Vaš pravni kompas 

  • Rjesenje o otkazu ugovora o radu pripravniku koji nije polozio strucni ispit

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #444  by law
 
RJEŠENjE O OTKAZU UGOVORA O RADU PRIPRAVNIKU KOJI NIJE POLOŽIO STRUČNI ISPIT_________________________ (naziv i sjedište poslodavca)

__________ (broj)

_________________________ (datum i mjesto)Na osnovu člana 50. stav 2. i člana 179. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. _______________ - dalje: Zakon), člana _____ ____________________ (naziv opšteg akta poslodavca), kao i člana _____ ugovora o radu br. __________ od __________ godine, _________________________ (navesti nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili osnivačkim ili drugim opštim aktom poslodavca ili lice koje su oni ovlastili - dalje: ovlašćeno lice) u svojstvu lica ovlašćenog kod poslodavca _________________________ (navesti naziv i sjedište poslodavca) donosi:

RJEŠENjE O OTKAZU UGOVORA O RADU

1. Zaposlenom _______________ (ime i prezime zaposlenog), koji se nalazi u radnom odnosu kod poslodavca na neodređeno vrijeme u svojstvu pripravnika radi osposobljavanja za samostalan rad na poslovima _______________ (naziv poslova) - OTKAZUJE SE ugovor o radu broj __________ od __________ godine zbog toga što nije položio stručni (pripravnički) ispit.

2. Zaposlenom prestaje radni odnos zaključno sa __________ godine.

3. Zaposlenom će biti isplaćena sva primanja koja je ostvario do dana prestanka radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

O b r a z l o ž e nj e

Zaposleni _________________________ (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje), zasnovao je radni odnos kod poslodavca _________________________ (naziv i sjedište poslodavca), u svojstvu pripravnika, ugovorom o radu br. __________ od __________ godine na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova _______________ (naziv poslova).

Po isteku pripravničkog staža, imenovani je upućen na polaganje stručnog (pripravničkog) ispita pred Komisijom u sastavu ______________________________________________________________________ (navesti sastav komisije iz Odluke o imenovanju), koja je dana __________ godine sprovela ispitni postupak pripravnika nakon čega je poslodavcu dostavljen Izvještaj o rezultatima polaganja ispita broj __________ od __________ godine. Navedenim izvještajem je konstatovano da pripravnik nije položio stručni ispit za samostalan rad na poslovima _______________ (naziv poslova) te da nema potrebna znanja za obavljanje poslova koje radi.

Članom 179. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da se radniku može raskinuti radni odnos ukoliko nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova koje radi dok je članom _____ (opšteg akta poslodavca), kao i članom _____ ugovora o radu br. __________ od __________ godine predviđeno da će zaposlenom pripravniku koji nakon isteka pripravničkog staža ne bude položio stručni (pripravnički) ispit za samostalan rad u struci biti otkazan ugovor o radu.

Kako je na osnovu Izvještaja Komisije konstatovano da pripravnik _______________ (ime i prezime) nije položio stručni ispit za samostalan rad na poslovima _______________ (naziv poslova) te da nema potrebna znanja za obavljanje poslova koje radi, to mu se na osnovu navedenih odredaba zakona i/ili opšteg akta poslodavca, kao i ugovora o radu otkazuje ugovor o radu zaključno sa __________ godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja radnik ima pravo da u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja, odnosno u roku od šest mjeseci od dana saznanja za povredu ili dana učinjene povrede, podnese prijedlog za mirno rješavanje radnog spora, odnosno tužbu nadležnom sudu.

OVLAŠĆENO LICE:
_______________

Dostavljeno:

1. Zaposlenom

2. ______________

NAPOMENA: Da bi poslodavac mogao da donese ovakvo rješenje kojim otkazuje ugovor o radu pripravniku koji nije položio stručni ispit, neophodno je da takva posljedica bude prethodno utvrđena odgovarajućim propisom, bilo da je to neki konkretni zakon, bilo da je opšti akt poslodavca i/ili ugovor o radu koji je zaključen sa zaposlenim.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum