Vaš pravni kompas 

  • Rjesenje kojim se odredjuje duznost naknade prouzrokovanih troškova

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #620  by matrix
 
Rješenje kojim se određuje dužnost naknade prouzrokovanih troškova (član 187. ZKP BiH)


Prilikom primjene člana 187. ZKP BiH, odnosno u situaciji kada se optuženom, branitelju, zakonskom zastupniku, svjedoku, vještaku, prevoditelju i stručnoj osobi, određuje da snose troškove svog dovođenja, odgađanja istražne radnje ili glavnog pretresa i ostale troškove postupka koje su prouzrokovali svojom krivnjom, kao i odgovarajući dio paušalnog iznosa, potrebno je izričito precizirati koje su to radnje njihovom krivnjom bile ponovljene, pa na tako utvrđenom činjeničnom stanju donijeti odluku o naknadi troškova.

Iz obrazloženja:
Prije svega, Apelaciono vijeće naglašava da je odredbom člana 187. ZKP BiH zaista propisano da osumnjičeni, odnosno optuženi, branitelj, zakonski zastupnik, svjedok, vještak, prevoditelj i stručna osoba, bez obzira na ishod krivičnog postupka, snose troškove svog dovođenja, odgađanja istražne radnje ili glavnog pretresa, i ostale troškove postupka koje su prouzrokovali svojom krivnjom, kao i odgovarajući dio paušalnog iznosa. Međutim, analizirajući pobijano rješenje u okviru žalbom isticanih prigovora, ovom Vijeću je ostalo nejasno u čemu se to sastoje skrivljeni troškovi advokata Č..
Kada tako zaključuje, Apelaciono vijeće nalazi da pobijano rješenje daje pregled


ročišta koja su održana za vrijeme nezakonitog postupanja advokata Č., međutim, isto ne daje konačnu odluku o sudbini tih ročišta, odnosno radnji preduzetih na istom, te ne precizira koje su to radnje eventualno ponovljene zbog krivice advokata Č., a iz kojih radnji bi onda i proizašli troškovi koje bi advokat trebao snositi.
Dakle, kod ovakvog stanja stvari, ovo Vijeće je zaključilo da je pobijano rješenje potrebno ukinuti, te vratiti prvostepenom sudu kako bi isti donio odluku koja bi pored pregleda radnji poduzetih za vrijeme nezakonitog postupanja advokata Č., morala sadržavati i pregled radnji ponovljenih upravo zbog takvog postupanja, jer u svakom drugom slučaju odredba člana 187. ZKP BiH neće biti primjenjiva, obzirom da je za primjenu iste potrebna konačna posljedica u vidu skrivljenih troškova, a koji troškovi mogu proizaći jedino u slučaju ponavljanja radnje zbog krivice advokata.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 1 K 012625 16 Krž 10
od 12.12.2016. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum