Vaš pravni kompas 

  • T09 0 KTO 0122603 18

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1430  by sudija
 
Broj: T09 0 KTO 0122603 18
Sarajevo, 6.04.2018.godineKANTONALNOM SUDU U SARAJEVU
Sudiji za prethodno saslušanje
Sarajevo


Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) i člana 241. stav 1. ZKP-a F BiH, p o d i ž e m :O P T U Ž N I C U

Protiv:

- SEJDE FILIPOVIĆ, zvana „Seka“, rođena 1952. godine, opština .........., po narodnosti Muslimanka, državljanka BiH, nastanjena u ulici ......................, općina ..................., Sarajevo, JMBG: ......................, po zanimanju penzionerka, udovica, pismena, završena Srednja trgovačka i Viša upravna škola, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana, zastupana po braniocu advokatu …………. iz Sarajeva,


Što je:

U vremenskom periodu od početka 2009. godine do kraja 2016.godine, na području Kantona Sarajevo i šire, Alija Delimustafić svjesno i sa htijenjem organizovao i rukovodio grupom za organizovani kriminal, formiranom u smislu člana 2. tačka 18. KZ F BiH a u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi velike vrijednosti, čiji su članovi svjesno i sa htijenjem postali Lejla Fazlagić – Pašić, J.Š., Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, S.Š., Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makarević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Nihad Druškić, Sejda Filipović, Dalibor Macanović, H.H., M.Z., Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan, Sead Hadžić, S.V., Zaim Spahović, te pravna lica Cenex Group d.o.o. Sarajevo, Exline Group d.o.o. Istočno Sarajevo, Consultants d.o.o. Sarajevo, Centralexport d.o.o. Istočno Sarajevo, Cenex Inženjering d.o.o. Istočno Sarajevo (Cening d.o.o.), Cenex d.o.o. Istočno Sarajevo, Ellen d.o.o. Istočno Sarajevo, Exline d.o.o. Istočno Sarajevo, MinasCo d.o.o. Sarajevo, koji su kontinuirano i u međusobnom dogovoru, međusobnim povezivanjem, zajedničkim djelovanjem i međusobno podijeljenim ulogama, dogovaranjem sa drugim osobama i samostalno, poduzimali radnje izvršavanja, podstrekavanja, planiranja, pripremanja, pomaganja, prikrivanja, omogućavanja, usaglašavanja, savjetovanja u izvršenju, i to krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. KZ F BiH, Krivotvorenje isprave iz člana 373. KZ F BiH, Prevara iz člana 294. KZ F BiH, Pranje novca iz člana 272. KZ F BiH, Davanje lažnog iskaza iz člana 348. KZ FBiH, Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. KZ F BiH, za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, pa je Alija Delimustafić kao organizator i rukovodilac grupe za organizovani kriminal, koristeći svoj društveni uticaj prvenstveno u policijskim i pravosudnim krugovima, kao bivši ministar unutrašnjih poslova R BiH i dugogodišnji biznismen, te kao zakonski zastupnik i vlasnik više pravnih lica, osmišljavao načine, donosio odluke i davao upute za izvršenje krivičnih djela i radnji, sa drugim članovima dogovarao i planirao izvršavanje krivičnih djela i radnji, sa drugim članovima izvršavao dogovorene radnje, sam ili sa drugim članovima nadzirao i kontrolisao izvršavanje radnji i odlučivao o podjeli i usaglašavao se sa podjelom imovinske koristi koju je grupa pribavljala izvršavanjem dogovorenih krivičnih djela i radnji, dok su članovi grupe za organizovani kriminal, i to Lejla Fazlagić - Pašić, kao sudija Općinskog suda u Sarajevu poduzimala radnje u cilju sticanja prava vlasništva na nekretninama, J.Š., bivši policijski službenik, dugogodišnji prijatelj i osoba od najvećeg povjerenja Alije Delimustafića, te zakonski zastupnik i vlasnik više pravnih lica, nezakonito pribavljao, primao, držao i raspolagao nekretninama i novcem za koje je znao da su pribavljeni izvršenjem krivičnog djela, Izet Musić, po zahtjevu organizatora Alije Delimustafića i člana grupe J.Š. podizao u svoje i u ime pravnih lica fiktivne tužbe, Zoran Lončar, Nihad Druškić i Sejda Filipović učestvovali u fingiranim parničnim postupcima i prevarno zaključivali ugovore o kupoprodaji nekretnina, M.Z. i Zaim Spahović učestvovali u fingiranim parničnim postupcima, Emir Karača, Murisa Makarević i Kemo Kapur po zahtjevima i nalozima organizatora Alije Delimustafića i člana grupe Lejle Fazlagić – Pašić, postupali kao advokati u sudskim i drugim postupcima, iako su znali da su takvi postupci fingirani i usmjereni ka ostvarivanju ciljeva grupe za organizovani kriminal, Samir Muslić po zahtjevima i nalozima organizatora Alije Delimustafića iskorištavao svoj službeni položaj notara i sačinjavao nezakonite i fiktivne notarske isprave i ugovore, iako je znao da su takvi postupci nezakoniti, Elvira Kreho, S.Š., H.H. i S.V., lično i kao vlasnici i osnivači pravnih lica, raspolagali imovinom za koju su znali da potiče iz izvršenja krivičih djela, Džemal Karić, kao tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo iskorištavajući svoj službeni položaj poduzimao radnje u cilju zaštite grupe za organizovani kriminal i braće organizatora Alije Delimustafića, Lejla Cerić, kao rukovodilac Odjela za imovinsko-pravne poslove Općine Stari Grad stavljala na raspolaganje organizatoru i članovima grupe za organizovani kriminal podatke o nekretninama na području općine Stari Grad Sarajevo, koje su bile pogodne za nezakonito sticanje prava vlasništva na istima, Suada Hadžić, prvobitno kao pravobranilac Općine Stari Grad donosila upravne akte - mišljenja radi stvaranja preduslova za nezakonito sticanje prava vlasništva na nekretninama od strane članova grupe, a potom kao advokat pružala stručnu pomoć članovima grupe, Abid Hodžić, kao sudski vještak ekonomske struke, po zahtjevima organizatora Alije Delimustafića bitno mijenjao i odstupao od svojih ranije datih nalaza i mišljenja u krivičnim postupcima u cilju zaštite grupe za organizovani kriminal i braće organizatora Alije Delimustafića, Edina Mutevelić, kao formalnopravni vlasnik poslovne zgrade „......................“ u Sarajevu, po zahtjevu organizatora Alije Delimustafića kao stvarnog vlasnika, učestvovala u svim građansko - pravnim stvarima kao nosilac prava vlasništva za navedeni objekat, Dalibor Macanović, lažne isprave upotrebljavao kao prave radi ostvarivanja ciljeva grupe za organizovani kriminal, Enver Delimustafić, brat Alije Delimustafića, učestvovao u fingiranim parničnim postupcima, te podstrekavao svjedoka na davanje lažnog iskaza u krivičnom predmetu, Amirela Lončar, Samira Skorupan i Sead Hadžić poduzimali radnje u cilju zaštite grupe za organizovani kriminal, te pravna lica Cenex Group d.o.o. Sarajevo, Exline Group d.o.o. Istočno Sarajevo, Consultants d.o.o. Sarajevo, Centralexport d.o.o. Istočno Sarajevo, Cenex Inženjering d.o.o. Istočno Sarajevo (Cening d.o.o.), Cenex d.o.o. Istočno Sarajevo, Ellen d.o.o. Istočno Sarajevo, Exline d.o.o. Istočno Sarajevo, MinasCo d.o.o. Sarajevo koja su članovi grupe za organizovani kriminal koristili za izvršenje krivičnih djela, i drugi njima poznati članovi grupe za organizovani kriminal, zajedno sa Hamdom Spahićem, Samirom Čolanom, Zikretom Ohranovićem, Saminom Skopak, Nerminom Vilom, Lejlom Mirelom Eminović, Ismetom Hamzićem, Fatimom Kapur, Halidom Drkendom, Milenom Rajić, Arifom Ibrahimovićem, Farukom Telalagićem, Ševalom Arnautović, Edinom Arnautovićem, Ratkom Đokićem, Dušankom Đokić, Vojislavom Pantićem, Dobrom Đokićem i Vojkom Đokićem, pa su:

U vremenskom periodu od početka 2011.godine do kraja 2016.godine, član grupe za organizovani kriminal Lejla Fazlagić – Pašić pripremala, poduzimala i omogućavala dogovorene radnje izvršenja krivičnih djela sa članovima grupe za organizovani kriminal J.Š., Lejlom Cerić, Suadom Hadžić, Kemom Kapurom, Sejdom Filipović, Daliborom Macanovićem, Zaimom Spahovićem i zajedno sa Saminom Skopak, Ismetom Hamzićem, Fatimom Kapur, Halidom Drkendom, Milenom Rajić, Arifom Ibrahimovićem, Ratkom Đokićem, Dušankom Đokić, Vojislavom Pantićem, Dobrom Đokićem i Vojkom Đokićem, Farukom Telalagićem, Ševalom Arnautović, Edinom Arnautovićem, koje radnje je Alija Delimustafić kao organizator i rukovodilac grupe za organizovani kriminal nadzirao, usaglašavao se sa istim i kontrolisao, a koje su bile usmjerene na nezakonito sticanje prava vlasništva na nekretninama na području Kantona Sarajevo tako što su stvarali preduslove, sačinjavali i upotrebljavali lažne isprave kao prave i postupali u fingiranim parničnim postupcima koje je vodila sudija Lejla Fazlagić – Pašić i na osnovu čijih nezakonitih presuda je vršen upis prava vlasništva na nekretninama, te imovinu za koju su znali da je pribavljena učinjenjem krivičnog djela primili, držali i njome raspolagali, na način da su:

1. Alija Delimustafić, Lejla Fazlagić – Pašić, J.Š. i Sejda Filipović, kao pripadnici grupe za organizovani kriminal zajedno sa NN licem “D. A.”

U vremenskom periodu od početka 2011. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za Sejdu Filipović i grupu za organizovani kriminal, po prethodnom dogovoru Lejle Fazlagić – Pašić i Sejde Filipović o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, a pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, Sejda Filipović, po nalogu i uputi Lejle Fazlagić - Pašić koja joj je i dala broj parničnog predmeta, pozivajući se na broj predmeta ...................., otvoren po tužbi Službe ................... Sarajevo protiv tuženog M.S. u kojem je Lejla Fazalagić - Pašić postupala kao sudija, dana 20.12.2011.godine predala na prijemnoj kancelariji Općinskog suda u Sarajevu podnesak označen kao „..............................“ uz koji podnesak je uložila i tužbu protiv 22 lica i to: V.M., T.M.Đ., M.M., S.M., A.M.R., F.M.L., Z.M.B., A.M.S., Z.M., F.M., A.M., Š.M.B., B.M.T., K.K., B.K., H.K.S., M.K.K., M.M.H., S.P., M.K., A.M.H., M.M. radi utvrđenja i uknjižbe, da bi zatim Lejla Fazlagić - Pašić, kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je dana 10.01.2012.godine, dnevnom naredbom u predmetu broj: ........................., naredila formiranje novog spisa sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, na koji način je formiran predmet broj: ..................., tužioca Sejde Filipović protiv tuženog M.S., predmet-stambeni, pa je dana 12.01.2012.godine, Sejda Filipović, po prethodnom dogovoru sa Lejlom Fazlagić - Pašić, putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, u navedeni novoformirani predmet uložila novu tužbu istog pravnog osnova i protiv istih, gore navedenih, tuženih V.M. i dr., te je zatim sudija Lejla Fazlagić - Pašić dana 19.01.2012.godine, donijela Rješenje broj ............... kojim se vraća tužba tužitelju na uređenje u smislu člana 53. ZPP F BiH, pa je dana 26.01.2012.godine Sejda Filipović uredila tužbu, iz koje proizlazi da ista kao tužitelj sada tuži 21 lice, pa je dana 31.01.2012.g., sudija Lejla Fazlagić – Pašić, iako prethodno nije ni pokušala dostaviti tužbu na odgovor tuženima, sačinila dopis kojim je pozvala Sejdu Filipović da uređenu tužbu objavi u dnevnim novinama i dokaz o tome dostavi sudu, a koju tužbu je Sejda Filipović i objavila dana 07.02.2012.godine u dnevnim novinama „................“, o čemu je obavijestila sud dana 13.02.2012. godine, a potom je dana 09.03.2012.godine Lejla Fazlagić – Pašić, grubim kršenjem člana 182. ZPP F BiH donijela presudu po osnovu propuštanja, kojom se utvrđuje da je tužiteljica Sejda Filipović po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva na parceli označenoj kao k.č. ....., poslovna zgrada upisana u zk ................, površine 21m2, upisana u ZK uložak broj: ......................., koja se nalazi u ul. ..............., Sarajevo te je navedenu presudu dostavila Sejdi Filipović, na adresu ul. ................, a svim 21 (dvadesetjedan) tuženim, dodajući i ime M.S. na dostavnici, kao jednog od tuženih koji nije ni bio obuhvaćen tužbom, na zajedničku adresu ul. ................, Sarajevo, koju presudu je preuzelo NN lice potpisujući se na dostavnici kao „D. A.“, a koji uopšte i nije tuženo lice u predmetu, pa je zatim dana 25.04.2012.godine cio predmetni spis, sudija Lejla Fazlagić – Pašić dostavila Zemljišnoknjižnom Uredu Općinskog suda u Sarajevu, radi upisa promjene vlasnika nekretnine, a Rješenjem Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu broj .................... od 10.05.2012.godine, uknjižba je odbijena jer predmetna presuda nije bila pravosnažna, a potom je dana 16.05.2012.godine, pod brojem ..........................., sada po zahtjevu Sejde Filipović, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu donio rješenje kojim se knjiži pravo vlasništva na osnovu pravosnažne izvršne presude Općinskog suda u Sarajevu broj ....................... od 09.03.2012.godine u korist Sejde Filipović sa dijelom 1/1, nakon čega je po zahtjevu Sejde Filipović, a po predhodnom dogovoru sa Lejlom Fazlagić-Pašić, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu dana 10.09.2015.godine, pod brojem ............................., na osnovu notarski obrađene izjave o diobi broj ...................... od 16.09.2015.godine, po notaru N.H., Uvjerenja o etažiranju izdatog od općine Stari grad Sarajevo broj ...................... od 28.07.2015.godine i elaborata etažiranja ovjerenog od općine Stari Grad Sarajevo dana 27.07.2015.godine, izvršio etažiranje predmetne nekretnine te su etaže upisane u nove ZK Uloške broj .................... sve u korist Sejde Filipović sa udjelom 1/1, na koji način su Sejdi Filipović i grupi za organizovani kriminal pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 116.925,00 KM u visini vrijednosti pribavljene nekretnine dok su istim radnjama i za isti iznos oštećeni V.M. , T.M.Đ., M.M., S.M., A.M.R., F.M.L., Z.M.B., A.M.S., Z.M., F.M., A.M., Š.M.B., B.M.T., K.K., B.K., H.K.S., M.K.K., M.M.H., S.P., M.K., A.M.H., M.M. i njihovi zakonski nasljednici, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi Lejla Fazlagić - Pašić originalni spis Općinskog suda u Sarajevu broj: ................... neovlašteno iznijela iz službenih prostorija Općinskog suda u Sarajevu i predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom spis predao J.Š., a kod kojeg je spis i pronađen prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,

2. Alija Delimustafić, Lejla Fazlagić - Pašić, J.Š., Sejda Filipović i Zaim Spahović, zajedno sa Saminom Skopak

U vremenskom periodu od početka 2012. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi grupi za organizovani kriminal i J.Š., po prethodnom dogovoru o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, Lejla Fazlagić - Pašić, kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj, na način da je u predmetu broj: ..................... koji je inicijalno otvoren kao parnični-stambeni-ostali H.S. protiv tuženog Općina ..........., dana 02.11.2012.godine putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu Sejda Filipović, po uputi Lejle Fazlagić - Pašić, pozivajući se na navedeni broj parničnog predmeta, kao i na sudiju Lejlu Fazlagić - Pašić, a znajući da nije stranka u tom parničnom predmetu, predala akt naziva „Subjektivno preinačenje tužbe“, u kojem je iza inicijalne stranke tužitelja H.S. dodala i ime Sejda Filipović, dok je, pored tužene Općine ............., dodala i lica B.S., F.S., Z. M. i R.M. i da se tužbom traži utvrđivanje prava vlasništva po osnovu dosjelosti na nekretnini označenoj kao kč broj ..........., kućište i dvorište, upisanoj u ZK uložak broj: ..........................., koji akt je sudija Lejla Fazlagić- Pašić dana 05.11.2012. godine vratila na uređenje Sejdi Filipović i pozvala je da uredi tužbu u smislu člana 53. ZPP F BiH, nakon čega je dana 14.11.2012. godine, putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, Sejda Filipović u svojstvu tužitelja predala uređenu tužbu, radi utvrđivanja vlasništva dosjelošću, u kojoj je izostavila na mjestu tužitelja H.S., a na mjestu tuženih Općinu ..........., pa je potom Lejla Fazlagić - Pašić, kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj i istog dana 14.11.2012.godine putem CMS sistema u predmetu broj ...................... dnevnom naredbom zatražila razdvajanje spisa i dokumentacije uložene u omot, sa nalogom da se oba spisa vrate njoj kao postupajućem sudiji obzirom da se upustila u rad, te suprotno članu 8. Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, i na taj način inicirala formiranje predmeta broj: ..................., nakon čega je sudija Lejla Fazlagić - Pašić dana 15.11.2012. godine putem CMS sistema izdala naredbu da se putem kurira Općinskog suda u Sarajevu tuženima dostavi dopis uz dostavu tužbe na odgovor, i to B.S., na adresu ul. ..................; F.S., na adresu ul. ....................... Z.M., na adresu ul. ....................... i R.M., na adresu ul .........................., pa je sudski dostavljač Zaim Spahović, po zahtjevu i u dogovoru sa Lejlom Fazlagić - Pašić, upotrijebio lažne dostavnice kao prave na način da je u sudski spis iste predao kao uredne, odnosno kao da su tuženi B.S., F.S., Z.M. i R.M. lično zaprimili tužbu, iako je znao da ih tuženi nikada nisu potpisali, a barem jedan od njih F.S. nije ni mogao potpisati jer je preminuo 2006.godine, a koje dostavnice je sudija Lejla Fazlagić-Pašić prihvatila kao prave i iste upotrijebila u daljem toku postupka, a potom su dana 23.11.2012.godine putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, predati krivotvoreni odgovor na tužbu kojim B.S. i umrli F.S. priznaju tužbeni zahtjev u cjelosti, i dana 27.11.2012.godine krivotvoreni odgovor na tužbu kojim M.Z. i R.M. priznaju tužbeni zahtjev u cijelosti, nakon čega je sudija Lejla Fazlagić – Pašić, iako je znala da navedena lica nisu nikada zaprimila tužbu, pa nisu niti mogli dostaviti odgovor na istu, grubim kršenjem člana 180. ZPP F BiH, dana 28.11.2012.godine donijela presudu na osnovu priznanja kojom se utvrđuje da je Sejda Filipović ............. po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva na cijelim suvlasničkim djelovima tuženih na nekretnini označenoj kao kč broj ......, kućište i dvorište, površine 147m2, upisana u zk uložak broj ......................, starog premjera, što se po novom premjeru odnosi na kč broj ...................., što su tuženi dužni priznati i trpiti da se tužiteljica po osnovu ove presude uknjiži kao vlasnik sa dijelom 1/1, koja nekretnina se nalazi u ul. ..................., Sarajevo te je ponovo dana 06.12.2012. godine po zahtjevu i u dogovoru sa Lejlom Fazlagić - Pašić sudski dostavljač Zaim Spahović upotrijebio lažne dostavnice kao prave na način da je u sudski spis iste predao kao uredne, odnosno kao da su tuženi B.S., F.S., Z.M. i R.M. lično zaprimili navedenu presudu, iako je znao da ih tuženi nikada nisu potpisali, a barem jedan od njih F.S. nije ni mogao potpisati jer je preminuo 2006.godine, a koje dostavnice je sudija Lejla Fazlagić-Pašić prihvatila kao prave i iste upotrijebila u daljem toku postupka, nakon čega je dana 09.01.2013.godine advokat Samina Skopak, po prethodnom dogovoru sa Lejlom Fazlagić- Pašić i Sejdom Filipović, u svojstvu punomoćnika Sejde Filipović, prilažući lažnu punomoć od 08.01.2013. godine, na osnovu takve nezakonite presude broj: ....................... od 28.11.2012.godine, Zemljišnoknjižnom Uredu Općinskog suda u Sarajevu predala zahtjev da se na osnovu iste uknjiži pravo vlasništva u korist Sejde Filipović, a koji zahtjev je po Rješenju Zemljišnoknjižnog Ureda Općinskog suda u Sarajevu broj: ....................... dana 14.01.2013.godine odbijen, jer je uvidom u zemljišnim knjigama utvrđeno da imena očeva tuženih ne odgovaraju imenima navedenim u predmetnoj presudi, na osnovu kojeg Rješenja ZK Ureda Općinskog suda u Sarajevu je sudija Lejla Fazlagić - Pašić isti dan donijela Rješenje broj: ............................. o ispravci presude, u kojem je navela da se „omaškom u kucanju desila greška u imenima očeva tuženih“, a koje Rješenje nije uložila u predmetni parnični spis, već je isto dostavila samo u zemljišnoknjižni spis Općinskog suda u Sarajevu broj ..........................., te je potom dana 17.01.2013.godine Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu donio Rješenje broj: ......................, da se po osnovu Presude po priznanju broj: ........................ od 28.11.2012.godine i Rješenja o ispravci presude od 14.01.2013.godine, a po predlagaču Sejdi Filipović, zastupanoj po advokatu Samini Skopak, dozvoljava otpis parcele broj kč ........, i upisi iste u A list novog ZK uloška broj: ........................ i uknjižba prava vlasništva u korist Sejde Filipović sa djelom 1/1, na koji način je Sejda Filipović, iako je znala da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela, takvu nekretninu primila, a potom dana 07.11.2013.godine pred notarom V.S. kao založni dužnik zaključila Ugovor broj: ......................... o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretnini, u korist založnog povjerioca J.Š., kojim založni povjerilac zasniva založno pravo (hipoteku) na kući sagrađenoj na kč broj ......., ukupne površine 147m2 upisana u zk uložak broj ...., ...................., a radi obezbjeđenja novčanog potraživanja nastalog temeljem Sporazuma o novčanoj pozajmici potpisanog dana 07.11.2013.godine između J.Š. kao zajmodavca i Lejle Fazlagić – Pašić kao zajmoprimca u iznosu od 30.000,00 KM, nakon čega su organizator grupe za organizovani kriminal Alija Delimustafić i članovi grupe za organizovani kriminal Lejla Fazlagić – Pašić, J.Š. i Sejda Filipović, kako bi prikrili stvarnu prirodu i vlasništvo navedene nekretnine, dana 22.04.2015. godine sačinili Ugovor o kupoprodaji broj: ................ notarski obrađen od strane notara V.S., kojim Sejda Filipović kao prodavac prodaje predmetnu nekretninu kupcima N. i M.E. za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 60.000,00 KM, a kojoj notarskoj obradi je prisustvovao i založni povjerilac J.Š. i u kojem ugovoru se konstatuje da kupoprodajnu cijenu kupci plaćaju istovremeno sa potpisivanjem ugovora na ruke založnog povjerioca J.Š., te prodavac Sejda Filipović potpisom istovremeno potvrđuje da je kupoprodajna cijena u potpunosti namirena i da kupci nemaju nikakvih daljnjih obaveza prema njoj, niti založni povjerilac i prodavac međusobno imaju ikakvih daljnjih dugovanja niti potraživanja, na osnovu kojeg ugovora o kupoprodaji je dana 27.08.2015.godine, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu, donio Rješenje broj ................... kojim se dozvoljava uknjižba prava vlasništva na nekretnini kč ....... I kućište i dvorište II kuća sagrađena na kč ...... ukupne površine 147m2 upisana u ZK uložak broj ............................ u korist N. i M.E., na koji način su prikrivanjem činjenica doveli u zabludu N. i M.E. da je vlasništvo na predmetnoj nekretnini zakonito stečeno i iste naveli da na svoju štetu isplate kupoprodajnu cijenu u iznosu od 60.000,00KM, a za isti iznos je član grupe za organizirani kriminal J.Š. pribavio imovinsku korist u iznosu od 60.000,00 KM, u kojem iznosu je N. i M.E. pričinjena šteta, dok su B.S., F.S., Z.M. i R.M. i njihovi zakonski nasljednici oštećeni za iznos od 81.000,00 KM procijenjene vrijednosti nekretnine, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi Lejla Fazlagić – Pašić dokumentaciju i to: Popis parcela (samo za internu upotrebu), općina Stari Grad, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove – katastar, i stambene poslove od 11.07.2014. godine, za katastarsku općinu ...................., Popis parcela (samo za internu upotrebu), općina Stari Grad, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove – katastar, i stambene poslove od 11.07.2014. godine, za katastarsku općinu .....................; Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured br.: /, od 23.04.2014. godine za katastarsku općinu .............................. za zemljišnoklnjižni uložak .....; Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured br.: /, od 23.04.2014. godine za katastarsku općinu ...................... za zemljišnoklnjižni uložak .....; Rješenje Općinskog suda Sarajevo, Zemljišnoknjižni ured/kancelarija br. ................ od 14.01.2013. godine; Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ................... od 28.11.2012. godine uz koje je spojen dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, porezna ispostava Stari Grad br. : .................... Š.Z od 25.12.2012. godine;Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. .................. od 28.11.2012. godine;Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ........................ od 28.11.2012. godine; Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ........................... od 28.11.2012. godine; Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ....................... od 28.11.2012. godine; Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ..................... od 28.11.2012. godine (ovjerena fco.) uz koje je priheftan dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, porezna ispostava Stari Grad br. : ......................... Š.Z od 25.12.2012. godine; Rješenje o ispravci presude na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br.: ........., od 14.01.2013. godine (ovjerena fco.) uz koje je priheftan dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, porezna ispostava Stari Grad br. : ............... .Š.Z od 29.01.2013. godine; Rješenje o ispravci presude na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br.: ........................., od 14.01.2013. godine, uz koje je priheftan dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, porezna ispostava Stari Grad br. : ........................... Š.Z od 29.01.2013. godine; Rješenje Općinski Sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured/kancelarija br. ..................... od 17.01.2013. godine; Rješenje na osnovu priznanja Općinski sud u Sarajevu br.: .................. od 28.11.2012. godine, uz koje je priheftan dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, porezna ispostava Stari Grad br.: .......................... Š.Z od 25.12.2012. godine fco;Dopuna činjeničnog opisa tužbe i proširenje tužbenog zahtjeva tužitelja E.H., S.K. i S.C. u postupku protiv tuženog N.H. i Sejde Filipović, upućena Općinskom sudu u Sarajevu, od dana 18.05.2013. godine, radi smetanja posjeda; Dopuna činjeničnog opisa tužbe i proširenje tužbenog zahtjeva tužitelja E.H., S.K. i S.C. u postupku protiv tuženog N.H. i Sejde Filipović, upućena Općinskom sudu u Sarajevu, od dana 18.05.2013. godine, radi smetanja posjeda;Tužba tužitelja S.K. i S.C., u postupku protiv tuženog Sejde Filipović od 18.05.2013. godine, a radi utvrđenja i uknjižbe; Tužba tužitelja S.K. i S.C., u postupku protiv tuženog Sejde Filipović od 18.05.2013. godine, a radi utvrđenja i uknjižbe;Tužba tužitelja S.K. i S.C., u postupku protiv tuženog Sejde Filipović od 18.05.2013. godine, a radi utvrđenja i uknjižbe; Rješenje Općinski sud Zemljišnoknjižni ured/kancelarija br.: ............ od 08.10.2015. godine; Rješenje Općinski sud Zemljišnoknjižni ured/kancelarija br.: ................... od 27.08.2015. godine predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom istu predao J.Š., a kod kojeg je i pronađena prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,

3. Alija Delimustafić, Lejla Fazlagić – Pašić i Sejda Filipović, zajedno sa Halidom Drkendom

U vremenskom periodu od 2013.godine do kraja 2016.godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, Lejla Fazlagić - Pašić, kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je dana 17.05.2013.godine, dnevnom naredbom u predmetu broj: ................ a u kojem predmetu je postupala kao sudija, koji je otvoren po tužbi R.M. i dr. protiv tuženih K.M. i dr. radi utvrđenja i knjižbe, naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, i tako je dana 22.05.2013.godine formiran predmet broj: ................. u kojem je istovremeno vodila dva fingirana parnična postupaka, po tužbi Sejde Filipović protiv tuženih J.P. i dr, radi utvrđenja i uknjižbe, znajući da Sejda Filipović nema pravni osnov za podizanje takve tužbe, te bez uložene tužbe i bilo kakvih dokaza dana 23.05.2013.g. sudija Lejla Fazlagić - Pašić, sačinila dopis kojim se tuženima J.P. i L.K. na adresu u ul. .................... na kojoj navedeni nisu u tom trenutku ni boravili, putem kurira dostavlja tužba na odgovor, pa je zatim sudski dostavljač Halid Drkenda, po zahtjevu i u dogovoru sa Lejlom Fazlagić - Pašić, upotrijebio lažne dostavnice kao prave na način da je u sudski spis iste predao kao uredne, odnosno kao da su tuženi lično zaprimili tužbu, iako je znao da ih tuženi nikada nisu potpisali, a koje dostavnice je sudija Lejla Fazlagić-Pašić prihvatila kao prave i iste upotrijebila, da bi potom dana 27.06.2013.godine grubim kršenjem člana 182. ZPP donijela presudu zbog propuštanja kojom se utvrđuje da je tužiteljica Sejda Filipović, po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parcelama označenim kao kč broj ... i kč broj ... upisane u ZK uložak broj ................., koja se nalazi u naselju Bjelave, na raskrsnici ulice .............. i ulice ............., te istu putem kurira dostavila Sejdi Filipović, ul. ................, Sarajevo, a koja dostavnica se vratila sa naznakom „ne postoji na datoj adresi i broju“, da bi zatim Lejla Fazlagić - Pašić nastavila postupanje u istom predmetu, a u namjeri konačnog upisa Sejde Filipović kao vlasnika predmetne nekretnine i pribavljanja protivpravne imovinske koristi grupi za organizovani kriminal u iznosu od 80.000,00 KM procijenjenje vrijednosti nekretnine, ali Sejda Filipović nikada nije uknjižena kao vlasnik navedene nekretnine,
nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi Lejla Fazlagić – Pašić dokumentaciju i to: Zemljišnoknjižni izvadak, Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured br.: / od 14.03.2013. godine, za katastarsku općinu ................. za zemljišnoknjižni uložak br. ... i Presuda zbog propuštanja Općinski sud u Sarajevu br. .................., od 21.12.2010. godine u fco. predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom istu predao J.Š., a kod kojeg je i pronađena prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,Dakle,

osumnjičena Sejda Filipović, u vezi sa tačkama 1., 2. i 3. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinila krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagla drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju je znala da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primila, držala i njome raspolagala, upotrijebila u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrila,


Čime je,

osumnjičena Sejda Filipović, u vezi sa tačkama 1., 2. i 3. optužnice počinila krivična djela Organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBIH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH i Pranje novca iz člana 272. stav 2. u vezi sa st. 1. KZ F BiH.PRIJEDLOG ZA PRODUŽENJE MJERA ZABRANE

Predlažemo da se prema osumnjičenoj Sejdi Filipović, zbog krivičnih djela Organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBIH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH i Pranje novca iz člana 272. stav 2. u vezi sa st. 1. KZ F BiH, shodno članu 140b. stav 4. ZKP FBIH, nakon potvrđivanja optužnice produže (odrede) postojeće mjere zabrane (prethodno određene rješenjem sudije za prethodni postupak Kantonalnog suda Sarajevo) i to:

1. Mjera zabrane napuštanja boravišta i zabranu putovanja u smislu člana 140. ZKP FBIH, i to:

a. U smislu člana 140. stav 2., i čl. 140c. stav 2. ZKP FBIH tužilaštvo predlaže da sud kao dodatnu mjeru uz zabranu napuštanja boravišta naredi privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje osumnjičena Sejda Filipović (BiH pasoš) uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine, (o čemu će sud u skladu sa članom 140e. stav 2. ZKPFBIH obavijestiti Graničnu policiju BiH i Glavni centar za obradu podataka BiH),

b. U smislu člana 140c tačka 1. ZKP-a FBiH Tužilaštvo predlaže da sud odredi mjesto u kojem će osumnjičena boraviti dok traje ova mjera, a to je njena adresa ……………. Sarajevo, te odredi granicu van koje se osumnjičeni ne smije udaljavati, odnosno da se takva granica odredi na teritoriju Kantona Sarajevo.

2. Na osnovu člana 140a. stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBIH, u rješenju kojim izriče mjeru zabrane napuštanja boravišta i putovanja sud izda naredbu da se osumnjičena Sejda Filipović imaa javljati nadležnoj policijskoj stanici prema mjestu prebivališta i to svakih 7 (sedam) dana.

3. U smislu člana 140a stav 2 u vezi stava 1 tačka c), te u vezi sa članom 140c. tač. 4. ZKP FBIH, u rješenju kojim izriče mjere zabrane, izrekne i mjeru zabrane sastajanja sa određenim osobama, kojom će odrediti zabranu sastajanja osumnjičene sa svjedocima predloženim u ovoj optužnici broj T09 0 KTO 0122603 18, te Sud odredi razdaljinu od 100 metara ispod koje se osumnjičena Sejda Filipović ne smije približiti svjedocima, a sve u odnosu na svjedoke:KANTONALNI TUŽIOCI

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum