Vaš pravni kompas 

  • Radnja dokazivanja kao duznost stranaka

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #653  by comodore
 
RADNJA DOKAZIVANJA KAO DUŽNOST STRANAKA
Zakon o parničnom postupku

čl. 7, 123 i 126

Tužitelj i pored pravosnažne krivične presude treba da predloži vještačenje po vještaku medicinske struke na okolnost utvrđivanja dužine i jačine pretrpljenih bolova i straha, kao i postojanja duševnih bolova zbog naruženosti kako bi dokazao postojanje štete u određenom obimu, što je nepohodno za usvajanje tužbenog zahtjeva.

Obrazloženje:

"U iznesenoj činjeničnoj i pravnoj situaciji prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtjev, a što je kao pravilno prihvatio i drugostepeni sud, primjenom odredbe člana 7. stav 1., člana 123. i 126. ZPP zaključujući da tužitelj time što nije predložio provođenje dokaza po vještaku medicinske struke nije dokazao činjenicu da li je i koliko trpio fizičke bolove, strah i postojanje naruženosti, te je na taj način propustio da dokaže postojanje i visinu štete.

Neosnovan je prigovor revizije o povredi odredaba parničnog postupka istaknut kroz navode da nižestepeni sudovi nisu pravilno cijenili da tužitelj nije dokazao nastanak štete kada to proizilazi iz pravosnažne krivične presude. Suprotno navedenom, drugostepeni sud je pravilno zaključio da je prvostepeni sud cijenio sve izvedene dokaze pa i pravosnažnu krivičnu presudu, ali da time što tužitelj nije predložio provođenje vještačenja po vještaku medicinske struke na okolnost utvrđivanja dužine i jačine pretrpljenih bolova i straha, kao i postojanja duševnih bolova zbog naruženosti nije dokazao postojanje štete u određenom obimu, što je nepohodno za usvajanje tužbenog zahtjeva.

Po ocjeni ovog suda pravilnost drugostepene presude nije dovedena u pitanje navodima revizije da je prvostepeni sud propustio poučiti tužitelja o potrebi provođenja medicinskog vještačenja jer bi to bilo suprotno odredbama ZPP o ravnopravnosti stranaka u postupku. Prema tome, ne stoji prigovor revizije da je pobijana presuda zahvaćena povredom odredaba parničnog postupka iz člana 209. ZPP."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 23 0 P 008231 16 Rev od 16.10.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum