Vaš pravni kompas 

  • Rješenje o otkazu ugovora o radu radniku usljed ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih promjena

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1455  by comodore
 
RJEŠENjE O OTKAZU UGOVORA O RADU RADNIKU USLjED EKONOMSKIH, TEHNIČKIH ILI ORGANIZACIJSKIH PROMJENA

MEMORANDUM POSLODAVCA

Broj: _____/_____

Datum: __________ godine

Na osnovu člana 96. stav 1. tačka a), a u vezi sa čl. 112. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH" br. _______________ - u daljem tekstu: Zakon), člana _____ općeg akta _______________ (kolektivnog ugovora ako je zaključen uz navođenje broja "Sl. novine FBiH" u kojim je objavljen) i člana _____ Pravilnika o radu _______________ (navesti puni naziv općeg akta poslodavca kao i broj i datum donošenja), direktor _______________ (naziv poslodavca), dana __________ godine, donosi

RJEŠENjE

1. Radniku _______________ (ime i prezime), raspoređenom na radno mjesto __________ (naziv radnog mjesta) otkazuje se ugovor o radu broj _____ od __________ godine, usljed _______________ (ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih promjena kod poslodavca - navesti jednu od nabrojanih promjena zbog koje radniku prestaje radni odnos) i nemogućnosti obezbjeđivanja drugog posla radniku.

2. Radniku radni odnos prestaje dana __________ godine, nakon isteka otkaznog roka.

3. Radnik ima pravo na otpremninu, u iznosu od _____ KM, čija visina je utvrđena u skladu sa _______________ (kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu). Isplata otpremnine radniku će se izvršiti na njegov tekući račun prilikom isplate plaće.

4. Poslodavac će radniku isplatiti sve neisplaćene plaće, naknade plaće i druga primanja koja je radnik ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa _______________ (kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu) i ugovorom o radu radnika.

5. Danom prestanka radnog odnosa radniku prestaju sva prava, obaveze i odgovornosti na radu i po osnovu rada kod poslodavca.

6. Ovo rješenje je konačno danom dostavljanja radniku.

O b r a z l o ž e nj e

Poslodavac je sa radnikom _______________ (ime i prezime) zaključio ugovor o radu pod brojem _____ od __________ godine, kojim je radnik zasnovao radni odnos kod poslodavca _______________ (naziv poslodavca) na radnom mjestu __________ (naziv radnog mjesta).

Kod poslodavca je usljed ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih promjena koje se ogledaju ____________________ (poslodavac mora obrazložiti koje su to promjene i koje su posljedice na način poslovanja prouzrokovale) prestala potreba za obavljanjem određenog posla (došlo do smanjenja obima posla kod poslodavca).

Član 96. stav 1. tačka a) Zakona propisuje da Poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. Stavom dva istog člana propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu u slučajevima iz stava 1. ovog člana, ako se ne može osnovano očekivati od poslodavca da zaposli radnika na druge poslove ili da ga prekvalifikuje i dokvalifikuje za rad na drugim poslovima.

S obzirom na ovu odredbu, činjenicu da poslodavac ne može zaposliti radnika na druge poslove ili ga prekvalifikovati i dokvalifikovati za rad na drugim poslovima, bilo je neophodno radniku otkazati ugovor o radu. Radniku radni odnos prestaje dana __________ godine, tj. nakon isteka otkaznog roka.

Radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od _____ dana, shodno članu 105. Zakona i članu _____ _______________ (kolektivnog ugovora ili Pravilnika o radu).

Pravo na otpremninu u iznosu od _____ konvertibilnih maraka, utvrđeno je na osnovu prosječne mjesečne plaće radnika isplaćene u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca (minimalno dvije godine), shodno članu 111. Zakona o radu i članu _____ _______________ (kolektivnog ugovora ili Pravilnika o radu).

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa dužan je u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Ako poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora iz člana 116. stav 1. ovog zakona ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.

Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom.DIREKTOR_______________

Dostaviti:

1. _______________ (ime i prezime radnika)

2. Službi za opće, pravne i kadrovske poslove

3. Službi za materijalno-finansijske poslove

4. a/a

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum