Vaš pravni kompas 

  • Ugovor o radu na neodredeno vrijeme - BiH

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1369  by comodore
 
Na osnovu člana 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. _______________ - dalje: Zakon) poslodavac _______________ (naziv institucije - u daljem tekstu: poslodavac) i radnik _______________ (ime i prezime radnika) iz ____________________ (adresa radnika: grad, ulica i broj), zaključuju:UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME1. Ovim ugovorom zasniva se radni odnos između poslodavca i radnika na neodređeno vrijeme.

Radnik stupa u radni odnos dana __________ (datum) i raspoređuje se na radno mjesto, odnosno poslove _______________ (naziv radnog mjesta i opis poslova).

2. Radno vrijeme radnika iznosi _____ (broj časova) časova u radnoj sedmici i raspoređuje se u _______________ (petodnevnoj/šestodnevnoj) radnoj sedmici, sa _______________ (jednokratnim/dvoktarnim/smjenskim) rasporedom radnog vremena.

3*. Za redovan rad i prosječno ostvarene rezultate rada, radnik ostvaruje platu u iznosu __________ konvertibilnih maraka mjesečno.

4*. Plata iz tačke 3. ovog ugovora, uvećava se za:

a) uvećanje na osnovu radnog staža, i to kao dodatak od 0,50% na osnovnu platu za svaku započetu godinu efektivnog staža, a najviše do 20% od osnovne plate;

b) posebne uslove radnog mjesta (što se utvrđuje posebnim aktom poslodavca)

5*. Zaposlenici imaju pravo na novčanu nagradu - stimulaciju, koja se može isplaćivati zaposleniku u institucijama Bosne i Hercegovine za izvanredne rezultate rada, u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, a za ostale zaposlenike u skladu s aktom poslodavca.

6*. Poslodavac će radniku isplaćivati platu _______________ (sedmično, svake dvije sedmice/mjesečno), a najkasnije do _____ (dana) u mjesecu, odnosno kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, ukoliko platu isplaćuje mjesečno.

7*. Radniku pripada naknada za:

a) troškove prevoza na posao i sa posla;

b) prehranu za vrijeme rada;

c) regres za godišnji odmor;

d) slučaj teške povrede na radu zaposlenika, teške bolesti i invalidnosti zaposlenika ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenika;

e) troškove dodatnog stručnog obrazovanja i usavršavanja za obavljanje radnih zadataka na odgovarajućem standardu;

f) jubilarne nagrade;

g) otpremninu pri odlasku u penziju;

h) slučaj stavljanja na raspolaganje;

i) godišnji odmor i plaćeno odsustvo;

j) privremena nesposobnost za rad zbog bolesti do 42 dana;

k) porodiljsko i roditeljsko odsustvo;

l) prekovremeni rad, rad tokom neradnih dana, noćni rad i rad u danima državnih praznika;

m) pravo na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje;

n) obavljanje poslova drugog radnog mjesta zaposlenika.

8. Pravo na odmore, odsustva, zaštitu na radu, zaštitu prava iz radnog odnosa i sva druga prava po osnovu rada koja nisu posebno uređena ovim ugovorom, radnik ostvaruje u skladu sa odredbama Zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i opštih akata poslodavca _______________ (naziv opštih akata poslodavca), sa kojima je radnik upoznat prilikom zaključivanja ovog ugovora.

9. Poslodavac će, u skladu sa Zakonom, radnika prijaviti na obavezne vidove osiguranja.

10. Poslodavac može radniku otkazati ovaj ugovor, ako za to postoje opravdani razlozi koji se odnose na radnu sposobnost zaposlenika, njegovo ponašanje na radu i potrebe poslodavca, i to:

- ako je zaposlenik neopravdano izostao sa posla pet radnih dana uzastopno, odnosno sedam radnih dana sa prekidima u roku šest mjeseci;

- ako se zaposleni ne izjasni o ponudi ili odbije ponudu za zaključenje izmijenjenog ugovora o radu u smislu člana 81. ovog zakona;

- ako zaposlenik ne pokaže odgovarajuće rezultate na probnom radu;

- ako zaposlenik dobije dvije negativne ocjene o radu - na dan konačnog rješenja o prestanku ugovora o radu po tom osnovu;

- ako se zaposlenik ne vrati na rad u roku 15 dana, u smislu člana 31. stava 1. ovog zakona;

- ako je zaposleniku izrečena kaznena suspenzija, novčana kazna, suspenzija prava na povećanje plate ili kazna degradiranja na niže radno mjesto za povredu radnih obaveza uzastopno dva puta u toku jedne godine;

- ako zaposlenik radi kod drugog poslodavca suprotno odredbama člana 11. stava 5. ovog zakona;

- ako zaposlenik za svoj ili tuđi račun, bez saglasnosti poslodavca, ugovara poslove iz djelatnosti koje obavlja poslodavac (nelojalna konkurencija);

- ako zaposlenik ne položi stručni, odnosno stručni upravni ispit, u utvrđenom roku;

- ako zaposlenik ne zadovolji na probnom radu.

U slučajevima iz ove tačke, radnik ima prava na otkazni rok u trajanju od _____ (broj dana, najmanje 30) dana i otpremninu, u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom.

11. Radnik može poslodavcu otkazati ovaj ugovor. Otkaz Ugovora o radu radnik dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najkasnije 15 dana prije dana koji je radnik naveo kao dan prestanka radnog odnosa.

12. Poslodavac može radniku ponuditi izmjenu sadržaja ovog ugovora (aneks ugovora) u slučajevima propisanim Zakonom.

13. U slučaju da se nakon zaključenja ovog ugovora zaključi kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno njegove izmjene i dopune, ili se na poslodavca proširi primjena Opšteg ili posebnog kolektivnog ugovora, kojima su propisana povoljnija prava po osnovu rada ili njihov obim u odnosu na odredbe ovog ugovora, na međusobna prava i obaveze radnika i poslodavca će se primjenjivati odredbe koje su povoljnije za radnika.

14. Ovaj ugovor je zaključen dana __________ (datum) godine u _______________ (mjesto zaključenja ugovora).

15. Jedan primjerak ugovora uručen je radniku prije stupanja radnika na rad.

Ugovorne straneRADNIK
_______________ZA POSLODAVCA
_______________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum