Vaš pravni kompas 

  • RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG ISTEKA ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1364  by comodore
 
RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG ISTEKA ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN

[podaci poslodavca]


Broj: _____/_____

Datum: __________ godineNa osnovu člana 110. tačka f) a u vezi sa članom 129. Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. _______________), člana _____ općeg akta _______________ (kolektivnog ugovora ako je zaključen uz navođenje broja "Sl. glasnika Brčko distrikta BiH" u kojem je objavljen) i člana _____ Pravilnika o radu _______________ (navesti puni naziv općeg akta poslodavca kao i broj i datum donošenja - u daljem tekstu: Pravilnik), direktor _______________ (naziv poslodavca), dana __________ godine, donosiRJEŠENJE1. Radniku _______________ (ime i prezime), raspoređenom na poslove __________ (naziv poslova) prestaje radni odnos na određeno vrijeme zbog isteka roka na koji je zasnovan.

2. Radni odnos radniku prestaje dana __________ godine.

3. Poslodavac će radniku isplatiti sve neisplaćene plaće, naknade plaće i druga primanja koja je radnik ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa _______________ (kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom) i ugovorom o radu radnika.

4. Ovo rješenje je konačno danom dostavljanja radniku.O b r a z l o ž e nj ePoslodavac je sa radnikom _______________ (ime i prezime) zaključio ugovor o radu pod brojem __________ od __________ godine, po osnovu kog je radnik zasnovao radni odnos na određeno vrijeme zbog ____________________ (navesti razlog zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme) na radnom mjestu __________ (naziv radnog mjesta).

Dana __________ godine, istekao je rok iz ugovora o radu na koji je radnik zasnovao radni odnos, te su stoga nastupili uvjeti da radniku prestane radni odnos po sili zakona, a što se ovim rješenjem i utvrđuje.

Članom 110. tačka f) propisano je da radni odnos prestaje istekom vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno.

Imajući u vidu prethodno navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.Pravna pouka: Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

DIREKTOR

_______________

Dostaviti:

1. _______________ (ime i prezime radnika)

2. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove

3. Službi za materijalno-finansijske poslove

4. a/a

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum