Vaš pravni kompas 

  • Sporno pravno pitanje 18 0 P 044455 19 P

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1637  by comodore
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 18 0 P 044455 21 SPP
Sarajevo, 11.05.2021. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi za rješavanje spornog pravnog pitanja od 18.03.2021. godine, na osnovu odredbe člana 61d. st.2. Zakona o parničnom postupku , te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 11.05.2021. godine donio je:

O D L U K U

Odbija se zahtjev Općinskog suda u Bosanskoj Krupi broj: 18 0 P 044455 19 P za rješavanje spornog pravnog pitanja od 18.03.2021. godine koje glasi:

„ Da li odredbe Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom BiH se primjenjuju i u slučaju kada tužitelj uživa miran posjed na izgrađenom objektu preko 20 godina na nekretninama u državnoj svojini, a kada mu je jedini prilaz nekretninama upravo preko državne imovine“?

O b r a z l o ž e n j e


Dana 29.03.2021. godine ovaj sud je primio zahtjev Općinskog suda u Bosanskoj Krupi za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu broj 18 0 P 0444455 19 P.

U zahtjevu se navodi da je tužitelj Memić Asim dana 29.11.2019. godine podnio tužbu protiv tužene Bosne i Hercegovine – Federacije BiH radi utvrđenja prava vlasništva na osnovu dosjelosti na nekretninama k.č. 236 Brestovac pašnjak 4. klase površine 10245 m2 i pašnjak 3. klase 4500 m2 upisanih u Pl. 52. K.O. Pištaline (ukupne površine od 14745 m2), po kulturi poljoprivrednog zemljišta iz čl. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. novine FBiH“ 52/09) u vlasništvu BiH – Federacije BiH. Na pripremnom ročištu punomoćnik tužitelja je kao tuženu označio samo Federaciju BiH, te je na zapisnik suda podnio prijedlog za odlučivanje o navedenom spornom pravnom pitanju, čemu se tuženi protivio iz razloga što postoje odluke Vrhovnog suda FBiH i Ustavnog suda BiH po kojima se na državnom zemljištu dosjelošću ne može steči pravo vlasništva, a tužitelj da je garđenje obavljao na tuđem zemljištu, uzurpirajući državnu imovinu što je protivzakonito i protivustavno.

Prvostepeni sud se u zahtjevu pozvao na čl.1. stav 1. i 2, čl. 2. i 3. Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH („Sl. glasnik BiH br. 18/05 do 59/08), kojeg je svojom Odlukom proglasio Visoki predstavnik u BiH, kao i dva identična entitetska zakona, kojim je zabranjeno raspolaganje državnom imovinom i na području F BiH, koji je još uvijek na snazi jer nije donesen zakon o državnoj imovini na nivou države Bosne i Hercegovine.

Prema sopstvenom tumačenju prvostepenog suda, u konkretnom slučaju na dijelu spornih nekretnina nije primjenjiv Zakon o stvarnim pravima F BiH koji reguliše institut dosjelosti, tako da za prvostepeni sud postavljeno pitanje ne predstavlja sporno pravno pitanje, već dilemu tužitelja u pogledu primjene materijalnog prava, odnosno primjene Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH.
Nadalje je istaknuto da tužitelj nije konkretizovao da pred Općinskim sudom u Bosanskoj Krupi kao prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju.

Odredbom člana 61a. stav 1. ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja, dok je odredbom čl. 61.d. st. (2) ZPP regulisano da će Vrhovni sud Federacije odbiti riješiti sporno pravno pitanje ako ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom.
U Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda Federacije BiH broj 1-2/2017 (sentenca 38.) objavljen je stav da prvostepeni sud za rješavanje spornog pravnog pitanja rješenjem može odbiti prijedlog stranke kao nedopušten, pa je u skladu sa ovim stavom trebao postupiti prvostepeni sud i zahtjev odbiti. Protiv tog rješenja nije dozvoljena posebna žalba jer se radi o rješenju kojim se upravlja postupkom.

Imajući u vidu da pred sudom u Bosanskoj Krupi ne postoji veći broj predmeta u kojim bi postojala potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju, to je Građansko odjeljenje Vrhovnog suda F BiH primjenom odredbe člana 61.a. u vezi sa čl.61.d. st. (2) ZPP odlučilo kao u izreci ove odluke.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Slavica Čindrak, s.r.


DNA!
Odluku dostaviti
1. Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi uz spis uz spis
2. Višem stručnom savjetniku za informisanje radi objavljivanja odluke na Internet stranici VS FBiH.
3. Predsjednici Građanskog odjeljenja Čindrak Slavici dostaviti odluku sa naredbom o dostavljanju Višem stručnom savjetniku za informisanje
4. Spis iznijeti završen u CMS

Sudija izvjestilac
Sadović Amira.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum