Vaš pravni kompas 

  • Rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze korisnika eksproprijacije

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #846  by AntunHun
 
ROK ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE OBAVEZE KORISNIKA EKSPROPRIJACIJE
Zakon o eksproprijaciji

čl. 76 i 85

Kada tuženi nije ispoštovao paricioni rok od petnaest dana za dobrovoljno ispunjenje obaveze računajući od dana zaključenog Sporazuma o visini naknade za eksproprisane nekretnine, tada tužitelj ima pravo da traži kamate na ime docnje u isplati glavnog duga i sam doprinosi nastanku štete ako nije u zakonom predviđenom roku od petnaest dana od sačinjavanja tog Sporazuma prinudno tražio ispunjenje obaveze, od kada bi mu pripadale zakonske zatezne kamate.

Obrazloženje:

"Nakon što je ispitao pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga i po službenoj dužnosti u smislu odredaba člana 221. važećeg Zakona o parničnom postupku, ovaj sud je donio odluku kao u izreci iz slijedećih razloga.

Žalba tuženog je osnovana iz slijedećig razloga.

Po ocjeni ovog suda pravni zaključak prvostepenog suda nije imao uporišta u uzvedenim dokazima, koji od strane ovog suda nisu pravilno ocijenjeni, što je imalo za posljedicu pogrešnu primjenu materijalnog prava. Naime iz utvrđenih činjenica i provedenih dokaza, utvrđeno je da je tužitelju eksproprisana imovina od strane tuženika, shodno odredbama 76. tada važećeg zakona o eksproprijaciji, tj. dana 08.05.2000. godine,i sačinjen Sporazum o visini naknade za eksproprisane nekretnine, zaključen pred nadležnim organom SO G..Takođe nije sporno da je naknada isplaćena sa zakašnjenjem, jer tuženi nije poštovao rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze u roku petnaest dana računajući od dana zaključenog Sporazuma, odnosno od dana pravosnažnosti rješenja o visini naknade za eksproprisane nekretnine.

Takođe nije sporno da je tuženik dana 19.04.2006.godine na račun tužitelja preko Gospdarske banke uplatio iznos naknade po Sporazumu za koji iznos se je tuženik obavezao isplatiti.

U konkretnom slučaju kamate koje potražuje tužitelj u svojoj tužbi su dobile kvalifikaciju glavnog duga koji dug dospijeva dana 08.05.2000, odnosno petnaest dana nakon toga, dana 19.04.2000.godine, pa do isplate, a usmislu odredaba člana 277. ZPP-a.

Prema odredbi člana 277.tačka 1. dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

Međutim, dospjeće kamate za tužitelja, nastupilo je danom donošenja rješenja, odnosno Sporazuma o naknadi za eksproprisane nekretnine tj. sa danom 24.05.2000.. kada je protekao paricioni rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, i kada je dospjelo glavno potraživanje i od kada je tužitelj imao pravo da traži kamate, iako iste nisu ugovorene Sporazumom, a sve u smislu odredaba iz člana 277. Zakona o obligacionim odnosima po kamatnoj stopi predviđenoj citiranim članom.Takav stav je zauzeo i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojim odlukama AP-3191/07, AP-2534/07.Prema odredbi člana 85. stav 1. Zakona o eksproprijaciji korisnik eksproprijacije u roku utvrđenim Sporazumom o naknadi, ukoliko ne isplati ranijem vlasniku naknadu u roku, dužan je na iznos naknade platiti kamatu i to računajući od dana isteka roka za isplatu, do dana isplate naknade.Kako je tužba tužitelja podnesena dana, 29.05.2008.godine, to je protekao i opšti zastarni rok od pet godina računajući od donošenja odluke o naknadi, od kada se računa dan dospjeća kamata na iznos naknade pa do isplate.Ovaj sud zaključuje da je tužitelj sam doprinijeo nastanku štete je nije u zakonom predviđenom roku od petnaest dana od sačinjavanja Sporazuma o određivanju naknade, i od dana isteka roka za isplatu, prinudno tražio ispunjenje obaveze, od kada bi mu pripadale zakonske zatezne kamate, pa do isplate u skladu sa članom 70. Zakona o eksproprijaciji."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 P 045098 09 Gž od 10.2.2011. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum