Vaš pravni kompas 

  • Sudska presuda

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1246  by comodore
 
6.1. Presuda

Nakon saslušanja, sudija donosi presudu o slučaju. Sud odlučuje o predmetu spora i o svim ostalim pitanjima - dodatnim zahtjevima stranke. Ako postoji više zahtjeva, sud će o svima njima odlučiti jedinstvenom presudom. Presuda sadrži sljedeće: oznaku suda, uvod koji ukazuje na sastav suda i imena stranaka u parnici, i operativni dio presude - odluku, obrazloženje i informacije o dostupnom pravnom lijeku. Primjer presude dostupan je na sljedećoj web stranici:

Imajte na umu: Stranke, tj. njihovi zastupnici ili advokati, moraju preuzeti presudu na sudu, sud im istu neće dostaviti.


VII.

MOGUĆE SITUACIJE
NAKON DONOŠENJA PRESUDE

VII MOGUĆE SITUACIJE NAKON DONOŠENJA PRESUDE


7.1. Kako podnijeti žalbu drugostepenom sudu?

Ukoliko ste nezadovoljni ishodom spora, bez obzira da li ste tuženi ili tužitelj, možete podnijeti žalbu protiv prvostepene presude.

Sud ne prati rokove zastare po službenoj dužnosti, obje stranke to moraju učiniti same. Žalbu možete podnijeti u roku od 30 kalendarskih dana od dana dostave presude. Rok za žalbu na prvostepenu presudu u mjeničnim i čekovnim sporovima je 15 kalendarskih dana.

Rok za podnošenje žalbe je naveden u presudi u dijelu pouka o pravnom lijeku. Imajte na umu: Ako su stranke bile uredno obaviještene o datumu donošenja presude, rok za žalbu protiv presude počinje teći prvog narednog dana nakon tog datuma.


Drugostepeni sud odlučuje o žalbi podnesenoj protiv prvostepene presude. Na primjer, ukoliko je presudu donio Općinski sud u Sarajevu o žalbi će odlučiti Kantonalni sud u Sarajevu. Žalba se podnosi putem pošte ili lično prvostepenom sudu koji je donio prvostepenu presudu. Žalba treba biti dostavljena u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku.


Drugostepeni sud odlučuje o žalbi podnesenoj protiv prvostepene presude. Na primjer, ukoliko je presudu donio Općinski sud u Sarajevu o žalbi će odlučiti Kantonalni sud u Sarajevu. Žalba se podnosi putem pošte ili lično prvostepenom sudu koji je donio prvostepenu presudu. Žalba treba biti dostavljena u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku.

Žalba mora sadržavati:

a. oznaku presude protiv koje se izjavljuje žalba (broj i datum presude),
b. izjavu da se presuda pobija u cjelini ili u određenom dijelu (navesti kojem dijelu),
c. razlog(e) žalbe,
d. potpis i pečat podnositelja žalbe.

Ako žalba ne sadrži gore navedene podatke smatrat će se nepotpunom. U tom slučaju, sud će od Vas tražiti da istu dopunite. Ako ne dopunite žalbu kako je zatraženo, sud će odbaciti žalbu.

U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. U izuzetnim slučajevima možete predložiti nove činjenice i dokaze u vrijeme žalbe, ali samo u slučaju da ih bez svoje krivnje niste mogli iznijeti odnosno predložiti do zaključenja glavne rasprave.


Žalitelj može pobijati prvostepenu presudu iz sljedećih razloga:

a. Povrede odredaba parničnog postupka. Na primjer: sud je donio presudu bez zakazivanja glavne rasprave; sud bazira presudu na dokazu koji nije mogao biti upotrijebljen kao dokaz jer nije predložen kao dokaz na pripremnom ročištu.
b. Pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Sud je propustio da tačno utvrdi činjenično stanje.
c. Pogrešne primjene materijalnog prava. Sud je pogrešno primijenio odredbe zakona, tj. primijenio je zakon koji ne može biti primijenjen na predmet spora (npr. Zakon o zaštiti potrošača je primijenjen na spor između pravnih lica).


Prvostepeni sud će prije upućivanja žalbe drugostepenom sudu poslati žalbu drugoj stranki na odgovor.

Drugostepeni sud će ispitati prvostepenu presudu u dijelu koji je osporavan žalbom i bit će ograničen razlozima navedenim u žalbi.


50

Primjer žalbe


KANTONALNI SUD U SARAJEVU
SARAJEVO
putem
OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU
SARAJEVO

Na broj: (upisati broj predmeta)
Sarajevo, 30.05.2019. godine

TUŽITELJ: „PROMET“ d.o.o. Zenica, JIB 1234567890123, ulica Privrednička br. 10, Zenica, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Mustafa Mustafić
72000

TUŽENI: "KOMERC" a.d. Sarajevo, JIB 0123456789012, ul. Berzanska br. 233, Sarajevo, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Sanjin Sanić
71000

Ž A L B A


Općinski sud u Sarajevu je donio Presudu broj (broj predmeta) dana 20.05.2019. godine kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca u cijelosti kao osnovan. Nezadovoljan takvom odlukom tuženi izjavljuje žalbu na navedenu presudu , i to zbog:

- Navedite iz kojih razloga pobijate prvostepenu presudu, na primjer:

o povrede odredaba parničnog postupka, o pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, o pogrešne primjene materijalnog prava.

- Navedite Vaš prijedlog sudu, na primjer:
Pa predlaže da drugostepeni sud navedenu presudu preinači na način što će tužbeni zahtjev u cijelosti odbiti kao neosnovan ili što će prvostepenu presudu poništiti i postupak vratiti prvostepenom sudu na ponovno rješavanje.

Vodite računa da navedete sve zakonske odredbe, činjenične i materijalne dokaze na kojima zasnivate Vašu žalbu.15


- Navedite šta tačno tražite od suda, na primjer:

Prema tome, tuženi predlaže da drugostepeni sud usvoji žalbu tuženog u cijelosti kao osnovanu, te da preinači prvostepenu presudu na način da (i) odbije tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti kao neosnovan; ili da (ii) djelomično usvoji tužbeni zahtjev tužitelja u iznosu od 14.500,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama; i u svakom slučaju obaveže tužitelja da tuženom naknadi troškove parničnog postupka u roku od 15 kalendarskih dana od dana pravosnažnosti presude.

POTPIS I PEČAT PODNOSIOCA ŽALBE

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum