Vaš pravni kompas 

  • Troskovi vezani za poslovnu jedinicu koja posluje u drugom entitetu BiH

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #854  by AntunHun
 
TROŠKOVI VEZANI ZA POSLOVNU JEDINICU KOJA POSLUJE U DRUGOM ENTITETU BOSNE I HERCEGOVINE
Zakon o porezu na dobit

član 23

Opšti i administrativni troškovi privrednog društva, nastali za potrebe poslovne jedinice koja posluje u drugom entitetu ili u Brčko distriktu BiH, a koji obuhvataju troškove marketinga, istraživanja i razvoja, računovodstva, revizije, službenih putovanja i sl, priznaju se poslovnoj jedinici do visine njenog učešća u ukupnom prihodu tog privrednog društva.

"Privredno društvo sa sjedištem u Federaciji BiH je zatražio stručno mišljenje u vezi priznavanja opštih i administrativnih troškova kompanije na teret poslovne jedinice u Republici Srpskoj koja se bavi isključivo distribucijom proizvoda. U upitu se navodi da se sve ostale funkcije obavljaju u sjedištu kompanije (upravljanje, računovodstveno-finansijski poslovi, nabavka, prodaja i sl.). Dalje se navodi da se svi administrativni troškovi dijele po jedinici proizvoda, bilo da je distribuirana u Federaciji BiH ili u Republici Srpskoj proporcionalno prihodu koji se ostvari. U postupku poreske kontrole nisu priznati svi troškovi uprave Društva, pa u vezi s tim pitaju koji se troškovi uprave Društva priznaju u poreskom bilansu poslovne jedinice u Republici Srpskoj.

Članom 23. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisano je da se poslovnoj jedinici pravnog lica sa sjedištem u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH priznaju opšti i administrativni troškovi tog pravnog lica koji su u vezi sa prihodom poslovne jedinice, a najviše do visine učešća prihoda te poslovne jedinice u ukupnom prihodu tog pravnog lica.

Navedena odredba upućuje na posebno pravilo vezano za priznavanje opštih i administrativnih troškova pravnog lica sa sjedištem u Federaciji BiH ili Brčko Distriktu koji se mogu alocirati na poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj.

Citiranom odredbom Zakona nije taksativno propisano koji su to opšti i administrativni troškovi, ali jasno je uređeno da ti troškovi moraju biti u vezi sa prihodom poslovne jedinice. Opšti i administrativni troškovi nastaju za potrebe poslovne jedinice i neophodni su za normalno odvijanje radnog procesa u njoj, kao što su: troškovi marketinga, troškovi istraživanja i razvoja, pravne i savjetodavne usluge, troškovi upravljanja, nadzora, računovodstva, revizije, troškovi službenih putovanja i drugi zajednički troškovi koji se mogu pripisati poslovnoj jedinici, ali maksimalno do iznosa učešća prihoda te poslovne jedinice u ukupnom prihodu tog pravnog lica."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-3706/18 od 29.1.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum