Vaš pravni kompas 

  • Troskovi u vezi sa organizacijom seminara

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #806  by AntunHun
 
TROŠKOVI U VEZI SA ORGANIZACIJOM SEMINARA
Zakon o porezu na dobit

član 8

Troškovi hotelskog smještaja, troškovi kafe pauza u pauzama predavanja, troškovi ručka za učesnike seminara i sl. su troškovi koji su u direktnoj vezi sa organizacijom seminara, te kao takvi predstavljaju poreski bilans kompanije angažovane za organizaciju seminara i osnov za poreski priznate rashode.

"... kompanija "A" je organizator seminara, ali je za poslove organizacije seminara angažovala kompaniju "B" i sa istom potpisala Ugovor o pružanju usluga organizacije seminara na bazi kog će kompanija "B" po završetku seminara ispostaviti kompaniji "A" račun za pružene usluge organizacije seminara. U toku organizacije seminara, račune za troškove u vezi sa organizacijom navedenog seminara (trošak hotelskog smještaja predavača, trošak kafe pauza u pauzama predavanja, trošak ručka za učesnike seminara i sl.) pružaoci navedenih usluga fakturišu kompaniji "B". Pitanje je da li kompanija "B" može tako izdate račune na svoje ime, za navedene usluge, koje su u isključivoj vezi sa organizacijom navedenog seminara, iskazati u svom poreskom bilansu kao poreski priznate rashode?

Članom 8. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisano je da se radi izračunavanja poreske osnovice priznaju rashodi iskazani u bilansu uspjeha u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda koji u skladu sa ovim zakonom imaju drugačiji tretman.

Prema navodima iz dopisa, kompanija "B" će po osnovu organizacije seminara imati određene troškove (trošak hotelskog smještaja predavača, trošak kafe pauza u pauzama predavanja, trošak ručka za učesnike seminara i sl.) koje će joj fakturisati pružaoci usluga. Navedeni troškovi su u direktnoj vezi sa organizacijom seminara, te su kao takvi priznati u poreskom bilansu kompanije "B". Isto tako, ti troškovi su neophodni da bi kompanija "B" ostvarila prihod po osnovu usluga organizacije seminara kompaniji "A"."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-750/19 od 11.03.2019. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum