Vaš pravni kompas 

  • Rjesenje o prestanku ugovora o radu zbog navrsetka 40 godina staza osigurnaja

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1367  by comodore
 
RJEŠENJE O PRESTANKU UGOVORA O RADU ZBOG NAVRŠETKA 40 GODINA STAŽA OSIGURANJA

Podaci poslodavcaBroj: _____/_____

Datum: __________ godineNa osnovu člana 94. stav 1. tačka d) Zakona o radu ("Sl. novine FBIH", br. _______________ - u daljem tekstu: Zakon) u vezi sa članom _____ kolektivnog ugovora _______________ (navesti gdje je objavljen - "Sl. novine FBIH " ili dan objavljivanja na oglasnoj tabli poslodavca), direktor _______________ (naziv poslodavca), dana __________ godine, donosi

RJEŠENJE

1. Radniku _______________ (ime i prezime), raspoređenom na radno mjesto __________ (naziv radnog mjesta) prestaje ugovor o radu na neodređeno/određeno vrijeme broj __________ od __________ godine, zbog navršetka 40 godina staža osiguranja, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

2. Radniku radni odnos prestaje dana __________ godine.

3. Poslodavac će radniku isplatiti sve neisplaćene plaće, naknade plaće i druga primanja koja je radnik ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa _______________ (kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu) i ugovorom o radu radnika.

4. Poslodavac će radniku isplatiti otpreminu zbog odlaska u penziju u iznosu od _____ KM u skladu sa _______________ (kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu) i ugovorom o radu radnika.

5. Danom prestanka radnog odnosa radniku prestaju sva prava, obaveze i odgovornosti na radu i po osnovu rada kod poslodavca.

6. Ovo rješenje je konačno danom dostavljanja radniku.

O b r a z l o ž e nj e

Poslodavac je sa radnikom _______________ (ime i prezime) zaključio ugovor o radu na neodređeno/određeno vrijeme pod brojem __________ od __________ godine, kojim je radnik zasnovao radni odnos kod poslodavca _______________ (naziv poslodavca) na radnom mjestu __________ (naziv radnog mjesta).

Radnik dana __________ godine puni 40 godina staža osigiranja. U skladu sa članom 94. Zakona, radniku prestaje ugovor o radu kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore dok je članom 40. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH ("Sl. novine FBiH", br. _______________) propisano da pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Radniku radni odnos prestaje dana __________ godine, kada puni 40 godina staža osiguranja.

U skladu sa _______________ (kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu) i ugovorom o radu radnika, radnik ima pravo na otpreminu zbog odlaska u penziju u iznosu od __________.

Imajući u vidu prethodno navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Ako poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora iz člana 116. stav 1. Zakona ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.DIREKTOR

_______________

Dostaviti:

1. _______________ (ime i prezime radnika)

2. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove

3. Službi za materijalno-finansijske poslove

4. a/a

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum