Vaš pravni kompas 

  • Retroaktivno donesena odluka direktora

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1089  by sudija
 
Član 7. stav 2. Zakona o radnim odnosima ("Sl. list RBiH", broj: 21/92)

I RETROAKTIVNO DONESENA ODLUKA DIREKTORA, ODNOSNO POSLODAVCA O VISINI NAKNADE PLATE ZA VRIJEME ČEKANJA NIJE NA ŠTETU RADNIKA, AKO SE NJOME UTVRĐUJE VISINA NAKNADE ZA PROTEKLI PERIOD U KOME TAKVA ODLUKA NIJE DONESENA RANIJE.

Iz obrazloženja:

Prema članu 7. stav 2. Zakona o radnim odnosima koji je važio do stupanja na snagu Zakona o radu tj. do 5.11.1999. godine, radnik upućen na čekanje ima pravo na novčanu naknadu u iznosu utvrĊenom odlukom direktora, odosno poslodavca, u skladu sa materijanom mogućnostima preduzeća ili drugog pravnog lica odnosno poslodavca, ako plaću odnosno naknadu ne ostvaruje po drugom osnovu.

Zato ne stoji revizioni prigovor tužitelja da je štetno po njega to što je odluka Upravnog odbora tuženog broj 70/01 od 28.02.2001. godine, kojom je uposlenicima na čekanju utvrĊena naknada za period od 21.07.1993. do povratka na posao, donesena retroaktivno. Naprotiv, bez ove odluke tužitelj ne bi mogao ostvariti pravo na naknadu za vrijeme čekanja.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: Rev–258/03 od 14.10.2004. god.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum