Vaš pravni kompas 

  • Saquetti Iglesias v. Spain

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1523  by matrix
 
Saquetti Iglesias v. Spain (br. 50514/13), 30.6.2020.

Povreda člana 2. Protokola broj 7. uz EK

Aplikant je Martin Saquetti Iglesias, državljanin Španije, rođen 1948. godine. Živi u Madridu (Španija) i
Buenos Airesu (Argentina).

Aplikant se žali da su viši sudovi odbili preispitati administrativnu odluku kojom je kažnjen zbog neprijavljivanja određenog iznosa novca prilikom prelaska carine na aerodromu Madrid-Barajas.

U martu 2011. Odjel za carinu i trošarine pregledao je aplikantov prtljag prije ukrcavanja na let iz
Španije za Buenos Aires. Otkrili su novčani iznos od 154.800 eura, koji su zaplijenili, izuzev iznosa od
1.000 eur.

U augustu 2011., Generalna uprava za trezor i finansijsku politiku Ministarstva ekonomije izrekla je aplikantu novčanu kaznu u iznosu koji je jednak ukupno zaplijenjenom iznosu.

U oktobru 2011. godine aplikant je podnio upravnu žalbu, koju je madridski Viši sud pravde odbacio. U presudi Višeg suda navedeno je da u predmetu nije bila dozvoljena žalba na pravna pitanja zbog nedavne izmjene Zakona o Upravnom sudu, kojim je povećana minimalna vrijednost spora u kojem je moguće uložiti žalbu na pravna pitanja sa 150.000 na 600.000 eura. Aplikant je uložio amparo žalbu, koju je Ustavni sud odbacio iz razloga što aplikant nije dovoljno obrazložio "posebnu ustavnu važnost" svoje žalbe.

Pozivajući se na član 2. Protokola br. 7 (pravo na žalbu u krivičnim stvarima) Evropske konvencije, aplikant se žali da nije mogao izdejstvovati da presudu Višeg suda u Madridu preispita viši sud.


U svjetlu specifičnih okolnosti konkretnog slučaja, uključujući ozbiljnost kazne izrečene aplikantu, neuspjeh domaćih vlasti da ispitaju njegove lične okolnosti i nedostatak suda višeg stepena (uzimajući u obzir ograničene ovlasti Ustavnog suda u okviru amparo žalbe Evropski sud je prvi put utvrdio da se amparo žalba ne može smatrati žalbom u smislu člana 2. Protokola br. 7.), Evropski sud je utvrdio da kršenje člana 2. Protokola br. 7 uz Konvenciju.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum