Vaš pravni kompas 

  • Trenutak do kog sud moze odlucivati o neblagovremenosti tuzbe

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #656  by comodore
 
TRENUTAK DO KOG SUD MOŽE ODLUČIVATI O NEBLAGOVREMENOSTI TUŽBE
Zakon o parničnom postupku

čl. 67 i 68

Sud o neblagovremenosti tužbe može odlučiti i u fazi prethodnog ispitivanja tužbe, ali i kasnije do okončanja prvostepenog postupka, kada bude raspolagao sa dovoljno činjenica.

Obrazloženje:

"Prvostepenim rješenjem tužba je odbačena kao neblagovremena i odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troška.

Protiv toga rješenja žalbu je izjavio tužitelj pobijajući rješenje u cijelosti zbog svih zakonskih žalbenih razloga. Žalba obrazlaže da je sud učinio povrede postupka jer je tužbu odbacio kao neblagovremenu nakon provedenog postupka odnosno završetka glavne rasprave, da sud nije cijenio izvedene dokaze, da je sud pogrešno primijenio materijalno pravo odnosno čl. 12. Zakona o zaštiti od klevete kada je pogrešno procijenio datum saznanja tužitelja za klevetu smatrajući kao datum saznanja momenat tek po okončanju krivičnog postupka te smatra da je tužitelj tužbom za naknadu štete zbog klevete mogao ustati tek nakon pravosnažnog okončanja krivičnog postupka, odnosno donošenja naredbe o obustavi postupka, a u tom slučaju nije zakasnio sa podnošenjem tužbe u parnici, pa slijedom takvih navoda žalba predlaže ukidanje pobijanog rješenja a traži naknadu troška za sastav žalbe u iznosu 526,50 KM i trošak takse na žalbu po određenju suda.

U odgovoru na žalbu se spore žalbeni navodi i predlaže odbijanja žalbe.

Žalba nije osnovana.

Ovaj sud ispitao je pobijanu odluku u granicama žalbenih razloga i po službenoj dužnosti te odlučio kao u izreci iz slijedećih razloga:

Iz pobijanog rješenja i stanja prvostepenog spisa slijedi da je prvostepeni sud pravilno utvrdio relevantne činjenice i na njih pravilno primijenio odredbe čl. 12. Zakona o zaštiti od klevete kao i odredbe Zakona o parničnom postupku na koje se pozvao.

Prema čl. 12. st.1. Zakona o zaštiti od klevete rok za podnošenje tužbe je tri mjeseca od dana kada je oštećeni saznao za izražavanje neistinih činjenica i identitet štetnika, a taj sud je utvrdio da je dana 26. 9. 2011. godine tužitelj saznao za klevetničko izražavanje i za osobu koja je to učinila. Rok od tri mjeseca za podnošenje tužbe istekao 26. 12. 2011. godine a tužba za naknadu štete zbog klevete podnesena 10. 3. 2014. godine, dakle, protokom više od dvije godine od isteka roka što takvu tužbu čini neblagovremenom jer se radi o prekluzivnom roku za podnošenje tužbe.

Nadalje, na zakonitost pobijane odluke nije od uticaja ni žalbeni navod o odbacivanju tužbe nakon što je proveden postupak odnosno izvedeni svi dokazi, jer u smislu čl. 68. ZPP-a sud može o svim pitanja iz čl. 67. (pa i o neblagovremenosti tužbe) odlučiti i u fazi predhodnog ispitivanja tužbe, ali i kasnije do okončanja prvostepenog postupka, kada bude raspolagao sa dovoljno činjenica. Dakle, nije bila procesna greška suda kada je o neblagovremenosti tužbe odlučio i nakon raspravljanja odnosno zaključenja glavne rasprave."(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 20 0 P 028526 16 Gž od 9.10.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum