Vaš pravni kompas 

  • Razlozi koji ne predstavljaju osnov za primjenu korektivnog elementa na ime licnih prilika

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #856  by AntunHun
 
RAZLOZI KOJI NE PREDSTAVLJAJU OSNOV ZA PRIMJENU KOREKTIVNOG ELEMENTA NA IME LIČNIH I PORODIČNIH PRILIKA PREDLOŽENIKA
Zakon o eksproprijaciji

član 47

Razlozi koji se odnose na činjenicu da se raniji vlasnik eksproprisane nekretnine morao seliti, da je zaposlen na određeno vrijeme, da mu je supruga nezaposlena i lošeg zdravstvenog stanja, te da ima maloljetno dijete školskog uzrasta i da otplaćuje visoku ratu stambenog kredita nisu u vezi sa eksproprijacijom i ne predstavljaju osnov za primjenu korektivnog elementa na ime ličnih i porodičnih prilika predloženika, kao ranijeg vlasnika eksproprisane nekretnine.

Obrazloženje:

"Međutim, osnovan je žalbeni navod koji se odnosi na uvećanje visine naknade po osnovu ličnih i porodičnih prilika predloženika.

Naime, prema odredbama čl. 47. ZE, lične i porodične prilike ranijeg vlasnika eksproprisane nekretnine uzet će se u obzir kao korektiv uvećanja visine utvrđene naknade ako su te prilike od bitne važnosti za materijalnu egzistenciju ranijeg vlasnika, a naročito u slučaju ako je zbog eksproprijacije većeg dijela ili čitavog zemljišta ili poslovne prostorije u kojoj je raniji vlasnik obavljao dozvoljenu poslovnu djelatnost ugrožena njegova materijalna egzistencija, kao i u slučaju kada se zbog eksproprijacije članovi poljoprivrednog domaćinstva moraju seliti iz područja gdje su prebivali ili boravili.

Iz citiranih odredbi proizlazi da uvećanje naknade po navedenom osnovu dolazi u obzir samo u slučaju kada je predmet eksproprijacije nekretnina od bitnog značaja za materijalnu egzistenciju ranijeg vlasnika, odnosno, kada je ranijem vlasniku, zbog eksproprijacije, pogoršana ekonomska situacija. Razlozi koje je naveo prvostepeni sud, a koji se odnose na činjenicu da se raniji vlasnik morao seliti, da je zaposlen na određeno vrijeme, da je supruga nezaposlena i lošeg zdravstvenog stanja, da ima maloljetno dijete školskog uzrasta i da otplaćuje visoku ratu stambenog kredita nisu u vezi sa eksproprijacijom i ne predstavljaju osnov za primjenu korektivnog elementa na ime ličnih i porodičnih prilika predloženika, kao ranijeg vlasnika eksproprisane nekretnine.

U tom smislu prihvaćen je žalbeni navod predlagatelja, koji se odnosi na uvećanje naknade od 20%, tako da predloženiku navedeno povećanje nije dosuđeno."(Rješenje Županijskog suda u Mostaru, 56 0 V 029845 11 Gž od 14.12.2011. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum