Vaš pravni kompas 

  • Smrt osiguranika i korisnika porodicne penzije

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1105  by comodore
 
Članovi 60., 65. i 66. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

KADA JE SUPRUGA OSIGURANIKA BILA JEDINI KORISNIK PORODIČNE PENZIJE, NAKON NJENE SMRTI KĆERKA KOJA JE POSTALA NESPOSOBNA ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD NE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU, JER SE OVO PRAVO STIČE ISKLJUČIVO PO OSNOVU SMRTI OSIGURANIKA ALI NE I PO SMRTI KORISNIKA PORODIČNE PENZIJE.


Iz obrazloženja:

Iz podataka u spisu i tužbenih navoda proizilazi da je majka tužiteljice nakon smrti njenog oca 06.08.1984. godine, ostvarila pravo na porodičnu penziju i da je umrla 1999. godine, a da je tužiteljica (roĊena 17.12.1938. godine) nesposobna za samostalni život i rad, usljed saobraćajne nesreće od 16.06.1990. godine, a prema nalazu i mišljenju Komisije broj 02-02/99 od 04.02.1999. godine.

S obzirom na navedeno po ocjeni ovog suda organi uprave su pravilno utvrdili činjenično stanje bitno za rješavanje ove upravne stvari i pravilno primjenili materijalno pravo kada su ocjenili da tužiteljici ne pripada pravo na porodičnu penziju imajući u vidu odredbe čl. 66. st. 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl.list SRBiH", broj: 38/90, 22/91 i "Sl.list SRBiH", broj: 16/92, 24/92, 8/93 i 13/94). Navedenim članom zakona propisano je da dijete kod koga se ustanovi potpuna i trajna nesposobnsot za samostalni život i rad poslije navršenja godina života do kojih se djeci osigurava pravo na porodičnu penziju (čl. 65. zakona), a prije smrti osiguranika, stiče pravo na porodičnu penziju ako ga je osiguranik izdržavao do svoje smrti.

Iz podataka u spisu proizilazi da je majka tužiteljice bila korisnik porodične penzije nakon smrti supruga 06.08.1984. godine, te imajući u vidu navedene odredbe zakona tužiteljica pravo na porodičnu penziju iza smrti majke nije mogla ostvariti po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, budući da se ovo pravo može ostvariti samo iza smrti osiguranika (u ovom slučaju oca tužiteljice) i to pod uslovom da je dijete izdržavano od strane osiguranika do njegove smrti, a što u konkretnoj upravnoj stvari nije slučaj, budući da je tužiteljicina nesposobnost utvrĊena sa 16.06.1990. godine.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-2383/99 od 7.7.2004.g.)

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum