Vaš pravni kompas 

  • Sud BiH nije nadlezan za preispitivanje odluka suda Brcko Distrikt

  • Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, topografija integralnog kola, industrijski dizajn i drugo
Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, topografija integralnog kola, industrijski dizajn i drugo
 #763  by AntunHun
 
Sud Bosne i Hercegovine nije nadležan za preispitivanje odluka Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donijetih u postupku upisa odnosno brisanja upisa djelantosti iz sudskog registra u primjeni zakona koji nisu državni zakoni.


Iz obrazloženja

Rješenjem Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, broj i datum naveden u uvodu, odbijena je žalba podnosioca zahtjeva izjavljena protiv rješenja Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, broj D-199/03 od 13.02.2003. godine, kojim je po službenoj dužnosti iz sudskog registra brisan upis djelatnosti iz grupe 74110 (pravni poslovi) subjekta upisa, podnosioca zahtjeva, i to

rješenje potvrđeno primjenom člana 307. tačka 2. Zakona o parničnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikt BiH“, br. 5/00, 1/01 i 6/02).

Protiv navedenog rješenja Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH subjekt upisa je podnio zahtjev za preispitivanje. Rješenje pobija zbog, kako je naveo u zahtjevu, pogrešne primjene zakona, povrede kontinuiteta zakona, povrede ljudskih prava (pravo na profesionalni rad) i diskriminacije, što je zatim pobliže i obrazložio da ovaj sud ispita i ocijeni zakonitost pobijanog rješenja, koje, po njegovom mišljenju, nije u skladu sa zakonom Brčko Distrikta BiH, Statutom Brčko Distrikta BiH i Ustavom BiH, te da ga iz tih razloga ukine.

Ovaj sud je prethodno ispitao da li postoje procesnopravne pretpostavke za meritorno rješenje stvari, pa je našao da ne postoje iz slijedećih razloga:

Zakonom o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02), koji je izmijenjen i dopunjen članom 73. zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 15/02), te dalje izmijenjen i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 24/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 3/03), propisano je da je Sud Bosne i Hercegovine u upravnoj apelacionoj nadležnosti nadležan da odlučuje o žalbama protiv presuda ili odluka koje donese Upravno odjeljenje Suda i vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka koje je donijelo Upravno odjeljenje Suda, osim o zahtjevima za ponavljanje postupka, a Upravno odjeljenje, kada se radi o Distriktu Brčko BiH, odlučuje po tužbama protiv konačnih upravnih akata ili ćutanju administracije institucija Distrikta Brčko kada postupaju u okviru vršenja svojih javnih funkcija i ovlaštenja. Po tom zakonu, apelaciona upravna nadležnost Suda Bih je propisana i za rješavanje po pritužbama koje se odnose na kršenje izbornog zakona i dodatnih propisa i direktiva koje donosi Stalna izborna komisija, te u svim drugim predmetima u kojima je nadležnost propisana zakonima Bosne i Hercegovine.

Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 19/02) utvrđena su pravila upravnog spora, u kojem se odlučuje o zakonitosti pojedinačnih i opštih konačnih upravnih akata donesenih na osnovu zakona pri vršenju javnih dužnosti institucija Bosne i Hercegovine kojim se rješava o pravima i obavezama građana i pravnih osoba (član 1.). Pod pojmom institucija Bosne i Hercegovine, prema članu 4. Zakona, obuhvaćene su i institucije Brčko Distrikta BiH. Pojam konačnog upravnog akta protiv kojeg se može voditi upravni spor definisan je u članu 8. stav 2. u vezi sa članom 4. istog zakona. Upravne sporove rješava Upravno odjeljenje Suda BiH, a pokreće se tužbom – član 5. i član 19. stav 1. tog zakona.

U članu 49. stav 1. pomenutog zakona propisano je da se protiv konačne odluke Upravnog odjeljenja Suda i konačne odluke najvišeg suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donesene u upravnom sporu može podnijeti zahtjev za preispitivanje sudske odluke ukoliko postoje zakonski razlozi navedeni u stavu 2. tog člana.

Iz naprijed citiranih zakona jasno proizilazi nadležnost Suda BiH kada se radi o upravnom rješavanju, kao i da je Apelaciono odjeljenje Suda BiH u upravnom vijeću nadležno da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima (osim kada se radi o zahtjevu za ponavljanje postupka) samo u slučajevima navedenim u tim zakonima (ili drugim predmetima u kojima je nadležnost propisana zakonima Bosne i Hercegovine), te da se protiv konačne odluke najvišeg suda Brčko Distrikta BiH može podnijeti zahtjev za perispitivanje samo ako je ta odluka donesena u upravnom sporu.

U konkretnom slučaju podnosilac zahtjeva traži preispitivanje pravomoćnog rješenja Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, koje nije doneseno u upravnom sporu, nego u postupku upisa, odnosno brisanja upisa djelatnosti iz sudskog registra (i primjenom zakona koji nisu državni zakoni), za šta ovaj sud nije nadležan.

Zato se zahtjev podnosioca smatra nedozvoljenim, pa ga je ovaj sud odbacio primjenom člana
52. stav 1. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine.

(Rješenjem Apelacionog upravnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine broj: Uvl-01/03
od 07.04.2003. godine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum