 70. stavak 2.; članku 71. stavak 3.; članku 77. stavak 1. točka c); članku 82. stavak 1. točka b); članku 83. stavak 1. točka b); u nazivu poglavlja VII. (iznad članka 84.); članku 84. stavci 1. i 2.; članku 85. stavci 1. i 2.; članku 86. stavak 2.; članku 87. stavak 3.; u nazivu poglavlja IX. (iznad članka 88.); članku 88. stavci 1. i 2.; članku 89. i članku 90., riječ županija zamjenjuje se riječju "kanton" u odgovarajućem gramatičkom obliku.Amandmani VII-XII
na Ustav Tuzlanskog kantona

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 10/2000)

Amandman VII

Član 16. Ustava Tuzlanskog kantona mijenja se i glasi:

"Skupština Kantona sastoji se od 35 poslanika".

Amandman VIII

Član 34. stav 1. Ustava Tuzlanskog kantona mijenja se i glasi:

"Vladu Kantona čine predsjednik Vlade i ministri, čiji se broj utvrđuje Zakonom o Vladi Kantona".

Amandman IX

Član 36. stav 1. Ustava Tuzlanskog kantona mijenja se i glasi:

"Ministre imenuje predsjednik Kantona nakon konsultacije sa predsjednikom Vlade ili kandidatom za funkciju predsjednika Vlade, a imenovanje potvrđuje Skupština Kantona".

Član 36. stav 3. mijenja se i glasi:

"Predsjednik Vlade, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici, sekretar Vlade i sekretari ministarstava ne mogu biti poslanici u Skupštini Kantona".

Amandman X

Član 39. stav 2. Ustava Tuzlanskog kantona mijenja se i glasi:

"Predsjednik Kantona, na prijedlog predsjednika Vlade, može razriješiti pojedinog ministra".

Amandman XI

Član 43. Ustava Tuzlanskog kantona, briše se.

Amandman XII

Član 46. stav 1. Ustava Tuzlanskog kantona mijenja se i glasi:

"Predsjednik Kantona, predsjednik Vlade Kantona i ministri ne mogu biti krivično gonjeni, niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije".Amandmani XIII-XLI
na Ustav Tuzlanskog kantona

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 14/2002)

Amandman XIII

Član 1. Ustava Tuzlanskog kantona mijenja se i glasi:

"Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstutivni narodi zajedno sa Ostalima i građani Kantona, ostvaruju svoja suverena prava u državi Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom BiH i njegovim aneksima, Ustavom FBiH i njegovim Aneksom i ovim Ustavom."

Amandman XIV

Član 6. mijenja se i glasi:

"Službeni jezici Kantona su bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.

Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstva komunikacije i nastave."

Amandman XV

U članu 17. stav 1. mijenja se i glasi:

"Poslanicima Skupštine Kantona mandat traje četiri godine."

Amandman XVI

U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:

"Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine."

Amandman XVII

U članu 20. stav 1. mijenja se i glasi:

"Skupština Kantona ima sekretara, kojeg imenuje na period od četiri godine."

Amandman XVIII

U članu 24. stav 1. tačke m) i n) brišu se.

Amandman XIX

Član 30. mijenja se i glasi:

"Mandat predsjednika Kantona traje četiri godine i ne može biti biran više od dva puta uzastopno."

Amandman XX

U članu 33. stav 1. tačke c) i d) brišu se.

Amandman XXI

U članu 34. stav 2. mijenja se i glasi:

"Mandat Vlade Kantona traje četiri godine."

Amandman XXII

U članu 40. u stavu 2. riječi "oba konstitutivna naroda" zamjenjuju se riječima "konstitutivnih naroda i grupe Ostalih."

Amandman XXIII

Član 48. mijenja se i glasi:

"Sudska vlast u Kantonu je samostalna i nezavisna od izvršne i zakonodavne vlasti Kantona."

Amandman XXIV

Član 51. mijenja se i glasi:

"Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Kantonu i prvostepenu nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost tih sudova, te druge nadležnosti utvrđene zakonom."

Amandman XXV

Član 52. briše se.

Amandman XXVI

Član 53. briše se.

Amandman XXVII

Član 54. briše se.

Amandman XXVIII

Član 55. mijenja se i glasi:

"Sudije Kantonalnog i općinskih sudova, uključujući i predsjednike sudova, odabira, imenuje, provodi disciplinski postupak protiv i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije u skladu sa zakonom.

U Kantonalnom i općinskim sudovima konstitutivni narodi i grupa Ostalih bit će proporcionalno zastupljeni strukturi stanovništva Kantona, odnosno općine."

Amandman XXIX

Član 56. mijenja se i glasi:

"Sudije Kantonalnog i općinskih sudova osim rezervnih sudija, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se ne penzionišu ili ne budu s razlogom smijenjeni od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u skladu sa zakonom Federacije.

Navršenje starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju za sudije Kantonalnog i općinskih sudova, utvrđuje se zakonom Federacije.

Uslovi obavljanja funkcije, uključujući i imunitet za sudije Kantonalnog i općinskih sudova, utvrđuju se zakonom Federacije.

Plaća i druge naknade sudiji ne mogu biti umanjeni za vrijeme vršenja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom."

Amandman XXX

Član 57. briše se.

Amandman XXXI

Član 58. mijenja se i glasi:

"Općinski sudovi osnivaju se zakonom Kantona i finansira ih Kanton.

Općinski sudovi mogu se osnovati za područje jedne ili više općina."

Amandman XXXII

Član 59. mijenja se i glasi:

"Općinski sudovi imaju nadležnost u svim građanskim i krivičnim stvarima, osim ako Ustavom Federacije, ovim Ustavom ili zakonom Federacije ili zakonom Kantona izvorna nadležnost nije dodijeljena nekom drugom sudu."

Amandman XXXIII

Član 60. briše se.

Amandman XXXIV

Član 61. briše se.

Amandman XXXV

U članu 63. stav 3. mijenja se i glasi:

"Prilikom stupanja na dužnost Kantonalni pravobranilac i zamjenici Kantonalnog pravobranioca daju svečanu izjavu."

Amandman XXXVI

U članu 75. u stavu 1. riječi: "dvije godine" zamjenjuju se riječima: "četiri godine."

Amandman XXXVII

U članu 80. stav 4. riječi: "dvije godine" zamjenjuju se riječima: "četiri godine."

Amandman XXXVIII

U članu 82. stav 1. tačka g) briše se.

Amandman XXXIX

Član 84. mijenja se i glasi:

"Amandmane na Ustav Kantona može predlagati predsjednik Kantona, Vlada Kantona i većina poslanika u Skupštini Kantona.

Ukoliko Skupština Kantona odbije predloženi amandman, novi amandman o istom pitanju ne može se predložiti prije isteka šest mjeseci od dana kada je amandman odbijen."

Amandman XL

Član 85. stav 1. briše se.

Amandman XLI

Član 92. mijenja se i glasi:

"Objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine na odgovarajući način će se koristiti za sva izračunavanja koja zahtijevaju demografske podatke, dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede."Amandmani XLII-LXXIII
na Ustav Tuzlanskog kantona

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 6/2004)

Amandman XLII

U članu 1. Ustava Tuzlanskog kantona, koji je izmijenjen Amandmanima IV, VI i XIII u stavu 1. iza riječi "i građani", riječ "Kantona" zamjenjuje se riječju: "Tuzlanskog kantona".

Amandman XLIII

Član 3. mijenja se i glasi:

"Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Vladi, ministarstvima Kantona, Kantonalnom i općinskim sudovima, u kantonalnim i općinskim organima vlasti i upravi.

Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini."

Amandman XLIV

U članu 14. stav 3. mijenja se i glasi:

"Kanton može zaključivati međunarodne sporazume uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu, nije potrebna saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine."

Amandman XLV

Član 19., koji je izmijenjen Amandmanom XVI, Ustava Tuzlanskog kantona mijenja se i glasi:

"Skupština Kantona ima predsjednika i zamjenike predsjednika.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine.

Predsjednik predstavlja Skupštinu Kantona, saziva sjednice Skupštine Kantona, predsjedava im i potpisuje akte koji se donose na sjednicama Skupštine Kantona.

Predsjednik Skupštine, u slučaju kada premijer Kantona bude privremeno u nemogućnosti da obavlja svoju dužnost, predstavlja Kanton.

Zamjenici predsjednika zamjenjuju predsjednika Skupštine Kantona u slučaju njegove spriječenosti da obavlja svoju dužnost, pomažu predsjedniku Skupštine prilikom predsjedavanja sjednicama Skupštine Kantona, učestvuju u konsultacijama za donošenje odluke u slučajevima utvrđenim ovim ustavom i Poslovnikom Skupštine."

Amandman XLVI

Iza člana 19. dodaje se novi član 19a. koji glasi:

"U Skupštini Kantona se formiraju klubovi poslanika konstitutivnih naroda pod uslovom da postoji najmanje jedan poslanik tog konstitutivnog naroda u Skupštini Kantona.

Svaki klub poslanika predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika, koje potvrđuje Skupština Kantona. Skupština Kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u

Skupštini Kantona, mjesto zamjenika predsjednika iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

Tri kandidata koja potvrdi Skupština Kantona odlučuju između sebe ko će biti predsjednik Skupštine."

Amandman XLVII

U članu 20., koji je izmijenjen Amandmanom XVII, u stavu 1. iza tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "u skladu sa zakonom".

U članu 20. stav 3. briše se.

Amandman XLVIII

Član 23. mijenja se i glasi:

"Poslanici u Skupštini Kantona ne podliježu krivično-pravnoj ni građansko-pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u Skupštini Kantona."

Amandman XLIX

U članu 24., koji je izmijenjen Amandmanom XVIII, stav 1. u tački d) iza riječi "Bosne i Hercegovine" dodaju se riječi: "i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine".

U članu 24. stav 1. u tački d) riječi: "sporazuma sa drugim državama i" zamjenjuju se riječima: "međunarodnih sporazuma i sporazuma sa".

U članu 24. stav 1. tačka g) mijenja se i glasi:

"Potvrđuje kandidate za mjesto predsjednika i zamjenike predsjednika Skupštine Kantona i razrješava predsjednika i zamjenike predsjednika Skupštine Kantona."

U članu 24. stav 1. tačke j), l) i o), brišu se.

U članu 24. u tački i) iza riječi "Federacije" dodaju se riječi: "i zakonom".

U članu 24. stav 1. postojeća tačka k) postaje tačka j), iza koje se dodaju nove tačke k), l) i m) koje glase:

"k) donosi Prostorni plan Kantona,

l) utvrđuje ciljeve i politiku Kantona i razmatra izvještaje o ostvarivanju ciljeva i politike Kantona,

m) stara se o ostvarivanju saradnje sa organima zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama."

Postojeća tačka p) postaje tačka n).

Amandman L

U članu 25. stav 1. tačka c) briše se.

Amandman LI

Iza člana 26. dodaje se novi podnaslov 4. i članovi 26a., 26b. i 26c. koji glase:

"4. Vitalni nacionalni interes

Član 26a

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda se odnosi na:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti,

- identitet jednog konstitutivnog naroda,

- ustavne amandmane,

- organizaciju organa javne vlasti,

- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,

- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturnog naslijeđa,

- teritorijalnu organizaciju,

- sistem javnog informisanja i

- druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova poslanika konstitutivnih naroda u Skupštini.

Klubovi konstitutivnih naroda su klubovi poslanika formirani u skladu sa članom 19a. ovog ustava.

Član 26b

Ako najmanje dvoje, od predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Kantona, tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u prethodnom članu, za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.

Predsjednik i zamjenici predsjednika Skupštine Kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz člana 26a. ovog ustava.

Ako samo predsjednik ili samo jedan od zamjenika predsjednika tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda Skupštine Kantona može proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.

Član 26c

U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.

Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se proslijeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.

Ako sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju, predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim, odnosno usvaja se prostom većinom glasova."

Amandman LII

U Poglavlju B Izvršna vlast Kantona, podnaslov "1. Predsjednik Kantona" mijenja se i glasi: "1. Premijer Kantona".

Amandman LIII

Član 27. mijenja se i glasi:

"Premijer Kantona predstavlja i zastupa Kanton i šef je kantonalne izvršne vlasti."

Amandman LIV

Članovi od 28. do 32. brišu se.

Amandman LV

Član 33., koji je izmijenjen Amandmanom XX, mijenja se i glasi:

"Premijer Kantona nadležan je za:
www.drzavljanstva-advokat.com
a) potpisivanje i ratifikovanje međunarodnih sporazuma u ime Kantona, koje odobrava Skupština Kantona, uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu, nije potrebna saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,

b) provođenje politike i izvršavanje kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova,

c) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona i amandman na Ustav Kantona, predloženi zakon ili zakon koga je usvojila Skupština Kantona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,

d) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je predloženi ili usvojeni propis, koji donosi organ kantonalne ili općinske odnosno gradske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,

e) staranje o ostvarivanju saradnje sa organima izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama,

f) druga pitanja utvrđena ovim ustavom i drugim propisima Kantona,

g) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština Kantona."

Amandman LVI

Član 34., koji je izmijenjen Amandmanima VIII i XXI, mijenja se i glasi:

"Kanton ima Vladu Kantona kao izvršni organ vlasti. Vladu Kantona čine premijer Kantona i ministri čiji se broj utvrđuje zakonom o Vladi Kantona.

Vladu Kantona potvrđuje Skupština Kantona većinom glasova.

Mandat Vlade Kantona traje četiri godine."

Amandman LVII

Član 35. mijenja se i glasi:

"Kandidata za mjesto premijera Kantona imenuje predsjednik Skupštine Kantona u konsultaciji sa zamjenicima predsjednika."

Amandman LVIII

Član 36., koji je izmijenjen Amandmanom IX, mijenja se i glasi:

"Kandidat za mjesto premijera predlaže ministre. Ministri nemaju zamjenike.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona.

Sve odluke Vlade donose se prostom većinom glasova prisutnih koji glasaju."

Amandman LIX

Član 37. mijenja se i glasi:

"Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona."

Amandman LX

Član 38. mijenja se i glasi:

"Ministri snose potpunu odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje."

Amandman LXI

Član 39., koji je izmijenjen Amandmanom X, mijenja se i glasi:

"Skupština Kantona može smijeniti Vladu Kantona ili pojedinog ministra.

Premijer ili svaki član Vlade pojedinačno mogu dati ostavku Skupštini Kantona.

Prihvatanjem ostavke premijera od strane Skupštine, prestaje mandat Vladi."

Amandman LXII

U članu 40. stav 2., koji je izmijenjen Amandmanom XXII, mijenja se i glasi:

"Zakonom Kantona utvrdit će se položaj, prava i dužnosti kantonalne uprave, njihova organizacija i odgovornost u skladu sa Ustavom Federacije i drugim propisima Federacije i ovim ustavom".

Amandman LXIII

Član 41. mijenja se i glasi:

"Vlada Kantona nadležna je za:

a) imenovanje Kantonalnog pravobranioca i zamjenika Kantonalnog pravobranioca,

b) provođenje kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa,

c) izvršavanje odluka sudova,

d) vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti,

e) pripremu prijedloga budžeta,

f) osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena,

g) nadzor nad kantonalnom policijom,

h) osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine,

i) staranje o ostvarivanju saradnje sa izvršnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama,

j) druga pitanja utvrđena ovim ustavom i drugim propisima.

Amandman LXIV

Član 42. briše se.

Amandman LXV

U članu 44. stav 1. u tačkama g) i h) riječi "predsjednik Vlade" zamjenjuju se riječju: "premijer".

Amandman LXVI

Član 46., koji je izmijenjen Amandmanom XII, mijenja se i glasi:

"Premijer Kantona i ministri neće biti građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u izvršnim organima Kantona."

Amandman LXVII

U članu 55., koji je izmijenjen Amandmanom XXVIII, stav 2. briše se.

Amandman LXVIII

U članu 63., koji je izmijenjen Amandmanom XXXV, u stavu 1. riječi "predsjednik Kantona" brišu se, a riječi "predsjednik i članovi Vlade Kantona" zamjenjuju se riječima: "premijer i članovi Vlade Kantona".

Stavovi 3. i 4. brišu se.

Amandman LXIX

U članu 82. u stavu 1. tačka a) mijenja se i glasi:

"Postavljanje i razrješavanje općinskih službenika".

Amandman LXX

U članu 83. u stavu 1. tačka a) mijenja se i glasi:

"Postavljanje i razrješavanje gradskih službenika".

Amandman LXXI

U članu 84., koji je izmijenjen Amandmanom XXXIX, stav 1. mijenja se i glasi:

"Amandmane na Ustav Kantona može predlagati Vlada Kantona, većina poslanika u Skupštini Kantona i klubovima bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih poslanika u Skupštini Kantona".

Amandman LXXII

U članu 86. u stavu 2. riječi "predsjednik Kantona" brišu se.

Amandman LXXIII

U Ustavu Tuzlanskog kantona na hrvatskom jeziku, u alineji 5 preambule Ustava, koja je izmijenjena Amandmanom III, i u članku 5. stavak 3.; članku 15. stavci 1. i 2.; članku 16., koji je izmijenjen Amandmanom VII, stavak 1.; članku 17. koji je izmijenjen Amandmanom XII, stavak 1.; članku 18. stavci 1. 2. i 3.; članku 19. koji je izmijenjen Amandmanom XVI, stavci 1., 3., 4. i 5.; članku 20. koji je izmijenjen Amandmanom XVII, stavci 1., 2. i 3; članku 21. stavak 1.; članku 22. stavak 1.; članku 23. stavci 1. i 2.; članku 24. koji je izmijenjen Amandmanom XVIII, stavak 1. točke e), g), h), i stavak 2.; u podnaslovu 3. iznad članka 25.; članku 25. stavci 1. i 2.; članku 26. stavak 1.; članku 45. stavci 1. i 2.; članku 63. koji je izmijenjen Amandmanom XXXV, stavak 1.; članku 84. koji je izmijenjen Amandmanom XXXIX, stavci 1. i 2.; članku 86. stavak 2.; članku 87. stavak 3.; članku 88. stavak 1., riječ "Sabor" zamjenjuje se riječju "Skupština" u odgovarajućem gramatičkom obliku.Amandmani LXXIV-LXXXII
na Ustav Tuzlanskog kantona

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 10/2004)

Amandman LXXIV

U članu 41. Ustava Tuzlanskog kantona, koji je izmijenjen Amandmanom LXIII, u stavu 1. tačka h) mijenja se i glasi:

"osigurava da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine, odnosno grada mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine, odnosno grada".

U članu 41. u stavu 1. tačka a) postaje tačka g) a postojeće tačke od b) do g) postaju tačke od a) do f).

Amandman LXXV

U članu 58., koji je izmijenjen Amandmanom XXXI, u stavu 1. riječ: "Kantona" briše se.

Amandman LXXVI

Iza člana 65. dodaje se novi član 65a. koji glasi:

"Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava Ustavni sud.

Postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti općine i gradovi, kao i udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud odlučuje o sporovima između jedinica lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, načelnika općine ili gradonačelnika grada, ili udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine."

Amandman LXXVII

U članu 74., koji je izmijenjen Amandmanom V, stav 1. mijenja se i glasi:

"Broj članova općinskog, odnosno gradskog vijeća utvrđuje se statutom općine, odnosno grada."

U članu 74. stav 3. mijenja se i glasi: "Gradsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 31 vijećnika".

Amandman LXXVIII

Član 75., koji je izmijenjen Amandmanom XXXVI, stav 1. zamjenjuje se novim stavovima 1. i 2. koji glase:

"Mandat članova općinskog vijeća traje četiri godine.

Mandat članova gradskog vijeća utvrđuje se statutom općine i grada na identičan način."

Postojeći stav 2. postaje stav 3.

Amandman LXXIX

Član 76. mijenja se i glasi:

"Općinske vijećnike biraju demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine na način utvrđen zakonom.

Osim ako nije drugačije propisano Ustavom FBiH, gradsko vijeće se sastoji od jednakog broja vijećnika iz svake općine, a izborna procedura se utvrđuje statutom općine i grada na identičan način.

Svaki birač, u skladu sa zakonom, može biti biran za općinskog vijećnika ili za općinskog načelnika."

Amandman LXXX

U članu 77. u stavu 1. tačka b) mijenja se i glasi: "odlučuje o pokretanju postupka opoziva općinskog načelnika;".

Amandman LXXXI

U članu 80., koji je izmijenjen Amandmanom XXXVII, stavovi 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"Općinskog načelnika biraju demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine na način utvrđen zakonom.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine."

U članu 80. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Izborna procedura i dužina trajanja mandata gradonačelnika utvrđuje se zakonom i statutom".

Amandman LXXXII

U članu 81. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva Bosne i Hercegovine."

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum