Vaš pravni kompas 

  • Svojevoljno preuzimanje obaveze jemca

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #819  by AntunHun
 
SVOJEVOLjNO PREUZIMANjE OBAVEZE JEMCA PLATCA
Zakon o obligacionim odnosima

član 1004 stav 3

Drugotuženi koji kao osnivač prvotuženog pismenom izjavom prihvati da cjelokupnom svojom imovinom solidarno odgovara za obaveze prvotuženog koje nastanu u poslovnom odnosu između njega i tužitelja, svojevoljno preuzima obavezu jemca platca u odnosu na cijelu obavezu prvotuženog prema tužitelju i solidarno je sa prvotuženim odgovoran za sve obaveze koje nastanu u tom ugovornom odnosu.

Obrazloženje:

"Naime, tužitelj je u ovoj parnici stavljeni zahtjev u odnosu na prvotuženog utemeljio u obavezama koje su proistekle iz njihovog međusobnog poslovnog odnosa (ugovora o isporuci robe), pa je zahtjevu tužitelja u odnosu na prvotuženog udovoljeno primjenom odredbe člana 262. stav 1. ZOO. Nižestepene odluke u tom dijelu nisu predmet ispitivanja po izjavljenoj reviziji.

Međutim, zahtjev tužitelja u odnosu na drugotuženog je utemeljen na pismenoj izjavi koju je drugotuženi potpisao dana 05.02.2009. godine (s obzirom na dopunu nalaza vještaka grafološke struke, kojoj dopuni nalaza drugotuženi nije prigovarao). Tom izjavom drugotuženi je (kao osnivač prvotuženog) prihvatio da solidarno odgovara za obaveze prvotuženog, koje nastanu u poslovnom odnosu između tužitelja i prvotuženog, te je za te obaveze jamčio cjelokupnom svojom imovinom.

Navedena izjava je potpisana od strane drugotuženog, dok nije potpisana od strane tužitelja, u čiju korist je i data. Stoga, je tom izjavom drugotuženi svojevoljno preuzeo obavezu jemca platca, u smislu odredbe člana 1004. stav 3. ZOO, u odnosu na cijelu obavezu prvotuženog prema tužitelju vezano za isporuku robe, pa je po tom zakonskom osnovu (kako je to pravilno zaključio prvostepeni sud), solidarno sa prvotuženim, odgovoran za sve obaveze koje nastanu u tom ugovornom odnosu. Naime, kod solidarnog jemstva iz člana 1004. stav 3. ZOO jemac platac odgovara povjeriocu kao glavni dužnik za cijelu obavezu i povjerilac može zehtijevati njeno ispunjenje, bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili od obojice istovremeno.

Prema tome, drugotuženi je u odnosu na prvotuženog po drugom zakonskom osnovu u obavezi da tužitelju, solidarno sa prvotuženim, plati dug koji je proizašao iz ugovora o isporuci robe (čija visina je utvrđena nalazom vještaka finansijske struke), pa nije bilo osnova da se pobijanom presudom preinači prvostepena presuda i zahtjev tužitelja odbije u odnosu na drugotuženog."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 92 0 P 033122 15 Rev od 18.5.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum