Vaš pravni kompas 

  • Sta ako duznik ne postupa po pravosnaznoj presudi ?

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #263  by legalis
 
Sta ako duznik ne postupa po pravosnaznoj presudi ?

Nakon što protekne rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze utvrđene izvršnom ispravom, tražilac izvršenja može pokrenuti izvršni postupak pred nadležnim sudom (mjesna nadležnost sudova određuje se u zavisnosti od sredstva i predmeta izvršenja), podnošenjem prijedloga za izvršenje. Izvršni postupak se može pokrenuti i po službenoj dužnosti, kao i po prijedlogu lica i organa kad je to zakonom izričito određeno.

Sud određuje izvršenje samo na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave. Izvršne isprave su: 1) izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje; 2) izvršna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ako glasi na ispunjenje novčane obaveze, ukoliko zakonom nije drukčije određeno, 3) izvršna notarska isprava; 4) druge isprave koje su zakonom određene kao izvršne isprave, dok vjerodostojna isprava je mjenica i ček s protestom i povratnim računom ako su potrebni za zasnivanje potraživanja i računi ili izvodi iz poslovnih knjiga za cijenu komunalnih usluga isporuke vode, toplotne energije i odvoz smeća.

Rješenje o izvršenju mora biti istovjetno sa dužnikovom obavezom sadržanom u izvršnoj ispravi, a u slučaju kada je izvršenik izvršio plaćanje određenog novčanog iznosa, izvršenje bi bilo dozvoljeno samo do visine eventualno preostale obaveze, koja se ima utvrditi u skladu sa pravilima o uračunavanju ispunjenja iz odredbe čl. 313. ZOO.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum