Vaš pravni kompas 

  • Ugovor o probnom radu

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1365  by comodore
 
Poslodavac _______________ (naziv/ime i prezime poslodavca - samostalnog poduzetnika - u daljem tekstu: poslodavac) i radnik _______________ (ime i prezime radnika) iz _______________ (adresa radnika: grad, ulica i broj) sa završenom školom/fakultetom _______________ (naziv škole/fakulteta) i stručnim/naučnim zvanjem _______________ (akademsko/stručno zvanje/zanimanje) (u daljem tekstu: radnik), shodno članu 27. Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. _______________ - u daljem tekstu: Zakon) dana __________ godine u _______________ (mjesto zaključenja ugovora), zaključuju sljedeći:UGOVOR O PROBNOM RADU

br. _____/_____1. Ovim ugovorom uređuje se probni rad radnika kod poslodavca u trajanju od _____ (dana/mjeseci-najduže do 6 mjeseci).

2. Radnik stupa na probni rad dana __________ (datum) godine, a završava __________ (datum) godine.

3. Probni rad se može produžiti za još _____ (dana/mjeseci), pri čemu ukupna dužina trajanja probnog rada ne smije preći 6 mjeseci, o čemu se zaključuje poseban sporazum.

4. Radnik se za vrijeme probnog rada raspoređuje na radno mjesto, odnosno poslove _______________ (naziv radnog mjesta).

5. Za vrijeme probnog rada, radne naloge radniku izdaje neposredni rukovodilac organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi radno mjesto na koje je radnik raspoređen.

Izvještaj o rezultatima rada radnika nakon isteka probnog rada, organu poslodavca nadležnom za donošenje odluke o prijemu radnika dostaviće lice koje je pratilo rad radnika.

6. Radno vrijeme radnika iznosi _____ (broj časova) časova u radnoj sedmici i raspoređuje se u __________ (petodnevnoj/šestodnevnoj) radnoj sedmici, sa __________ (jednokratnim/dvokratnim/smjenskim) rasporedom radnog vremena.

7. Za redovan rad i prosječno ostvarene rezultate rada, radnik ostvaruje osnovnu plaću u iznosu _____ (iznos plaće) konvertibilnih maraka mjesečno.

8. Po osnovu radnog učinka utvrđenog _______________ (naziv općeg akta poslodavca) osnovna plaća radnika iz tačke 7) se može uvećati ili umanjiti:

- po osnovu kvaliteta obavljenog posla za _____ (navesti iznos uvećanja odnosno umanjenja, može i procentualno),

- po osnovu obima obavljenog posla za _____ (navesti iznos uvećanja odnosno umanjenja, može i procentualno) i

- po osnovu doprinosa radnika poslovnom rezultatu poslodavca za _____ (navesti iznos uvećanja odnosno umanjenja, može i procentualno).

Uvećanje odnosno umanjenje plaće radnika vrši se na način propisan općim aktom poslodavca, vodeći računa da uvećanje odnosno umanjenje plaće ne može biti veće odnosno manje od _____ % od osnovne plaće radnika.

9. Plaća iz tač. 7) i 8) ovog ugovora, pored obaveznog uvećanja od _____ (procenat uvećanja, najmanje 0,4 %) za svaku godinu radnog staža radnika, uvećava se za (procenat uvećanja, najmanje 30%):

_____ (procenat uvećanja, %) po osnovu prekovremenog rada

_____ (procenat uvećanja, %) po osnovu rada na dan sedmičnog odmora ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu s općim aktom i ugovorom o radu.

_____ (procenat uvećanja, %) po osnovu noćnog rada

_____ (procenat uvećanja,%) po osnovu _______________ (osnov uvećanja).

10. Plaću poslodavac će radniku isplaćivati __________ (sedmično, svake dvije sedmice/ili jednom mjesečno), a najkasnije do _____ (dana) u mjesecu, odnosno kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, ukoliko plaću isplaćuje mjesečno.

11. Radniku ili njegovoj porodici, pripada pomoć u slučaju:

- smrti radnika u visini _____ (iznos) konvertibilnih maraka;

- smrti člana porodice _____ (iznos) konvertibilnih maraka;

- nastupanja teške invalidnosti ili dugotrajne bolesti radnika _____ (iznos) konvertibilnih maraka;

- nastupanja teške invalidnosti ili dugotrajne bolesti člana uže porodice _____ (iznos) konvertibilnih maraka- u __________ (slučaju) _____ (iznos) konvertibilnih maraka.

12. Pravo na odmore, odsustva, zaštitu na radu, zaštitu prava iz radnog odnosa i sva druga prava po osnovu rada koja nisu posebno uređena ovim ugovorom, radnik ostvaruje u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora te općih akata poslodavca:

_______________ (naziv općeg akta poslodavca), s kojima je radnik upoznat prilikom zaključivanja ovog ugovora.

13. Poslodavac će, u skladu sa zakonom, radnika prijaviti na obavezne vidove osiguranja odmah po početku rada i radniku uručiti kopiju prijave.

14. Stručni nadzor i praćenje rada radnika u svrhu ocjenjivanja vršiće _______________ (ime i prezime/pozicija ocjenjivača).

Ocjena probnog rada vrši se na način i po postupku utvrđenim općim aktom poslodavca, a konačna ocjena rezultata daje se radniku i poslodavcu najkasnije _____ dana prije isteka roka iz tačke 2) ovog ugovora.

15. Ukoliko je radnik zadovoljio na poslovima radnog mjesta za vrijeme probnog rada poslodavac će radniku ponuditi zaključenje ugovora o radu.

U slučaju da radnik ne zadovolji, radni odnos radnika na probnom radu prestaje danom navedenim u tački 2) ovog ugovora.

16. Poslodavac, kao i radnik, imaju pravo da otkažu ugovor o probnom radu i prije isteka roka na koji je ugovor zaključen, uz otkazni rok od sedam dana.

17. U slučaju spora između radnika i poslodavca nadležan je sud u _______________ (navesti mjesto).

18. Na prava, obaveze i odgovornosti koje nisu utvrđene ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona i općeg akta.

19. Ovaj ugovor je zaključen u četiri istovjetna primjerka od kojih je jedan primjerak ugovora uručen radniku prije stupanja radnika na rad.POSLODAVAC


Ugovorne strane


IZVRŠILAC POSLA

_______________

_______________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum