Vaš pravni kompas 

  • Rjesenje doneseno u izvrsnom postupku radi naplate duga - prodaja nekretnina

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #455  by matrix
 
Rjesenje doneseno u izvrsnom postupku radi naplate duga (isplata kredita prodajom izvrsenikovih nekretnina) sadrzi detaljne i jasne razloge za odlucenje.


Odluka o dopustivosti broj AP 2314/17 od 31. januara 2018. godine


Iz obrazloženja drugostepenog rješenja:

„Наводима у жалби не доводи се у сумњу побијано рјешење. Наиме, тачно је да је закључком извршног суда [...] којим је одређена продаја непокретности извршеника [...] досадашње власништво извршеника са дијелом 1/1, те је одређено да вриједност непокрености из става 1. тог закључка је утврђена процјеном судског вјештака грађевинске струке на износ од 706.860,00 КМ; да ће се продаја обавити путем усменог јавног надметања; да се усмено јавно надметање одржава код суда [...]; да утврђена вриједност некретнина износи 46.332,00 КМ и представља почетну цијену за надметање; да се непокретности не могу продати испод 1/2 утврђене вриједности јер се ради о првом рочишту за продају. Закључак је уручен извршенику. Међутим, тражилац извршења је захтијевао исправку закључка указујући да је ставом 2. закључка наведено да вриједност непокреткости из става 1. закључка утврђена процјеном сталног судског вјештака за износ од 706.860,00 КМ а да је ставом 5. истог закључка наведено да утврђена вриједност непокретности износи 46.332,00 КМ, и она представља почетну цијену за надметање, па обзиром да су у истом закључку у ставовима 3. и 5. наведене различите вриједности непокретности обзиром на процјену која је извршена од вјештака грађевинске струке и која је утврђена у износу од 706.860,00 КМ тражилац извршења моли да се усклади и изврши исправка става 5. закључка. Након тога је извршни суд својим рјешењем... извршио исправку и допуну закључка истог суда и то тако што у диспозитиву закључка у 6 реду умјесто износа од 46.332,00 КМ треба да стоји износ од 706.860,00 КМ и представља почетну цијену за надметање, док у осталом дијелу закључак остаје неизмијењен. Рјешење о исправци је истакнуто на огласној табли суда и упућено странкама. На првом рочишту је поред пуномоћника тражиоца извршеника био лично присутан и извршеник и јавна продаја окончана тако што није било пријављених купаца. Закључком
170

171
којим је заказано друго рочиште за продају непокретности је јасно означено да је вриједност непокретности извршена процјеном судског вјештака на износ од 706.860,00 КМ, те да утврђена вриједност непокретности износи 706.860,00 КМ, што представља почетну цијену за надметање. Предње је указано и у укидном рјешењу овог суда у којем је интерпретиран цијели ток извршног поступка. Извршеник је лично био присутан на рочишту када су продате предметне непокретности за износ од 235.000,00 КМ. И када је донесен закључак да се продају непокретности извршеника за износ од 235.000,00 КМ, те да ће се закључак објавити на огласној табли суда и када је констатовано да је рочиште довршено, да се по примјерак записника уручује странкама, а на којем записнику се налази потпис и извршеника.”

Iz odluke Ustavnog suda BiH:

„Ustavni sud smatra da je Okružni sud u obrazloženju odluke osporene predmetnom apelacijom dao detaljne i jasne razloge za svoje odlučenje, tako da Ustavni sud ne nalazi bilo kakvu proizvoljnost u postupanju tog suda. Što se tiče apelantovih navoda kojima ukazuje da su predmetne nekretnine prodate za iznos manji od 1/3 procijenjene vrijednosti nekretnina, Ustavni sud zapaža da je Okružni sud jasno ukazao da su rješenja o dosudi i namirenju postala pravosnažna, te da ih stoga apelant ne može osporavati žalbom izjavljenom protiv rješenja o obustavi postupka, u čemu Ustavni sud ne nalazi proizvoljnost.”

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum