Vaš pravni kompas 

  • Razbojnička krađa - Značaj vrijednosti stvari za konstituisanje krivičnog djela Razbojnička krađa

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1570  by AntunHun
 
Razbojnička krađa - Značaj vrijednosti stvari za konstituisanje krivičnog djela Razbojnička krađa - član 288. KZ FBiH

POSTOJANJE KRIVIČNOG DJELA RAZBOJNIČKA KRAĐA IZ ČLANA 288. KZ FBIH NIJE UVJETOVANO VRIJEDNOŠĆU UKRADENE STVARI I STOGA NIJE ISKLJUČENO POSTOJANJE OVOG KRIVIČNOG DJELA KADA JE UKRADENA STVAR MALE VRIJEDNOSTI I KADA JE UČINITELJ POSTUPAO S CILJEM PRIBAVLJANJA IMOVINSKE KORISTI TAKVE VRIJEDNOSTI.

Iz obrazloženja:

„Žalbeni navodi da niti jednim dokazom nije utvrđena visina učinjene štete, te da time nije dokazano ni da je optuženi počinio krivično djelo, nisu osnovani. U odredbi člana 288. stav 1. KZ FBiH se ne pominje vrijednost stvari koje su predmet ovog krivičnog djela, a izraz ,,ko je na djelu krađe zatečen“ očigledno obuhvata sve oblike krivičnog djela krađa, pa i krađu stvari male vrijednosti. Dakle, krivično djelo razbojnička krađa je zakonom inkriminisano kao teže krivično djelo protiv imovine, bez obzira na vrijednost stvari koje su predmet toga krivičnog djela, pošto intenzitet društvene opasnosti ovog krivičnog djela, zavisi od načina kako je krivično djelo izvršeno, odnosno prisustva elemenata prinude, koji bi i nezavisno od prisutne krađe po pravilu mogli da predstavljaju sami za sebe krivično djelo. Prema tome neosnovano se osporava pravna kvalifikacija djela optuženog po odredbi člana 288. stav 1. KZ FBiH.”

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 46 0 K 034022 16 Kžž od 03.12.2018. godine)

Izvor: Krivicno pravo u praksi BiH

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum