Vaš pravni kompas 

  • Rjesenje o otkazu ugovora o radu sa ponudom zakljucivanja novog ugovora o radu

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #478  by comodore
 
RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU SA PONUDOM ZAKLJUČIVANJA NOVOG UGOVORA O RADU

MEMORANDUM POSLODAVCA_________________________ (naziv i sjedište poslodavca)

Broj: __________

U _______________ dana __________Na osnovu člana 112. u vezi sa članom 107. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. _______________ - dalje: Zakon), člana _____ Kolektivnog ugovora, člana _____ Pravilnika o radu i člana _____ Ugovora o radu, poslodavac _______________ (direktor, ovlašteno lice) _______________ (naziv, firma i sjedište) dana __________ donosi

RJEŠENJE

1. Radniku ______________________________ (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište)

koji obavlja poslove ____________________ otkazuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, broj _____ zaključen dana __________ zbog __________________________________________________.

2. Poslodavac nudi zaposleniku zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima, i to

promjenom radnog mjesta iz _______________ u _______________

3. Ako zaposlenik u roku od _____ dana od dostave rješenja i ugovora iz tačke 2. ovog rješenja ugovor ne prihvati, prestaje mu radni odnos uz otkazni rok od _____ dana/mjeseci koji počinje teći od dana dostave konačnog rješenja.

4. Zaposlenik ima - nema pravo na otpremninu u iznosu __________.

5. Ako zaposlenik odbije novi ugovor o radu iz tačke 2. ovog rješenja, a nije iskoristio godišnji odmor krivicom poslodavca, isplatit će mu se naknada za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu ____________________ KM (i slovima) u roku/najdalje do __________.

O b r a z l o ž e nj e

Dana __________ godine, ugovorom o radu broj _____ od __________ godine, radnik je zasnovao radni odnos na __________ (neodređeno/određeno) vrijeme na radnom mjestu _______________ (naziv radnog mjesta).

Zbog potreba procesa i organizacije rada, te činjenice da ne postoji više potreba za obavljanjem poslova na radnom mjestu na koje je radnik raspoređen, shodno članu 107. Zakona, poslodavac radniku otkazuje ugovor o radu sa istovremenom ponudom za zaključenje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima.

U slučaju da radnik odbije ponudu za zaključenje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima, radniku će se isplatiti otpremnina iz člana 4. ovog rješenja koja je obračunata u skladu sa kolektivnim ugovorom/opštim aktom poslodavca.

Radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od _____ dana koji je obračunat u skladu sa kolektivnim ugovorom/opštim aktom poslodavca.Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor poslodavcu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

POSLODAVAC
_______________

Dostaviti:

1. Radniku

2. _______________

3. _______________ (potpis i pečat)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum