Vaš pravni kompas 

  • Redovni i izvrsni postupak

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #311  by admin
 
Redovni i izvrsni postupak


Standard obrazložene sudske odluke, koji zapravo proističe iz prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), iako taj standard pojmovno-jezički nije sadržan u članu
6. Evropske konvencije, kao ni u relevantnoj odredbi Ustava Bosne i Hercegovine, podjednako je primjenjiv i u građanskom pravu. Dakle, taj standard obavezuje sudove da obrazlože svoje odluke i u uskoj je korelaciji s pravom na djelotvoran pravni lijek, a to pravo, također, nije izričito sadržano u dijelu Ustava BiH kojim se definiraju ljudska prava i osnovne slobode.
Prema članu II/2. Ustava BiH, prava i slobode predviđene u Evropskoj konvenciji i njenim protokolima direktno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Stoga, kako pravo na djelotvoran pravni lijek ne bi bilo iluzorno, odnosno „golo pravo” (nudus ius), ono mora omogućiti strankama u postupku da podnesu propisane pravne lijekove protiv odluka redovnih sudova i mora im garantirati da će viši sud suštinski ispitati njihove navode. Kako bi djelotvorno ispitao pravne lijekove, viši sud mora biti upoznat s razlozima na kojima je nižestepeni sud zasnovao svoje odlučenje. Tek kada su ti razlozi sasvim jasni nadležni sud može procijeniti da li su pravni lijekovi osnovani ili ne. Viši sud, dakle, treba ocijeniti da li su razlozi koje je ponudio nižestepeni sud dovoljni i adekvatni da opravdaju takvo odlučenje i da li oni daju odgovore na suštinska pitanja koja učesnik u postupku odnosno apelant problematizira.
Međutim, iako nije eksplicitno sadržan u članu II/3.e) Ustava BiH, niti u članu
6. Evropske konvencije, pojam obrazložene sudske odluke sadržan je i razrađen u
odredbama unutrašnjeg procesnog prava.


121
U sva četiri zakona o parničnom postupku (ZPP) u Bosni i Hercegovini postoje eksplicitne odredbe koje obavezuju sudove da obrazlože svoje odluke. Naime, Zakon o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, Zakon o parničnom postupku Republike Srpske, Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Zakon o parnicnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
{,,Sluzbene novine F BiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)33

sadrže brojne takve odredbe.
Iz stipulacije ovih odredbi sasvim je jasno da je zakonodavac to imao u vidu. Zakonske odredbe u unutrašnjim procesnim zakonima koje sadrže standard
„obrazložena sudska odluka” korespondiraju sa standardima koje su u ovoj oblasti u svojoj bogatoj sudskoj praksi ustanovili Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu i Ustavni sud BiH. Zato praktičari nemaju razlog da „strahuju” od primjene ovih standarda jer su, u tom kontekstu, praksa Evropskog suda za ljudska prava i praksa Ustavnog suda BiH konzistentne i djelotvoran su alat za njihovo bolje razumijevanje i primjenu. Također su i ohrabrenje sudijama redovnih sudova svih nivoa da ga koriste, osobito imajući u vidu da je, zapravo, obrazložena sudska odluka determinirana činjenicama svakog konkretnog predmeta i da, osim uobičajenog standarda koji je karakterističan za sve vrste odluka, uopće ne znači da će se u istoj vrsti predmeta sud uvijek baviti istim pitanjima. Procjena da li je poštovan ovaj standard uvijek je faktičko pitanje.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum