Vaš pravni kompas 

  • Uputstvo za prenos i uručenje sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #1425  by AntunHun
 
UPUTSTVO
ZA PRENOS I URUČENjE SUDSKIH PISAMA PUTEM JAVNIH POŠTANSKIH OPERATERA

("Sl. glasnik BiH", br. 20/2012 i 23/2020*)DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE

Član 1

(Predmet Uputstva)

(1) Ovim Uputstvom uređuje se prenos sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera, u skpadu sa Zakonom o poštama u Bosni i Hercegovini, drugim propisima koji regulišu poštanski saobraćaj na području Bosne i Hercegovine i procesnim zakonima koji uređuju dostavljanje pismena u sudskim postupcima na području Bosne i Hercegovine.

(2) Prenos običnih pismonosnih pošiljaka, odnosno preporučenih pismonosnih pošiljaka sa povratnicom tipa CN 07, nisu predmet ovog Uputstva.

Član 2

(Primjena Uputstva)

Po odredbama ovog Uputstva dužni su postupati javni poštanski operateri kao davaoci usluga i sudovi i tužilaštva u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: "pošiljaoci") kao korisnici usluga.

DIO DRUGI - OPŠTE ODREDBE

Član 3

(Definicija sudskih pisama)

(1) Sudsko pismo je zatvorena pismonosna poštanska pošiljka kojom u posebnim tipiziranim kovertama pošiljaoci otpremaju pismena.

(2) Sudska pisma mogu biti u koverti plave boje (u građanskim i privrednim pravnim stvarima) ili u koverti crvene boje (u krivičnim i prekršajnim pravnim stvarima).

(3) Sastavni dio sudskog pisma je sudska povratnica koja je po pravilu iste veličine i boje kao koverta, perforirana uz ivicu koverte, tako da se može odvojiti bez oštećenja koverte.

(4) U slučaju da sudsko pismo ima dimenzije veće od tipizirane sudske koverte, koristiće se povratnica iz stava (3) ovog člana.

Član 4

(Predaja i prijem sudskih pisama)

(1) Sudska pisma se predaju kao preporučene pošiljke sa povratnicom.

(2) Prijem sudskog pisma obavlja se na način i pod uslovima za prijem preporučenog pisma sa povratnicom propisanim Opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

(3) Pošiljalac je obavezan na sudsko pismo, u gornjem lijevom uglu adresne strane, upisati oznaku "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA", ako značaj službene prepiske u skladu sa zakonom podliježe obaveznoj ličnoj dostavi.

Član 5

(Otprema, prevoz i prispijeće sudskih pisama)

(1) U otpremi, prevozu i prispijeću sudskih pisama postupa se kao sa preporučenim pošiljkama sa povratnicom.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, javni poštanski operateri mogu u međusobnoj razmjeni dogovoriti drugačiji način evidentiranja sudskih pisama u manipulativnim ispravama.

Član 6

(Uručenje sudskih pisama)

(1) Sudsko pismo uručuje se po pravilu lično primaocu, zakonskom zastupniku ili punomoćniku.

(2) Sudsko pismo adresirano organu vlasti i pravnom licu, uručuje se licu ovlaštenom za prijem poštanskih pošiljaka, ili ako se to lice ne zatekne u kancelariji odnosno poslovnoj prostoriji sudsko pismo uručuje se zaposlenom koji se tu zatekne.

(3) Izuzetno, ako se primalac ne zatekne na datoj adresi, sudsko pismo uručuje se odraslom članu domaćinstva, ako je adresirano na kućnu adresu, ili licu ovlaštenom za preuzimanje pošiljaka, kad je adresirano na radno mjesto. Ova lica su dužna primiti sudsko pismo za primaoca i isto mu predati.

(4) Sudsko pismo se može uručiti punoljetnom susjedu ili kućepazitelju, ako je adresirano na kućnu adresu i saradniku na radnom mjestu, ako je adresirano na radno mjesto, koji su dužni preuzeto sudsko pismo predati primaocu, pod uslovom da ova lica na to pristanu.

(5) Sudsko pismo se ne smije uručiti licu koje je sud isključio od uručenja. Tako sudsko pismo nosi oznaku "umjesto primaoca ne uručiti NN".

(6) Poštanski dostavljač je dužan upozoriti lica iz stava (3) i (4) ovog člana koje su preuzele sudsko pismo za primaoca da su obavezni isto predati primaocu.

(7) Lice koje je preuzelo sudsko pismo, potvrđuje preuzimanje svojim čitkim potpisom na sudskoj povratnici i u dostavnoj knjižici poštanskog dostavljača.

(8) Poštanski dostavljač je dužan, ako sudsko pismo nije uručeno primaocu lično, na sudskoj povratnici i u dostavnoj knjižici pored potpisa lica koje je pošiljku preuzelo naznačiti odnos lica i primaoca (supruga, brat, susjed i slično).

(9) Ako poštanski dostavljač ustanovi da je primalac odselio sa date adrese, pokušaće saznati novu adresu, te sudsko pismo vratiti pošiljaocu sa podacima o novoj adresi, osim u slučaju ako je nova adresa primaoca u dostavnom području te iste pošte, u kom slučaju će se pokušati uručenje sudskog pisma na novu adresu, ako je primalac fizičko lice.

Član 7

(Postupak u slučaju odbijanja prijema sudskih pisama i vraćanje sudskih pisama)

(1) Kada lice koje je dužno primiti sudsko pismo isto odbije primiti, ili to učini ovlašteno lice ili zaposleni u organu vlasti, pravnom licu (privrednom društvu) ili u advokatskoj kancelariji ili društvu, poštanski dostavljač će sudsko pismo ostaviti u stanu, prostorijama u kojima se dostava obavlja ili na radnom mjestu gdje je to lice zaposleno ili će sudsko pismo staviti na vrata stana ili prostorije.

(2) Na povratnici u prostoru predviđenom za upisivanje napomene, poštanski dostavljač je dužan navesti da je stranka odbila prijem, popuniti dan, sat i razlog odbijanja prijema ako mu je poznat, ime i prezime lica koje je odbilo primiti sudsko pismo, odnosno odnos prema primaocu, ako ga zna, kao i mjesto gdje je sudsko pismo ostavljeno i to potvrditi svojim potpisom. Time se smatra da je dostava obavljena.

(3) Sudsko pismo koje se ne može uručiti primaocu iz razloga što je primalac nepoznat na datoj adresi, umro, odselio ili otputovao na duži period, pošta je dužna istog ili sledećeg radnog dana od dana pokušaja dostave, vratiti pošiljaocu. U ovom slučaju poštanski dostavljač je obavezan na određenom mjestu na povratnici navesti razlog zašto sudsko pismo nije moglo biti uručeno (umro, nepoznat, odselio ili otputovao) i to potvrditi svojim potpisom.

DIO TREĆI - POSEBNE ODREDBE O URUČENjU SUDSKIH PISAMA

Član 8

(Uručenje sudskih pisama u plavoj koverti sa naznakom "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA")

(1) Sudsko pismo u plavoj koverti sa naznakom "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA", u prvom pokušaju dostave uručuje se u skladu sa članom 6. stav (1) i (2) i sa članom 7. ovog Uputstva.

(2) Ako se sudsko pismo u prvom pokušaju dostave ne može uručiti u skladu sa stavom (1) ovog člana, a poštanski dostavljač ustanovi da primalac stanuje ili radi na datoj adresi, popuniće pismeno obavještenje (Izvještaj o prispijeću pošiljke, obrazac P 75) sa naznakom primaocu da određeni dan i sat bude u stanu ili na radnom mjestu radi prijema pošiljke.

(3) Poštanski dostavljač će pismeno obavještenje iz stava (2) ovog člana ostaviti kod lica iz člana 6. stav (3) i (4) ovog Uputstva, a ako to nije moguće izvještaj će staviti na vrata stana ili poslovne prostorije ili će izvještaj ubaciti u kućni sandučić.

(4) Ako poštanski dostavljač u drugom pokušaju dostave sudskog pisma iz stava (1) ovog člana ne pronađe primaoca, sudsko pismo će uručiti u skladu sa članom 9. ovog Uputstva koji reguliše postupak sa sudskim pismom u plavoj koverti bez naznake "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA".

Član 8a*

(1) Postupak uručenja sudskih pisama iz člana 8. osnovnog teksta izuzetno se obavlja na sljedeći način:

a) sudska pisma nosit će se samo jedanput na dostavu;

b) poštar će pismeno uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu saglasnost primaoca ili u slučaju odbijanja prijema na ovakav način (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);

c) na povratnici/dostavnici poštar će naznačiti način uručenja "kovčežić", te dodati napomenu "COVID - 19" (umjesto potpisa primaoca);

d) ako poštar ne zatekne primaoca ili lice koje može kontaktovati za ovakav način uručenja, ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke s naznakom na obavijesti gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donosilac obavijesti može podići pošiljku. Ako u navedenom roku donosilac obavijesti ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljaocu.

(2) Odredbe člana 8a. primjenjivaće se dok je na snazi Odluka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20).

(3) Nakon što Savjet ministara Odluku iz stava (2) ovog člana stavi van snage član 8a. se isti dan prestaje primjenjivati.

Član 9

(Uručenje sudskih pisama u plavoj koverti bez naznake "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA")

(1) Sudsko pismo u plavoj koverti bez naznake "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA" uručuje se u skladu sa članom 6. i 7. ovog Uputstva.

(2) Ukoliko je sudsko pismo iz stava (1) ovog člana uručeno u skladu sa članom 6. stav (3) i (4) ovog Uputstva, po povratku poštanskog dostavljača u poštu, odgovorni radnik te pošte će, u slučaju da je na samoj povratnici sud označio opciju "Potreban OB 1", popuniti obrazac Obavještenje o uručenju sudskog pisma u zamjenu (OB 1 koji je sastavni dio ovog Uputstva) i isto sledeći radni dan, otpremiti kao običnu pismonosnu pošiljku primaocu sudskog pisma.

(3) Ako se sudsko pismo iz stava (1) ovog člana ne može uručiti ni na koji način, a poštanski dostavljač ustanovi da primalac stanuje ili radi na datoj adresi, tada će se primaocu, u stanu ili u poslovnim prostorijama gdje je primalac zaposlen, na vratima stana ili poslovne prostorije ili ubacivanjem u kućni sandučić, ostaviti pismeno Obavještenje o preuzimanju sudskog pisma (OB 2 koji je sastavni dio ovog Uputstva), u pošti/sjedištu pošiljaoca.

(4) U Obavještenju iz stava (3) ovog člana primalac će biti obaviješten da će se sudsko pismo iz stava (1) ovog člana moći preuzeti u pošti u roku od 5 radnih dana, te da će nakon toga biti vraćeno pošiljaocu i da ga to lice tamo može preuzeti u periodu od 10-og do 15-og dana od dana ostavljanja ovog obavještenja.

(5) Nakon isteka roka od 5 dana od dana ostavljanja obavještenja iz stava (3) ovog člana, pošta će sudsko pismo iz stava (1) ovog člana vratiti pošiljaocu.

Član 9a*

(1) Postupak uručenja sudskih pisama iz člana 9. osnovnog teksta izuzetno se obavlja na sljedeći način:

a) sudska pisma nosit će se samo jedanput na dostavu;

b) poštar će pismeno uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu saglasnost primaoca ili u slučaju odbijanja prijema na ovakav način (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);

c) na povratnici/dostavnici poštar će naznačiti način uručenja "kovčežić", te dodati napomenu "COVID - 19" (umjesto potpisa primaoca);

d) ako poštar ne zatekne primaoca ili lice koje može kontaktovat za ovakav način uručenja, ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke s naznakom na obavijesti gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donosilac obavijesti može podići pošiljku. Ako u navedenom roku donosilac obavijesti ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljaocu.

(2) Odredbe člana 9a. primjenjivaće se dok je na snazi Odluka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20).

(3) Nakon što Savjet ministara Odluku iz stava (2) ovog člana stavi van snage član 9a. se isti dan prestaje primjenjivati.

Član 10

(Uručenje sudskih pisama u crvenoj koverti sa naznakom "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA")

(1) Sudsko pismo u crvenoj koverti sa naznakom "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA", u prvom pokušaju dostave uručuje se u skladu sa članom 6. stav (1) i (2) i sa članom 7. ovog Uputstva.

(2) Ako se sudsko pismo iz stava (1) ovog člana, u prvom pokušaju dostave ne može uručiti lično primaocu, zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a poštanski dostavljač ustanovi da primalac stanuje ili radi na datoj adresi, popuniće pismeno obavještenje (Izvještaj o prispijeću pošiljke, obrazac P 75) sa naznakom primaocu da određeni dan i sat bude u stanu ili na radnom mjestu radi prijema pošiljke.

(3) Poštanski dostavljač će pismeno obavještenje iz stava (2) ovog člana ostaviti kod lica iz člana 6. stav (3) i (4) ovog Uputstva, a ako to nije moguće izvještaj će staviti na vrata stana ili poslovne prostorije ili će izvještaj ubaciti u kućni sandučić.

(4) Ako u drugom pokušaju dostave poštanski dostavljač ne pronađe primaoca, postupiće u skladu sa članom 11. ovog Uputstva koji reguliše postupak sa sudskim pismom u crvenoj koverti bez naznake "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA".

Član 10a*

(1) Postupak uručenja sudskih pisama iz člana 10. osnovnog teksta izuzetno se obavlja na sljedeći način:

a) sudska pisma nosit će se samo jedanput na dostavu;

b) poštar će pismeno uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu saglasnost primaoca ili u slučaju odbijanja prijema na ovakav način (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);

c) na povratnici/dostavnici poštar će naznačiti način uručenja "kovčežić", te dodati napomenu "COVID - 19" (umjesto potpisa primaoca);

d) ako poštar ne zatekne primaoca ili lice koje može kontaktovat za ovakav način uručenja, ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke s naznakom na obavijesti gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donosilac obavijesti može podići pošiljku. Ako u navedenom roku donosilac obavijesti ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljaocu.

(2) Odredbe člana 10a. primjenjivaće se dok je na snazi Odluka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20).

(3) Nakon što Savjet ministara Odluku iz stava (2) ovog člana stavi van snage član 10a. se isti dan prestaje primjenjivati.

Član 11

(Uručenje sudskih pisama u crvenoj koverti bez naznake "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA")

(1) Sudsko pismo u crvenoj koverti bez naznake "OBAVEZNA LIČNA DOSTAVA" uručuje se u skladu sa članom 6. i 7. ovog Uputstva.

(2) Sudsko pismo iz stava (1) ovog člana koje se ne može uručiti u skladu sa članom 6. i 7. ovog Uputstva, pošta je dužna istog ili sljedećeg radnog dana od dana pokušaja dostave, vratiti pošiljaocu uz naznaku razloga vraćanja na povratnici.

Član 11a*

(1) Postupak uručenja sudskih pisama iz člana 11. osnovnog teksta izuzetno se obavlja na sljedeći način:

a) sudska pisma nosit će se samo jedanput na dostavu;

b) poštar će pismeno uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu saglasnost primaoca ili u slučaju odbijanja prijema na ovakav način (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);

c) na povratnici/dostavnici poštar će naznačiti način uručenja "kovčežić", te dodati napomenu "COVID - 19" (umjesto potpisa primaoca);

d) ako poštar ne zatekne primaoca ili lice koje može kontaktovat za ovakav način uručenja, ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke s naznakom na obavijesti gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donosilac obavijesti može podići pošiljku. Ako u navedenom roku donosilac obavijesti ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljaocu.

(2) Odredbe člana 11a. primjenjivaće se dok je na snazi Odluka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20).

(3) Nakon što Savjet ministara Odluku iz stava (2) ovog člana stavi van snage član 11a. se isti dan prestaje primjenjivati.

Član 12

(Posebni oblici uručenja sudskih pisama)

(1) Sudsko pismo adresirano na advokatsku kancelariju ili advokatsko društvo, uručuje se lično advokatu ili licu koje je zaposleno u advokatskoj kancelariji, odnosno društvu.

(2) Licima na izdržavanju kazne zatvora, izvršenju mjere pritvora i izvršenju zavodske mjere, uručenje sudskog pisma obavlja se putem uprave kazneno- popravne ustanove, vaspitno-popravnog doma i druge ustanove za izvršenje zavodske mjere.

(3) Vojnim licima, pripadnicima policije i zaposlenima kopnenog, riječnog, pomorskog i vazdušnog saobraćaja sudska pisma se uručuju preko njihove komande, odnosno neposredno nadređenog.

(4) Prijem sudskih pisama iz stava (2) i (3) ovog člana vrši lice ovlašteno za prijem pisama. Prijem sudskog pisma evidentira se u dostavnoj knjižici javnog poštanskog operatera.

(5) Povratnicu sudskog pisma primljenog na način iz stava (4) ovog člana vraća organ koji je primio pismo pošiljaocu nakon ličnog uručenja sudskog pisma i potpisa povratnice od strane lica kome je sudsko pismo namijenjeno.

DIO ČETVRTI - SUDSKA POVRATNICA

Član 13

(Sudska Povratnica)

(1) Sudska povratnica je izvještaj pošiljaocu o uručenju sudskog pisma primaocu, odnosno o radnjama koje je poštanski dostavljač preduzeo prilikom pokušaja uručenja sudskog pisma. Obrasci povratnica za plave koverte (POV-1) i za crvene koverte (POV-2) su sastavni dio ovoga Uputstva kao i Upute za popunjavanje sudske povratnice. Pošta je dužna odmah vratiti povratnicu pošiljaocu. Poštanski dostavljač je dužan popuniti rubrike povratnice u skladu sa uputama za njihovo popunjavanje.

(2) Sudsku povratnicu potpisuje primalac ili lice kome je sudsko pismo uručeno i poštanski dostavljač koji je obavio uručenje sudskog pisma. Primalac ili lice kome je sudsko pismo uručeno, će na povratnici čitko slovima i brojkama napisati dan, mjesec i godinu prijema, svoje ime i prezime i u kom svojstvu prima sudsko pismo.

(3) Kada sudsko pismo nije uručeno lično primaocu poštanski dostavljač će na povratnici čitko naznačiti ime i prezime lica kome je sudsko pismo uručeno, te naznačiti odnos prema primaocu (punomoćnik, brat, supruga, susjed...).

(4) Ako je primalac nepismen ili se ne može potpisati, poštanski dostavljač će na povratnici naznačiti njegovo ime i prezime, datum uručenja slovima te staviti napomenu zašto primalac nije stavio svoj potpis, a primalac će na povratnici staviti otisak prsta.

(5) Ako primalac odbije potpisati povratnicu ili navesti datum uručenja sudskog pisma, poštanski dostavljač će to označiti na povratnici i napisati datum uručenja slovima i brojkama, te staviti svoj potpis i sudsko pismo uručiti primaocu.

(6) Ako je pri prvom pokušaju dostave ostavljeno pismeno obavještenje, Izvještaj o prispjeću pošiljke, poštanski dostavljač je dužan na povratnici obavezno navesti datum pokušaja dostave i staviti napomenu da je ostavljeno pismeno obavještenje. Poštanski dostavljač je na povratnici dužan obavezno navesti i ostala važna obavještenja namijenjena pošiljaocu sudskog pisma (napomena pokušaja dostave sa datumom, napomena da je poslato obavještenje poštom i datum slanja obavještenja, novu adresu primaoca koju je poštanski dostavljač saznao, napomena da je primalac odsutan na određeni vremenski rok i sl.) i potvrditi ih svojim potpisom.

(7) Ako poštanski dostavljač sazna novu adresu na koju je primalac odselio obavezan je na povratnici, u prostoru,:za napomenu, napisati novu adresu primaoca kao i ime i prezime lica koje mu je dalo novu adresu, a sudsko pismo vratiti pošiljaocu.

DIO PETI - REKLAMACIJE

Član 14

(Reklamacije)

(1) Sve rekpamacije u vezi uručenja sudskih pisama će se rješavati putem potražnog postupka u skladu sa poštanskim propisima kao i za ostale preporučene poštanske pošiljke.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ako pošiljalac bez potražnog postupka dokaže da mu je sudsko pismo neopravdano vraćeno, odnosno da poštanski dostavljač nije postupio u skladu sa ovim Uputstvom, javni poštanski operater je obavezan ponoviti postupak uručenja bez naknade.

DIO ŠESTI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

(Usklađivanje akata sa Uputstvom)

Javni poštanski operateri dužni su u roku od četiri mjeseca od dana objavljivanja ovog Uputstva u "Službenom glasniku BiH" uskladiti odredbe svojih akata sa odredbama ovog Uputstva.

Član 16

(Stupanje na snagu)

Ovo Uputstvo stupa na snagu 01. 08. 2012. godine i objaviće se u "Službenom glasniku BiH" a biće objavljeno u službenim glasilima entiteta i Distrikta Brčko BiH.

Samostalni član Uputstva o izmjenama i dopunama
Uputstva za prenos i uručenje sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera

("Sl. glasnik BiH", br. 23/2020)

Član 5

(1) Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o uručenju sudskih pisama stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se izuzetno, odnosno ukoliko se sudsko pismo ne može uručiti na način propisan osnovnim tekstom.

(2) Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o uručenju sudskih pisama prestaje važiti isti dan sa prestankom važenja Odluke Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20).
Napomene

* Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o uručenju sudskih pisama ("Sl. glasnik BiH", br. 23/2020 - dalje: Uputstvo) stupa na snagu danom donošenja, odnosno 16. aprila 2020. godine, a primjenjuje se izuzetno, odnosno ukoliko se sudsko pismo ne može uručiti na način propisan osnovnim tekstom, pri čemu Uputstvo prestaje da važi istog dana sa prestankom važenja Odluke Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 18/2020).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum