Vaš pravni kompas 

  • Smanjenje vrijednosti investicione nekretnine

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #843  by AntunHun
 
SMANjENjE VRIJEDNOSTI INVESTICIONE NEKRETNINE
Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe

član 2 tačka 1) podtačka (20)

Vjerodostojna knjigovodstvena dokumentacija, kojom se dokazuje da je izvršena procjena vrijednosti investicione nekretnine, predstavlja uslov da bi se prihodi i rashodi, koji su nastali kao rezultat procjene vrijednosti tih investicionih nekretnina, priznali u poreskom bilansu.

"Osiguravajuće društvo obratilo se Ministarstvu finansija zahtjevom za mišljenje u pogledu poreskog tretmana investicionih nekretnina, koje se u skladu sa računovodstvenom politikom navedenog društva vrednuju po fer vrijednosti. Naime, nakon procjene vrijednosti investicionih nekretnina izvršeno je smanjenje vrijednosti istih, te se postavlja pitanje da li se ovakvo smanjenje vrijednosti priznaje kao rashod u poreskom bilansu.

(...)

Prilikom naknadnog odmjeravanja investicionih nekretnina, entitet bira ili metod fer vrednosti ili metod nabavne vrednosti kao svoju računovodstvenu politiku i tu politiku primenjuje na sve svoje investicione nekretnine. Ukoliko entitet odabere metod fer vrijednosti za odmjeravanje investicionih nekretnina, dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene fer vrijednosti se priznaje u bilansu uspeha u periodu u kom je nastao.

Članom 5. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisano je da je poreska osnovica za poresku godinu razlika između oporezivih prihoda i rashoda koji se odbijaju za tu poresku godinu, u skladu sa ovim zakonom. Oporezivi prihod u cilju izračunavanja poreske osnovice uključuje ukupan prihod iskazan u bilansu uspjeha, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim prihoda koji u skladu sa ovim zakonom imaju drugačiji tretman (član 6.). S druge strane članom 8. Zakona propisano je da se radi izračunavanja poreske osnovice priznaju rashodi iskazani u bilansu uspjeha u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda koji u skladu sa ovim zakonom imaju drugačiji tretman.

Članom 7. tačka 5) i članom 9. tačka 11) gore navedenog zakona propisano je da se pri utvrđivanju poreske osnovice ne priznaju prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine, koja u skladu sa ovim zakonom podliježe amortizaciji. Članom 2. Pravilnika o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 96/2017) propisano je da nepokretnosti i postrojenja, iz člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona, za potrebe obračuna amortizacije obuhvataju, između ostalog, investicione nekretnine koje se koriste za obavljanje djelatnosti i na koje se obračunava amortizacija u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija.

Kako se investicione nekretnine za računovodstvene potrebe vrednuju po metodu fer vrijednosti, iste se ne amortizuju, kako za računovodstvene potrebe, tako i za poreske potrebe, odnosno za iste se ne primjenjuju izuzeci kod utvrđivanja poreske osnovice koji se odnose na nepriznavanje prihoda i rashoda od usklađivanja vrijednosti imovine koja podliježe amortizaciji. Prema tome, prihodi i rashodi nastali kao rezultat procjene vrijednosti investicionih nekretnina priznaju se u poreskom bilansu, u periodu kada se isti priznaju i u bilansu uspjeha, pod uslovom da postoji vjerodostojna knjigovodstvena dokumentacija o izvršenoj procjeni vrijednosti takvih nekretnina."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-481/19 od 12.2.2019. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum