Vaš pravni kompas 

  • STATUT UDRUŽENJA GRAĐANA

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1370  by comodore
 
Na osnovu čl. 18. i 14. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Sl. novine FBiH", br. ______ - dalje: Zakon) Osnivačka Skupština Udruženja ___________ (u daljem tekstu: Udruženje) na sjednici održanoj dana ___________. godine, donijela je sljedeći:STATUT UDRUŽENJA GRAĐANAI OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Osnivači Udruženja ovim Statutom uređuju:

1) naziv i sjedište Udruženja;

2) ciljeve i djelatnost Udruženja;

3) postupak prijema i isključenja članova;

4) prava i obaveze članova Udruženja;

5) organe Udruženja, način njihovog izbora i opoziva, ovlasti, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, trajanja njihovog mandata, postupak za sazivanja Skupštine;

6) način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

7) odredbe vezane za imovinu Udruženja, nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja;

8) postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlašćenje i način donošenja drugih opštih akata;

9) oblik i sadržaj pečata Udruženja;

10) zastupanje;

11) uvjete i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak Udruženja;

12) postupak raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada Udruženja;

13) završne odredbe.

Član 2

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom Statutu za označavanje muškog ili ženskog roda označavaju oba roda.

II NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 3

Naziv Udruženja je: ____________

Naziv Udruženja na engleskom jeziku: _____________ (alternativno, nije obavezno)

Skraćeni naziv Udruženja je: ____________(alternativno, nije obavezno)

Član 4

Sjedište udruženja je u _________, ulica________ br. _____

Član 5

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja, u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

Član 6

Udruženje može da osniva podružnice izvan sjedišta Udruženja, o čemu Skupština donosi posebnu odluku.

Podružnice djeluju u skladu sa aktima Udruženja, na jedinstvenim programskim načelima i opredjeljenjima.

III CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 7

Udruženje se osniva radi postojanja zajedničkih interesa osnivača i okuplja ____________________________________ (navesti koje članove okuplja, npr. mlade sa ciljem promocije sporta i zdravog života, osobe osređene struke npr. arhitekte, umjetnike i sl. sa ciljem poboljšanja položaja te struke)

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Udruženje djeluje i aktivno je na lokalnom, entitetskom, državnom, te međunarodnom nivou.

Osnivači su saglasni da ciljeve i djelatnosti Udruženja čine:

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

(navesti osnovne ciljeve djelatnosti udruženja, npr. promocija zdravog života kod osoba svih generacija, zaštita životnog okoliša, zaštita i unapređenje položaja određene struke, održavanje radionica i seminara sa ciljem promocije ciljeva i djelatnosti udruženja i sl.)

Navedene aktivnosti Udruženje sprovodi samostalno ili u suradanji sa drugim udruženjima i organizacijama u okviru svojih djelatnosti i u skladu sa Zakonom.

Član 8

Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno, dobrovoljno udruženje, osnovano radi zajedničkih interesa osnivača, koje svoje aktivnosti finansira prilozima donatora, članarinom, prihodima iz budžeta, grantovima i iz drugih izvora koji su utvrđeni zakonom.

Visinu članarine utvrđuje Skupština odlukom.

IV POSTUPAK PRIJEMA I ISKLJUČENJA ČLANSTVA

Članstvo

Član 9

Osnivači i lica koja naknadno pristupe Udruženju u skladu sa odredbama Statuta su članovi Udruženja.

Članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica.

Članstvo se stiče potpisivanjem ugovora o pristupanju Udruženju, a na zahtjev zainteresovanog lica.

Primljeni član upisuje se u evidenciju članova.

Sve odluke o prijemu u članstvo podliježu verifikaciji Skupštine udruženja.

Član 10*

Udruženje može imati sljedeće kategorije članstva:

1) aktivne i

2) potpomažuće.

Član 11

Aktivni članovi Udruženja su:

1) lica koja aktivno rade u Udruženju ili obavljaju stručne i administrativne poslove u Udruženju i

2) lica koja aktivno vrše povjerene dužnosti u organima upravljanja i radnim tijelima Udruženja.

Aktivni članovi Udruženja mogu biti samo privredna društva i samostalni preduzetnici.

Član 12

Potpomažući članovi Udruženja su građani i pravna lica koja svojim prilozima ili obavljanjem određenih aktivnosti potpomažu rad i djelatnosti Udruženja u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Potpomažuće članove Udruženja bira Skupština o čemu donosi odgovarajuću odluku.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odlukom se utvrđuje i iznos naknade koju Udruženje plaća potpomažućim članovima Udruženja ukoliko oni u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja učestvuju svojim radom.

Potpomažući članovi nemaju pravo odlučivanja u Udruženju.

Član 13

Aktivnim članovima Udruženja, Skupština Udruženja može odlukom odrediti naknadu ili nagradu.

Član 14

U znak priznanja za savjesno ispunjavanje zadataka, za posebne rezultate i za savjestan i predan rad, Udruženje može pohvaliti i nagraditi svoje članove i druga lica.

Nagrade se daju u vidu pohvalnica i diploma, a o nagradama odlučuje Skupština u svakom konkretnom slučaju.

Član 15

Ukoliko član ne plaća članarinu u uzastopnom periodu od tri mjeseca ili ne plati tri članarine u periodu od šest mjeseci, dobija "status upražnjene stolice".

Članu Udruženja koji se nalazi u "statusu upražnjene stolice" sva prava iz člana 20. ovog Statuta miruju, a nakon što uplati zaostale članarine ponovo dobija status aktivnog člana.

Prestanak članstva

Član 16

Članstvo u Udruženju prestaje:

1) istupanjem,

2) brisanjem iz evidencije članova i isključenjem,

3) brisanjem iz registra ukoliko je član pravno lice.

Član 17

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se Predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 18

Brisanje člana iz evidencije vrši se kada član iz neopravdanih razloga zanemaruje vršenje svojih dužnosti.

Član 19

Odluku o brisanju donosi Skupština Udruženja kvalificiranom većinom.

Istupanje i brisanje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno predstavnika Udruženja.

V PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 20

Prava članova Udruženja su:

1) da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,

2) da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,

3) da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,

4) da budu redovno informirani o radu i rezultatima rada,

5) da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

Član 21

Obaveze članova Udruženja su:

1) da učestvuju u aktivnostima Udruženja,

2) da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,

3) da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njegovih programskih ciljeva,

4) da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju,

5) da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu.

Član 22

Oblici odgovornosti članova Udruženja su:

1) javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta,

2) ukor,

3) opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza,

4) isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijalnu štetu.

U svakom od navedenih slučajeva Udruženje ima pravo na naknadu štete ukoliko je ista pričinjena.

VI ORGANIZACIONA STRUKTURA, ORGANI UDRUŽENJA

Član 23**

Organi Udruženje su:

1) Skupština,

2) Upravni odbor,

3) Predsjednik,

4) Potpredsjednik,

5) Nadzorni odbor,

6) Sekretar.

Organi iz stava 1. tačka 2, 3, 4, i 5 ovog člana biraju se na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa mogućnosti ponovnog izbora.

Skupština Udruženja bira i razrješava dužnosti Predsjednika Udruženja, Potpredsjednika Udruženja, Predsjednika Skupštine, Potpredsjednika Skupštine, sekretara, članove Nadzornog i članove Upravnog odbora.

Skupština Udruženja

Član 24

Skupštinu Udruženja čine svi aktivni članovi i predstavnici članova Udruženja, sa jednakim pravom glasa.

Član Udruženja ne može glasati o stvarima koje se odnose na njega lično.

Člana Udruženja može na sjednicama Skupštine mijenjati predstavnik na osnovu pisane punomoći.

Skupština donosi Poslovnik o radu kojim bliže određuje način svog rada.

Član 25

Skupština Udruženja:

1) donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte od značaja za rad i funkcionisanje Udruženja,

2) donosi odluku o promjeni naziva i sjedišta Udruženja,

3) daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije njegovog upisa u registar,

4) odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Udruženja,

5) bira i razrješava dužnosti Predsjednika Udruženja, Potpredsjednika Udruženja, Predsjednika Skupštine, Potpredsjednika Skupštine, sekretara, članove Nadzornog odbora i članove Upravnog odbora,

6) pregleda i potvrđuje finansijski izvještaj o radu pripremljen od strane Predsjednika Udruženja,

7) donosi odluke o prihvatanju i brisanju iz članstva,

8) donosi odluku o izdavanju pohvalnica i nagrada,

9) donosi odluku o iznosu članarine,

10) donosi odluku o broju, korištenju, čuvanju, evidentiranju i izmjeni izgleda pečata,

11) usvaja finansijski plan,

12) donosi odluku o osnivanju novih podružnica,

13) donosi osluku o izgledu znaka Udruženja,

14) donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti,

15) odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 26

Skupština se sastaje u redovnim i vanrednim zasjedanjima.

Redovna zasjedanja Skupštine se drže jednom godišnje i ona su izvještajna

Vanredna Skupština se zakazuje po potrebi, a na zahtjev:

1) Predsjednika Udruženja,

2) Nadzornog odbora,

3) Upravnog odbora i

4) 1/3 (jedne trećine) članova Skupštine.

Skupštinom predsjedava i vodi Predsjednik Skupštine Udruženja.

U odsustvu Predsjednika Skupštine Skupštinom predsjedava Potpredsjednik Skupštine.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik se može voditi u audio i video formi i u formi pisanog zapisnika.

U slučaju da se zapisnik vodi u audio ili video formi nakon zasjedanja se sastavlja izvod iz audio zapisnika u pisanoj formi.

Izvod iz audio snimka i pisani zapisnik se potvrđuju na sljedećem zasjedanju Skupštine.

Član 27

Skupština se saziva pisanim pozivom, koji sadrži dnevni red Skupštine i koji se dostavlja svim članovima Skupštine najkasnije osam dana prije zasjedanja Skupštine.

Pisani poziv podrazumijeva i komunikaciju elektronskom poštom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Skupština se može održati i bez prethodnog sazivanja ukoliko su prisutni svi članovi i ukoliko su saglasni sa održavanjem Skupštine bez pozivanja.

Skupština se može održati i elektronskim putem.

Skupština se može održati ako je prisutna većina članova.

U slučaju neodržavanja Skupštine zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se drugo zasjedanje sa danom održavnja u roku od 30 dana. Kvorum u ovom slučaju predstavlja 1/3 članova.

U slučaju neodržavanja druge skupštine zbog nepostojanja kvoruma, zakazuje se treće zasjedanje u roku od 10 dana za koje nije potreban kvorum.

Član Skupštine, ukoliko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da prisustvuje zasjedanju, svoj glas za odlučivanje po određenom pitanju može dati pisanim putem, telefonom ili na drugi način sa obaveznom pisanom potvrdom u roku od tri dana od dana zasjedanja.

Upravni odbor

Član 28

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja.

Upravni odbor ima 5 (pet) članova od kojih je jedan član Predsjednik Udruženja koji je ujedno i Predsjednik Upravnog odbora, a drugi je Potpredsjednik Upravnog odbora a ostale članove bira Skupština Udruženja a na prijedlog članova Skupštine na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Predsjednik Udruženja je Predsjednik Upravnog odbora.

Potpredsjednik Udruženja je Potpredsjednik Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati i prije isteka mandatnog perioda i to:

1) ostavkom,

2) razrješenjem od strane Skupštine na prijedlog 1/3 članova Udruženja,

3) brisanjem i isključenjem iz članstva.

Član 29

Upravni odbor odlučuje o sljedećim pitanjima:

1) priprema sjednice Skupštine,

2) aktivno sprovodi odluke Skupštine, ostvaruje ciljeve i usvojeni program Udruženja,

3) priprema prijedlog finansijskog plana Udruženja,

4) priprema godišnji obračun i usvaja periodični izvještaj,

5) donosi akta vezana za poslovnu politiku Udruženja,

6) odlučuje o davanju saglasnosti Predsjedniku Udruženja za raspolaganja imovinom koja nisu predviđena budžetom

7) imenuje lice koje zastupa Udruženje u odsustvu Predsjednika, a u slučaju da Predsjednik nije ovlastio lice koje ga mijenja u odsustvu,

8) priprema nacrt statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

9) donosi poslovnik o svom radu,

10) odlučuje o davanju saglasnosti Predsjedniku udruženja za raspolaganjem imovinom Udruženja preko iznosa od 5.000,00 KM,

11 )daje preporuku Skupštini Udruženja za zaključenje posla kojim se raspolaže imovinom velike vrijednosti,

12) odlučuje i o drugim pitanjima predviđenim zakonom i Statutom.

Član 30

Upravni odbor može određene poslove iz svog djelokruga odlukom prenijeti na Predsjednika Udruženja.

Odlukom iz stava 1. ovog člana će se odrediti rok za podnošenje izvještaja o realizaciji povjerenih poslova.

Odredbe vezane za sjednice Upravnog odbora bliže se uređuju Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Predsjednik Udruženja

Član 31

Udruženje predstavlja i zastupa Predsjednik Udruženja.

Predsjednik Udruženja se bira iz reda članova Udruženja.

Predsjednik Udruženja:

1) aktivno sprovodi odluke Skupštine, ostvaruje ciljeve i usvojeni program Udruženja,

2) rukovodi radom Udruženja u skladu sa Statutom i usvojenom organizacijom, planom i programom rada,

3) zastupa Udruženje u pravnom prometu

4) provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština i Upravni odbor,

5) upravlja i raspolaže imovinom Udruženja samostalno do iznosa od 5.000,00 KM, a preko navedenog iznosa uz saglasnost Upravnog odbora, a imovinom velike vrijednosti uz saglasnost Skupštine,

6) podnosi godišnji ili periodični izvještaj o svom radu Skupštini i Upravnom odboru na usvajanje,

8) vrši druge poslove određene Statutom.

Potpredsjednik Udruženja mijenja Predsjednika Udruženja za vrijeme njegovog odsustva u svim poslovima iz prethodnog stava, kao i poslovima zastupanja Udruženja u pravnom prometu.

U odsutnosti Predsjednika i Potpredsjednika Udruženja, Udruženje zastupa i predstavlja lice koje Predsjednik ovlasti za zastupanje, ili u odusutvu ovlaštenja Predsjednika lice koje ovlasti Upravni odbor.

Član 32

Mandat Predsjednika Udruženja može prestati i prije isteka mandatnog perioda i to:

1) ostavkom,

2) razrješenjem od strane Skupštine na prijedlog Upravnog odbora i na prijedlog 1/3 članova Udruženja,

3) brisanjem iz evidencije članova i isključenjem iz članstva.

Imenovanje, prava, ovlaštenja i ograničenja Predsjednika Udruženja upisaće se u Jedinstven registar Udruženja građana koji se vodi kod Općinskog suda u _______.

Nadzorni odbor

Član 33

Nadzorni odbor Udruženja ima 3 (tri) člana i obavlja sljedeće poslove:

1) vrši nadzor nad zakonitošću i namjenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstvima,

2) pregleda finansijski izvještaj o radu,

3) utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Udruženja vode uredno i u skladu s propisima, a može ih dati na vještačenje,

4) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izveštaj o rezultatima nadzora.

Ostali organi Udruženja su obavezni podnijeti Nadzornom odboru finansijske izvještaje i izvještaj o svom radu na zahtjev Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima Predsjednika koga imenuju članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova.

Mandat članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine sa mogućnošću reizbora a može prestati na sljedeći način:

1) ostavkom,

2) razrješenjem od strane Skupštine na prijedlog 1/3 članova Udruženja,

3) brisanjem iz evidencije članova i isključenjem iz članstva.

Sekretar

Član 34

Sekretar obavlja stručne i administrativne poslove, priprema sjednice, zapisnike sa sjednica i stara se o provođenju zaključaka Udruženja.

Sekretara imenuje Skupština Udruženja na period od 4 (četiri) godine.

Sekretar se posebno brine o:

1) provođenju zaključaka Skupštine,

2) administrativnim pitanjima, komunikaciji i korespodenciji,

3) odnosima s javnošću,

4) finansijskim i računovodstvenim pitanjima,

5) pripremanju prijava i provođenju projekata Udruženja,

6) pripremanju materijala - izvještaja, analiza, informacija za sjednice Skupština,

7) održavanju web stranice Udruženja, izdavanju Biltena i drugih publikacija,

8) podnosi izvještaj o svom radu drugim organima Udruženja,

9) i drugim pitanjima po nalogu Predsjednika Udruženja.

Kvorum i pravila glasanja

Član 35

Skupština odlučuje nadpolovičnom većinom glasova svih članova osim u slučajevima kada odlučuje kvalificiranom većinom glasova (2/3 glasova svih članova) tj. u slučajevima kada:

1) vrši izmjene Statuta i drugih opštih akata,

2) donosi odluku o raspodjeli sredstava nakon prestanka rada Udruženja,

3) donosi odluku o brisanju člana Udruženja,

4) u slučajevima odlučivanja o razdvajanju, pripajanju, transformaciji i prestanku rada Udruženja

5) donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

VII NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU

Član 36

Predsjednik Udruženja i Sekretar su obavezni podnositi redovni finansijski izvještaj i izvještaj o radu jednom godišnje Skupštini Udruženja i Nadzornom odboru a vanredne izvještaje na zahtjev Skupštine i Nadozornog odbora.

VIII IMOVINA UDRUŽENJA, NADZOR NAD KORIŠTENJEM SREDSTAVA UDRUŽENJA

Član 37

Imovinu Udruženja čini sva pokretna i nepokretna, materijalna i nematerijalna imovina koja je stečena:

1) dobrovoljnim prilozima, poklonima, kupovinom i iz drugih izvora u skladu sa Statutom i zakonom,

2) finansijskim sredstvima iz budžetskih donacija i poreza,

3) subvencija i ugovora sa fizičkim i pravnim licima,

4) prihodima od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda,

5) prihodima stečenim putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti Udruženja i na druge zakonom određene načine.

Udruženje raspolaže svojom imovinom u skladu sa Statutom i zakonom.

Obim, namjena i raspodjela finansijskih sredstava utvrđuje se finansijskim planom (budžetom) za svaku godinu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se za finansiranje aktivnosti Udruženja, unapređivanja osnovnih programskih aktivnosti i administrativnih troškova kao i naknada za rad Predsjednika Udruženja, članova Upravnog odbora, sekretara i drugih angažovanih lica po odluci Skupštine.

Član 38

Nadzor nad zakonitošću i namjenskim korišćenjem i raspolaganjem sredstvima Udruženja vrši Nadzorni odbor Udruženja.

Član 39

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati finanasijske izvještaje u skladu sa zakonom.

Član 40

Organi Udruženja su dužni da upravljaju imovinom Udruženja sa pažnjom dobrog domaćina.

Član organa Udruženja ne može glasati u stvarima u kojima njegovi imovinski interesi, interesi njegovog bračnog druga ili srodnika do trećeg stepena, mogu biti u suprotnosti sa imovinskim interesima Udruženja.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti

Član 41

Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti smatra se prijenos ili više povezanih prijenosa čiji je predmet sticanje i raspolaganje imovinom čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti vrši se na način da Upravni odbor usvaja odluku kojom se preporučuje zaključenje tog posla i saziva Skupštinu koja o zaključenju tog posla odlučuje kvalificiranom većinom.

Privredna djelatnost kojom se stiče dobit

Član 42

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući i privrednu djelatnost u skladu sa zakonom.

Dobit ostvarena na ovaj način može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

IX POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA, OVLAŠĆENJE I NAČIN DONOŠENJA DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 43

Izmjene i dopune Statuta može predložiti Upravni odbor i svaki član Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta podnosi se najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine.

Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku po kojem je Statut i donesen.

Član 44

Udruženje može imati i druge opšte akte o čemu odlučuje i donosi ih Skupština Udruženja na isti način na koji se donosi i mijenja Statut Udruženja.

X PEČAT UDRUŽENJA

Član 45

Udruženje ima svoj pečat koji je okruglog oblika i sa nazivom Udruženja u sredini.

Predsjednik Skupštine Udruženja ili drugo opunomoćeno lice od strane Udruženja koristi pečat.

Broj pečata, njegovo korišćenje, čuvanje i evidentiranje se utvrđuje od strane Skupštine Udruženja.

Odluku o promjeni pečata donosi Skupština Udruženja.

Ravnopravno se može korisiti i naziv Udruženja na engleskom jeziku.

Član 46

Udruženje ima svoj znak u obliku _________________.

XI ZASTUPANJE

Član 47

Udruženje zastupa Predsjednik, sa ograničenjem u zastupanju prema članu 31. stav 3. tačka 5. ovog Statuta a u pogledu opterećenja i raspolaganja sa imovinom Udruženja preko iznosa od ________ KM bez prethodne saglasnoti Upravnog odbora i saglasnosti Skupštine za raspolaganje imovinom velike vrijednosti. (alternativno: bez ograničenja u raspolaganju)

Predsjednik se imenuje na način i ima prava i obaveze utvrđene ovim Statutom.

U slučaju odsustva Predsjednika ili nemogućnosti zastupanja Udruženje zastupa Potpredsjednik ili drugi član Udruženja koga imenuje Predsjednik ili Upravni odbor.

Predsjednik se imenuje odlukom o imenovanju.

XII UVJETI I POSTUPAK ZA SPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU ILI PRESTANAK UDRUŽENJA

Spajanje, razdvajanje i transformacija

Član 48

Udruženje se može pripojiti drugom udruženju.

Drugo udruženje se može pripojiti Udruženju.

Udruženje može izvršiti spajanje s drugim udruženjem tako da takvim spajanjem nastane novo udruženje.

Udruženje se može transformisati u fondaciju, u skladu sa zakonom.

Odluku o transformaciji Udruženja iz ovog člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova.

Prestanak udruženja

Član 49

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uvjeti ili dok Skupština Udruženja ne donese odluku o prestanku Udruženja.

Udruženje prestaje s radom u slučajevima:

1) kada to odluči Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine Udruženja,

2) ako se utvrdi rješenjem nadležnog ministarstva da je Udruženje prestalo djelovati, na osnovu zakona,

3) ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje godišnje Skupštine Udruženja, a Skupština nije održana,

4) ako se broj članova smanji ispod broja određenog za osnivanje Udruženja,

5) kad nadležno ministarstvo donese rješenje koje je konačno u upravnom postupku o prestanku Udruženja,

6) sudskom presudom,

7) u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

XIII POSTUPAK RASPODJELE PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 50

Preostala imovina Udruženja koje se briše iz registra raspodjeljuje se na druga udruženja ili fondacije registrovane u Federaciji BiH a koje obavljaju sličnu djelatnost ili na drugi način shodno odluci nadležnog organa Udruženja, u skladu sa članom 42. Zakona.

Ukoliko nadležni organ Udruženja ne donese odluku o raspodjeli imovine do dana brisanja iz registra, sud će donijeti odluku o raspodjeli preostale imovine drugom udruženju, u skladu sa odredbama ovog člana.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51

Udruženje pruža jednake uvjete svima, bez direktne ili indirektne diskriminacije na osnovu pola, rase, seksualne orijentacije, fizičkog nedostatka, bračnog stanja, boje kože, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog, etničkog ili socijalnog porijekla, veze sa nekom nacionalnom zajednicom, imovine, statusa stečenog rođenjem, broja godina ili nekog drugog statusa, položaja ili okolnosti.

Svojim djelovanjem Udruženje neće ugrožavati životnu sredinu, osnovna ljudska prava i prava djeteta, kako je to definisano međunarodnim konvencijama.

Član 52

Zabranjeno je direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njene mogućnosti, kojima se narušava odgovarajuće vršenje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanih od primaoca mita.

Udruženje će razviti antikorupcione mehanizme u svom radu kroz jasno definisane procedure nabavki i finansijskog i narativnog izvještavanja.

Član 53

Sva unutrašnja pitanja koja nisu uređena Statutom biće uređena pravilnicima, protokolima, poslovnicima i drugim aktima koji donosi Skupština.

Član 54

Na ostala pitanja koja nisu regulisana Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona.

Član 55

Sa sadržinom ovog Statuta upoznati su osnivači na osnivačkoj Skupštini kada su ga i usvojili i to je datum njegovog stupanja na snagu.

Ovaj Statut nalazi se u Arhivu Udruženja i mora da bude dostupan svim članovima Udruženja.

Član 56

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.Predsjednik Skupštine Udruženja

___________________________

U ___________, dana __________.godine

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum