Vaš pravni kompas 

  • TUŽBA - ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE NA RADNOM MJESTU

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1363  by comodore
 
TUŽBA - ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE NA RADNOM MJESTU


Općinskom sudu / OSNOVNOM SUDU U _______________

TUŽILAC: _______________ iz _______________ ul. _______________,

TUŽENI: _______________ iz _______________ ul. _______________,

Radi: zaštite od diskriminacije/utvrđenja diskriminacije

Vrijednost spora: __________ KM

TUŽBA

Tužilac je kod tuženog zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme ugovorom broj __________ od dana __________ i raspoređen je na poslove _______________.

Dokaz:

ugovor o radu broj __________ od dana __________

Tužilac smatra da ga je tuženi diskriminisao kod napredovanja u službi po osnovu __________ (rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, životne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, polnih karakteristika, kao i svake druge okolnosti koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima života) na način što je _ (što detaljnije opisati radnje poslodavca kojima je učinjena diskriminacija radniku kod napredovanja u službi, vrijeme u koje je diskriminacija učinjena, navesti na koji način je druga osoba stavljena u povoljniji položaj u odnosu na tužioca i po kom osnovu).

Dokazi:

______________________

(navesti dokaze koji potvrđuju tvrdnje iz tužbe npr. svjedoci, dokumentacija navedena u tužbi, saslušanje parničnih strana i sl.)

Obzirom da je tuženi spriječio napredovanje tužioca diskriminišući ga u odnosu na druge radnike koji se nalaze u sličnoj ili istoj situaciji a kojima je napredovanje omogućeno, to tužilac traži od suda da, makar i zbog propuštanja, donese sljedeću

PRESUDU

I Usvaja se tužbeni zahtjev te se utvrđuje da je tuženi povrijedio tužiteljevo pravo na napredovanje u službi na način da je onemogućio tužioca u napredovanju.

II Obavezuje se tuženi da se uzdrži od svih radnji kojima sprečava napredovanje tužioca.

(alternativno: Obavezuje se tuženi da izvrši sljedeće radnje kojima će ukloniti diskriminaciju/posljedice diskriminacije i to na način da će ____________________)

III Obavezuje se tuženi da tužiocu na ime naknade parničnih troškova plati iznos od __________ KM u roku od 30 dana od donošenja presude.U _______________ dana __________ godine


ZA TUŽIOCA - ADVOKAT
______________________

Troškovi:

Sastav tužbe __________

Taksa na tužbu __________

Prilozi:

1. Tužba u dovoljnom broju primjeraka;

2. Ostali dokazi navedeni u tužbi;

3. Punomoć advokata za zastupanje u parnici (1 primjerak).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum