Vaš pravni kompas 

  • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1366  by comodore
 
Na osnovu člana 40. Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. _______________ - u daljem tekstu: Zakon), poslodavac _______________ (naziv poslodavca), sa sjedištem u _______________, u ulici _______________, a kojeg zastupa direktor _______________ (u daljem tekstu: poslodavac) - s jedne strane, i izvršilac posla _______________ (ime i prezime), iz _______________, ulica _______________ (u daljem tekstu: izvršilac posla) - s druge strane, zaključili su dana __________ godine, sljedeći:UGOVOR O OBAVLJANJU POVREMENIH I PRIVREMENIH POSLOVA

br. _____/_____1. Izvršilac posla preuzima obavezu da za poslodavca posla obavi sljedeće poslove:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________.

Izvršilac posla je dužan poslove obaviti u roku od _____ dana u toku kalendarske godine (ne više od radnih 90 dana u toku kalendarske godine).

2. Poslove iz tačke 1) ovog ugovora, izvršilac posla će obavljati u poslovnim prostorijama poslodavca, radnim danima u periodu od _____ do _____ časova.

Poslodavac je dužan vršiti neposredni nadzor nad obavljanjem posla.

3. Poslodavac će odmah po prijemu, a najkasnije u roku od osam dana po prijemu, putem stručne komisije utvrditi kvalitet obavljenog posla.

Eventualne primjedbe izvršilac posla je dužan da otkloni odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana ukazivanja na primjedbe.

4. Poslodavac će izvršiocu posla na ime naknade za obavljeni posao isplatiti iznos od _____ konvertibilnih maraka, odmah po izvršenju posla, a najkasnije u roku od _____ dana od dana kada je utvrđeno da je posao kvalitetno obavljen.

Porez na ugovorenu naknadu iz prethodnog stava snosi poslodavac.

5. Poslodavac je dužan da izvršiocu posla obezbijedi propisane mjere i sredstva zaštite na radu, u skladu sa normativima i standardima rada koje važe za ostale radnike.

Izvršilac posla dužan je da se pridržava propisanih mjera i sredstava zaštite na radu.

6. Izvršilac posla ima pravo na odmor u toku rada pod istim uslovima kao i za radnike u radnom odnosu i druga prava u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju entiteta Bosne i Hercegovine.

7.Strane su saglasne da sporove riješe sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Općinski sud u _______________ (mjesto).

8. Ovaj ugovor se smatra zaključenim danom potpisivanja obje ugovorne strane, a sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.U _______________

Dana, __________ godinePOSLODAVAC

IZVRŠILAC POSLA

_______________

_______________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum