Vaš pravni kompas 

  • Statut doo

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1368  by comodore
 
Na osnovu čl. 7. i 132. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. _______________ - dalje: Zakon) te Osnivačkog akta privrednog društva ____________________ (naziv i sjedište društva), Skupština društva dana __________. godine, donosiSTATUT

_________________________
(naziv društva)I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Skupština privrednog društva _______________ (u daljem tekstu: Društvo) ovim Statutom utvrđuje sva bitna pitanja unutrašnjih odnosa i ostvarivanja tekućih poslova Društva, kao što je oblik Društva, djelatnost, osnovni kapital Društva, vođenje poslovanja i zastupanje Društva, upravljanje, način promjene visine osnovnog kapitala, prestanak Društva, postupak za izmjene i dopune Statuta i druga pitanja od značaja za Društvo.

II OSNIVAČ

Član 2

Društvo je osnovano od strane:

• _______________, sin __________, rođen _____. godine u _______________, JMBG: _______________, nastanjen u _______________ u ulici _______________, br. LK: _______________,

III FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

(1) Firma Društva je: društvo sa ograničenom odgovornošću ____________________ (puni naziv društva)

(2) Skraćena oznaka firme Društva je: _______________.

(3) Sjedište Društva je u _______________, Ul. _______________.

(4) Poslovno područje na kojem Društvo obavlja djelatnost je Bosna i Hercegovina.

(5) Odluku o promjeni poslovnog imena Društva donosi Skupština Društva.

(6) Odluku o promjeni sjedišta društva donosi Skupština Društva.

Član 4

(1) Društvo ima svoj pečat.

(2) Pečat je __________ oblika, prečnika _____ mm.

(3) Pečat Društva je sljedećeg sadržaja: _________________________.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 5

Društvo je jedinstven pravni subjekt, koji obavlja sljedeće djelatnosti:

______________________________

______________________________

______________________________

Društvo će se registrovati za obavljanje poslova spoljnotrgovinskog prometa (uvoz-izvoz), posredovanja i zastupanja stranih fizičkih i pravnih lica, u okviru registrovanih djelatnosti.

Društvo može u manjem obimu obavljati i druge djelatnosti koje nisu izričito određene ovom odlukom o osnivanju, a potrebne su radi obavljanja osnovnih djelatnosti društva.

Član 6

Društvo obavlja registrovane djelatnosti, a bez upisa u sudski registar će obavljati u manjem obimu određene djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima, a uobičajeno se obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

Član 7

(1) Društvo, u zavisnosti od potrebe poslovanja, formira svoje organizacione dijelove putem kojih obavlja poslove iz okvira registrovane djelatnosti, kao što su: poslovne jedinice i slični oblici organizovanja u skladu sa Zakonom.

(2) Organizacioni dijelovi nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, preko jedinstvenog računa.

(3) Za potrebe poslovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Društvo može osnovati poslovnu jedinicu ili drugi organizacioni oblik u skladu sa Zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL I IMOVINA DRUŠTVA

Član 8

Osnovni kapital društva iznosi __________ KM (slovima: _______________).

Član 9

Osnivač unosi u Društvo cjelokupan novčani ulog te na osnovu toga stiče udio u društvu od 100%.

Član 10

1) Početnu imovinu Društva čini ulog Osnivača (osnovni kapital).

2) Imovinu Društva čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

3) O unošenju prava i stvari u Društvo, odluku donosi Osnivač.

4) Osnivač može u toku poslovne godine povećavati vrijednost osnovnog kapitala novim ulaganjima u novcu, stvarima i pravima.

5) Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod Zakonom predviđenog minimuma.

VI POSLOVNE KNjIGE I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Član 11

1) Društvo je obavezno da vodi poslovne knjige i da sastavlja periodične obračune i završne račune za svaku poslovnu godinu.

2) Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Član 12

Društvo je obavezno da vrši popis cjelokupne imovine, imovinskih prava i obaveza sa stanjem na dan 31. decembar: da vodi poslovne knjige, sastavlja periodične obračune, završni račun u skladu sa propisma i da vodi druge knjigovodstvene evidencije u skladu sa propisima.

VII RASPODJELA DOBITI DRUŠTVA

Član 13

1) Dobit koja ostaje za raspodjelu je neto dobit.

2) Neto dobit je finansijski rezultat poslovanja Društva u toku poslovne godine koja se dobije poslije odbitka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih finansijskih obaveza.

VIII SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 14

1) Članovi Društva čine Skupštinu.

2) Skupština društva odlučuje o:

a) odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva prije registracije,

b) izboru i razrješenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade, odnosno zarade,

v) odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva,

g) imenovanju internog revizora ili nezavisnog revizora društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom,

d) imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa,

đ) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udjela i povlačenju i poništenju udjela, kao i o emisiji hartija od vrijednosti,

e) davanju prokure i poslovne punomoći za sve poslovne jedinice društva,

ž) o dopunskim ulozima od članova društva,

z) isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno,

i) statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva,

j) davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica u skladu sa članom 35. Zakona,

k) sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom,

l) izmjeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva,

lj) formiranju poslovne jedinice,

m) donošenju poslovnika o svom radu,

n) drugim pitanjima utvrđenim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koja su u djelokrugu skupštine članova.

Član 15

Pravo glasa u Skupštini članovi Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika, za čije imenovanje je potrebna pisana punomoć.

Član 16

1) Sjednice Skupštine Društva saziva bilo koji član ili Direktor, a mjesto održavanja je sjedište Društva ili drugo mjesto po izboru članova Društva.

2) Sjednice Skupštine Društva sazivaju se pisanim pozivom, koji se svakom članu Društva dostavlja na njegovu adresu najkasnije 7, a najranije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

3) Uz pisanu saglasnost člana poziv može biti i u elektronskom obliku.

4) Skupština odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o pitanjima koje predloži bilo koji član Društva koji je o tome obavijestio ostale članove i to najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

5) Odluke donesene na sjednici Skupštine Društva bez odlaganja se unose u Knjigu odluka Društva.

6) Odluke skupštine Društva su punovažne danom njihovog donošenja.

7) Svaka odluka Skupštine Društva se može donijeti i van sjednice, pod uslovom da je potpišu svi članovi Društva sa pravom glasa o tom pitanju.

IX DIREKTOR DRUŠTVA

Član 17

Društvo ima Direktora kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva.

Član 18

Direktor Društva nadležan je za:

a) zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom, odlukom o imenovanju i drugim internim aktima društva;

b) utvrđivanje prijedloga poslovnog plana,

v) sazivanje sjednica skupštine članova društva i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,

g) sprovođenje odluka skupštine članova,

d) određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obavještavanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanje i druga pitanja,

e) utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva,

ž) davanje i opozivanje prokure i

z) druga pitanja određena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Član 19

1) Direktor Društva može ovlastiti druga lica za obavljanje poslova i radnji iz njegove nadležnosti.

2) Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa Zakonom.

3) Skupština Društva može razriješiti Direktora sa ili bez navođenja razloga za razrješenje.

X ZASTUPANjE DRUŠTVA

Član 20

Prava i obaveze Direktora Društva regulisana su odlukom o imenovanju direktora.

Član 21*

Društvo pojedinačno predstavlja i zastupa Direktor u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu bez ograničenja u ovlaštenjima.

(alternativno: Društvo pojedinačno predstavlja i zastupa Direktor u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu sa ograničenjima i ovlaštenjima na način da je potrebna obavezna prethodna saglasnost članova Društva za sljedeće pravne poslove:

1.

2.

3. ...)

XI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Član 22

Sredstva Društva mogu biti u pravnom prometu u skladu sa propisima i odlukama nadležnih organa društva.

Član 23

Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i da vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti.

Član 24

U pravnom prometu sa trećim licima, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju, Društvo je obavezno da se pridržava zakonskih i drugih propisa, akata nadležnih organa BiH, RS kao i opštine na čijem području Društvo obavlja svoju djelatnost, kao i načela poslovnog morala.

XII NADZORNA TIJELA

Član 25

Društvo nema internog revizora, kao ni odbor za reviziju.

XIII PRENOS I ZALAGANjE UDJELA

Član 26

Član Društva može ponuditi svoj udio ili udjele trećem licu koje nije član Društva uz poštovanje prava prečeg sticanja Društva i ostalih članova Društva, odnosno pod sljedećim uslovima:

1. da prethodno dostavi ostalim članovima Društva pisanu ponudu za prodaju svog udjela ili djela udjela koja sadrži sve uslove prodaje,

2. da članovi društva u roku od 7 dana od dana prijema ponude istu odbiju ili ne odgovore na ponudu,

3. da u roku od 60 dana od dana odbijanja ponude ili od dana kada se ima smatrati da je ponuda odbijena, ponudu dostavi trećem licu pod uslovom koji nisu povoljniji od onih ponuđenih ostalim članovima Društva.

Član 27

Ako više članova Društva prihvati ponudu za kupovinu udjela, usljed izostanka drugačijeg sporazuma, udio će se podijeliti između njih srazmjerno njihovim udjelima u osnovnom kapitalu Društva.

Član 28

Član Društva može dati udio u zalog za obezbjeđenje kredita ili za obezbjeđenje drugih obaveza, u tom slučaju zalogoprimac nema nikakvo pravo glasa ili pravo upravljanja u Društvu, sve dok ne postane njegov član.

XIV ZAPOŠLjAVANjE, PRAVA I OBAVEZE RADNIKA

Član 29

Društvo prima u radni odnos potreban broj radnika na osnovu tekućeg poslovnog plana, sistematizacije radnih mjesta, saglasno Zakonu.

Član 30

Sa svakim radnikom Društvo saglasno Zakonu, zaključuje ugovor o radu.

Član 31

Svaki stalno i povremeno zaposleni radnik Društva dužan je uredno izvršavati prihvaćene radne obaveze prema opštim pravilima struke kojom se određeni poslovi definišu.

Član 32

Ugovorom o radu, koji kao znak prihvatanja potpisuju radnici i direktor Društva, urediće se načelne obaveze, prava i odgovornosti zaposlenih u Društvu.

Član 33

Stalno i povremeno zaposleni radnici u Društvu imaju pravo na novčanu naknadu, shodno zakonskim normama, rezultatima rada.

Član 34

Detaljna pravila o platama radnika utvrdiće se saglasno Zakonu, pravilnikom o platama i drugim ličnim primanjima radnika.

XV POSLOVNA TAJNA

Član 35

Poslovnu tajnu Društva čine dokumenti i podaci čije bi saopštavanje javnosti ili neovlaštenim licima bilo štetno po interese Društva.

Član 36

Dokumente i podatke od značaja Društva mogu saopštavati i drugim ovlaštenim licima direktor društva i osnivač.

XVI TRAJANjE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 37

Društvo se osniva ne neodređeno vrijeme.

Član 38

Društvo prestaje da postoji na način i u slučajevima predviđenim Zakonom.

XVII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 39

Izmjene i dopune statuta donose se na osnovu odluke Skupštine.

Član 40

Svi opšti akti Društva uskladiće se sa odredbama ovog statuta u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog statuta.

Član 41

Za sve što nije regulisano ovim statutom, primjenjuju se odredbe Zakona i drugi relevantni zakonski propisi.

Član 42

Ovaj Statut stupa na snagu danom potpisivanja, od kada teče i vrijeme njegove primjene.U _______________, dana __________. godine

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

__________ _______________
Napomene

* Direktor društva se može ograničiti u zastupanju na način da ne može bez saglasnosti skupštine raspolagati sredstvima većim od određenog iznosa, ne može prodati imovinu pokretnu i nepokretnu, dati imovinu u zalog, zaključiti ugovor o kreditu, dati ili uzeti pozajmicu u ime društva i al.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum