Vaš pravni kompas 

  • Ugovor o podugovaranju

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1361  by sudija
 
UGOVOR O PODUGOVARANjUZaključen u _______________, dana __________. godine između:

1. Privrednog društva _______________, Ulica _______________, JIB: _______________, koga zastupa direktor: _______________, (u daljem tekstu: izabrani ponuđač) i

2. Privrednog društva _______________, Ulica _______________, JIB: _______________, koga zastupa direktor: _______________, (u daljem tekstu: podugovarač),Član 1

Ovim ugovorom ugovorne strane regulišu prava, obaveze i odgovornosti u smislu realizacije predmeta ugovora.

Predmet ugovora je "________________________________________" (opisati poslove koji se podugovaraju, usluge koje će se izvesti i sl.)

Član 2

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je u postupku javne nabavke: "____________________" (naziv postupka javne nabavke), koju je proveo ugovorni organ _______________, Odlukama o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. __________ od dana __________ kao najpovoljniji ponuđač izabrano privredno društvo _______________.

Član 3

Izabrani ponuđač će u cilju realizacije navedenog Ugovora, podugovoriti usluge _____________________ (navesti koje se usluge podugovaraju) sa privrednim društvom _______________, ovdje podugovarač.

Podugovarač se obavezuje da će usluge iz člana 1. ovog ugovora obaviti u roku od __________, u skladu sa projektnim zadatkom i tenderskom dokumentacijom.

Član 4

Izabrani ponuđač je saglasan da se plaćanje za predmetne usluge vrši direktno podugovaraču na račun br. _______________ koji se vodi kod _______________ banke.

Član 5

Podugovarač je u potpunosti kadrovski i tehnički osposobljen za stručno i kvalitetno izvršavanje obaveza koje su predmet ugovora.

Član 6

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i trajaće sve do završetka usluga po osnovu predmetnog ugovora između Izabranog ponuđača i Ugovornog organa.

Član 7

Eventualne sporove koji proisteknu iz ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, u suprotnom, biće nadležan _______________ sud u _______________.

Član 8

Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka, tako da svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak za svoje potrebe, a 1 (jedan) primjerak se prilaže ugovornom organu kao dio dokumentacije u postupku.IZABRANI PONUĐAČ:
_______________

PODUGOVARAČ:
_______________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum