Vaš pravni kompas 

  • Tuzitelj moze i u toku parnice zahtjevati da mu se dug u stranoj dosudi u domacoj valuti

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1026  by sudija
 
Ĉlanak 195. i 208. Zakona o izvršnom postupku - analogno
TUŽITELJ MOŽE I U TOKU PARNICE ZAHTJEVATI DA MU SE DUG U STRANOJ VALUTI DOSUDI U DOMAĆOJ VALUTI PREMA TEĈAJU KOJI VRIJEDI U VRIJEME POSTAVLJANJA TAKVOG ZAHTJEVA.

Iz obrazloţenja:

Na raspravi 4.7.2000.g. tuţitelj umjesto isplate duga 8.397,70 USD postavlja svoj tuţbeni zahjtev na isplatu toga iznosa u domaćoj valuti prema teĉaju u vrijeme postavljanja toga zahtjeva, uz kamatu koju je do tada obraĉunao.

Sudovi niţeg stupnja usvajaju tuţbeni zahtjev na isplatu duga u domaćoj valuti, ali griješe kada preraĉun vrše prema teĉaju koji je vaţio na dan nastanka obveze, odnosno na dan kada je tuţenik došao u zakašnjenje sa plaćanjem. Naime, nesporno je medju stranakama da tuţenik tuţitelju duguje 8.397,70 USD, pa je tuţitelj mogao ostati pri takvom zahtjevu, koji bi u sluĉaju nedostatka na raĉunima tuţenika tih deviznih sredstava, bio izvršen preraĉunom u domaću valutu i to prema teĉaju na dan isplate. Kada tuţitelj još u toku parnice zahtjeva da mu se za dug u stranoj valuti dosudi isplata u domaćoj valuti, i kada u tako postavljenom zahtjevu nije odredio iznos domaće valute, podrazumjeva se odgovarajući iznos u vrijeme isplate, a kada taj iznos odredi prema zvaniĉnom teĉaju u vrijeme postavljanja takvog zahtjeva, time ne zahtjeva više od onoga što mu tuţenik stvarno duguje, već upravo koliko mu u tome momentu duguje, pa sud griješi ako mu u takvom sluĉaju dosudi manji iznos primjenom teĉaja u vrijeme nastanka obveze ili u neko drugo vrijeme po kojem bi dug izraţen u domaĉoj valuti bio manji od stvarnog.

Stoga su sudovi niţeg stupnja pogrešno primjenili materijalno pravo kada su postupili drukĉije i dijelom odbili tuţbeni zahtjev.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Rev–6/02 od 2.10.2003. god.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum