Vaš pravni kompas 

  • Rociste na sudu

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1245  by comodore
 
ROČIŠTA NA SUDU

Nakon što tuženi dostavi odgovor na tužbu, sud će zakazati pripremno ročište. Najmanje dva, a po potrebi i više ročišta bit će održano u parničnom postupku. Prvo, održaće se pripremno ročište (pogledajte 6.1.2.), a nakon završetka pripremnog ročišta održaće se glavna rasprava (pogledajte 6.1.3.). I pripremno ročište i glavna rasprava mogu se održati kao jedan ili više ročišta na sudu.

6.1. Kako pripremiti izlaganje, šta ponijeti sa sobom na sud, gdje je sudnica?
Cilj pripremnog ročišta je da pripremi obje stranke i sud za glavnu raspravu. Sud će Vam poslati pismenu obavijest o datumu i vremenu održavanja ročišta, kao i o broju sudnice u kojoj će se ročište održati.


Sa sobom trebate ponijeti sve što će Vam pomoći da raspravljate o predmetu. Pored tužbe i odgovora na tužbu, trebate ponijeti sve dokaze koji će potkrijepiti Vaše činjenice i koje ćete koristiti u sudnici.


6.1.1. Šta ako se ne pojavim na pripremnom ročištu?

- Ako ste tužitelj i uredno ste obaviješteni o datumu i terminu održavanja ročišta, a na isto se ne pojavite bez prethodnog opravdanja, smatraće se da je tužba povučena. U ovom slučaju, snosite troškove postupka.

- Ako ste tuženi i uredno ste obaviješteni o datumu i terminu održavanja ročišta, a na isto se ne pojavite bez prethodnog opravdanja, ročište će se održati bez Vas. Snosit ćete troškove postupka samo u slučaju da sud dosudi u korist tužitelja.

- Ako ste iz objektivnih razloga spriječeni da prisustvujete pripremnom ročištu, možete zatražiti od suda da odgodi ročište. Zahtjev za odgodu mora se podnijeti prije zakazanog ročišta.12 Pored iznošenja razloga koji Vas spriječavaju da prisustvujete ročištu, morate ih

12 Zahtjev stranke (tužitelja ili tuženog) za odlaganje ročišta zbog postojanja opravdanih razloga ili više sile mora se podnijeti do kraja radnog dana nakon nastanka takvih razloga ili više sile. Sud će razmotriti zahtjev u najkraćem mogućem roku nakon isteka dva dana od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju da sud primi odgovor druge stranke prije isteka roka, razmotrit će zahtjev što je prije moguće nakon primitka odgovora.

podržati i dokazima. Ako sud usvoji zahtjev i odgodi ročište, obavijestit će stranke o novom datumu. U suprotnom, ako zahtjev za odgodom nije prihvaćen, ročište će se održati onako kako je prvobitno zakazano.

6.1.2. Kako teče pripremno ročište?

Ovo je prva prilika da se susretnete sa sudijom i osobom koja zastupa drugu stranku.

Imajte na umu da budete ispred sudnice na vrijeme i čekajte da budete pozvani da uđete u sudnicu.

Izgled sudnice: ko sjedi gdje?Počinje ročište


Sudija vodi postupak. Na samom početku sudija utvrđuje ko je prisutan i ko su stranke u postupku i zahtijeva izlaganje tužbe i odgovora na tužbu. Ako ostajete pri svim navodima iz tužbe/odgovora na tužbu, to trebate izjaviti kratko i jasno. Tokom cijelog postupka sudija diktira navode zapisničaru koji vodi zapisnik.

Tokom cijelog postupka sudija će Vam se obratiti kada želi čuti Vašu izjavu, ne morate se brinuti o tome kada je Vaš red da govorite.

Ako ne razumijete pitanje sudije, slobodno tražite da ga pojasni. Ako želite nešto reći ili prigovoriti obratite se sudiji; nemojte se direktno obraćati suprotnoj stranki. Potrudite se da Vaše obraćanje prema sudu uvijek bude s poštovanjem i da kada govorite to radite stojeći. Generalno sudija će voditi računa o tome da niste profesionalni parničar i informirat će Vas o Vašim pravima tokom postupka.

Ako sudija procijeni da ne možete da se jasno i određeno izjasnite o predmetu raspravljanja, upozorit će Vas na potrebu da angažujete punomoćnika13.

Pripremno ročište je posljednja prilika da predložite dodatne dokaze. Navođenje i iznošenje novih dokaza neće biti dozvoljeno nakon pripremnog ročišta. Izuzetno, stranke mogu iznijeti nove činjenice i nove dokaze nakon pripremnog ročišta i tokom glavne rasprave, ali samo ako dokažu da nisu oni krivi što ih nisu mogli predložiti ranije.


Ako ste tužitelj, na pripremnom ročištu možete preinačiti tužbu.


Na pripremnom ročištu sud će odlučiti o predmetima o kojima će se raspravljati i dokazima koji će se izvoditi. S tim u vezi, prilikom predlaganja dokaza, istaknite i objasnite zašto ste ponudili određene dokaze i koje okolnosti i činjenice njima potkrepljujete. Ako ne objasnite sudu zašto ste predložili određene dokaze, sud Vam možda neće dozvoliti korištenje istih.

Ako suprotna strana podnese nove dokaze na pripremnom ročištu, možete tražiti od suda odlaganje pripremnog ročišta kako biste imali vremena da pregledate nove dokaze i izjasnite se na iste14. Sud neće prihvatiti zahtjeve za odlaganje za dokaze koji su već predloženi u tužbi/odgovoru na tužbu.


Na kraju ročišta, i tužitelj i tuženi trebaju uzeti svoj primjerak zapisnika.

13 Ako stranka (tužitelj ili tuženi) odluči angažovati advokata, sud će odgoditi ročište i zakazati novo, koje će se održati u zakonskom roku od 30 kalendarskih dana.
14 Zakonski rok za zahtjev je 8 kalendarskih dana, a novo ročište će biti održano po zakonu u roku od 30 kalendarskih dana.

6.1.3. Šta se događa na glavnoj raspravi, kako teče glavna rasprava?

U pravilu, sud će na pripremnom ročištu odrediti datum i termin održavanja glavne rasprave.

Sud će uputiti poziv svjedocima na adresu koju Vi predložite/navedete. Ukoliko ste predložili svjedoke, a sud tokom pripremnog ročišta odredio njihovo saslušanje na glavnoj raspravi, možete ih usmeno obavijestiti o datumu njenog održavanja.

Glavna rasprava se odvija slijedećim redom:

a. tužitelj ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava;
b. tuženi ukratko izlaže odgovor na tužbu uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava;
c. ako je saslušanje stranaka predloženo kao dokaz, stranke se saslušavaju; prvo tužitelj, a zatim tuženi;
d. saslušavaju se svjedoci, i to prvo svjedoci tužitelja, a zatim svjedoci tuženog.


Stranku prvo ispituje njen punomoćnik, a zatim suprotna stranka. Ako stranka nema punomoćnika, ispitivanje vrši sud.

Svjedoka prvo ispituje stranka koja ga je predložila, a potom druga stranka. Ukoliko je potrebno, stranka koja je predložila svjedoka može ispitati istog svjedoka ponovo. Kada ispitujete svjedoka, fokusirajte se na pitanja koja su Vam važna kako biste dokazali činjenice i okolnosti na koje se pozivate. Kada ispitujete svjedoka kojeg je predložila druga stranka, fokusirajte se na postavljanje pitanja koja će podržati Vaše izjave i opovrgnuti tvrdnje druge stranke. Sugestivno ispitivanje kao i postavljanje nerelevantnih pitanja nije dopušteno i možete uložiti prigovor ako primijetite da druga stranka postavlja takva pitanja. Sud također ima pravo da ispituje svjedoke.

e. Izvode se ostali dokazi, uključujući i vještačenje

Ako ste stranka koja predlaže vještačenje, dužni ste navesti predmet i obim vještačenja i

predložiti vještaka. Sud će odlučiti o predloženom vještačenju i protiv ove odluke se ne može uložiti žalba. Međutim, imate pravo na prigovor u zapisniku i sudija može o prigovoru odlučiti odmah na ročištu ili u presudi. Ako se vještačenje prihvati kao dokaz u postupku, vještak će uvijek biti pozvan i saslušan na glavnoj raspravi. Sud je dužan da o nalazu i mišljenju vještaka obavijesti strane najkasnije 8 kalendarskih dana prije saslušanja.

f. Iznosi se završno izlaganje

Nakon izvođenja svih dokaza, obje stranke, počevši od tužitelja, imaju pravo da iznesu završno izlaganje, kojim se rezimiraju pravni i činjenični aspekti predmeta. Rezimirajte navode obje stranke i pokušajte objasniti zašto su Vaši argumenti ispravni, a argumenti druge stranke pogrešni. Učinite to navodeći činjenice i dokaze koje ste podnijeli u toku postupka. Navedite izjave svjedoka kako biste skrenuli pažnju sudije na ključna pitanja. Važno je da uvjerite sud u tačnost Vaših izjava. Također, završna riječ je odlična prilika da skrenete pažnju sudije na sve što smatrate važnim.

Sud može dopustiti tužitelju da se ukratko izjasni na završno izlaganje tuženog. Ako ste tužitelj i ako smatrate da je neophodno da se izjasnite na završnu riječ tuženog, to možete uraditi.Sve što kažete ući će u zapisnik i može biti važno za donošenje presude. Primjer zapisnika je dostupan na web stranici, str. 177:

Ako je tužitelju dopušteno da se izjasni na završno izlaganje tuženog, i tuženi će imati pravo da se ukratko izjasni na konačne navode tužitelja. Ako ste tuženi i smatrate potrebnim da se osvrnete na završne riječi tužitelja, možete to učiniti.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum