Vaš pravni kompas 

  • Prvostepena disciplinska komisija za sudije

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #966  by matrix
 
Prvostepena disciplinska komisija za sudije

Broj: 04-07-6-1000-8/2019
Dana: 10.6.2019. godine

Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sastavu sudija Selim Karamehić, kao predsjedavajući Komisije, mr. sudija Draženko Lugonja i tužilac Mahmut Švraka, kao članovi Komisije, odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: UDT DD 007701 19 od 8.3.2019. godine, protiv tuženog ......, sudije ... suda u ... (u vrijeme izvršenja disciplinskog prekršaja sudije ... suda u ...), nakon održanog pripremnog ročišta i glavne rasprave, dana 10.6.2019. godine, kojoj su prisustvovali ispred Ureda disciplinskog tužioca Emira Zulčić, disciplinska tužiteljica i tuženi ... ..., lično na osnovu čl. 55., 58. stav 1. tačka b), te čl. 59. i 60. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 94. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18), dana 10.6.2019. godine, donijela je slijedeću:

O D L U K U

Tuženi ... ..., sudija ... suda u ... (u vrijeme izvršenja disciplinskog prekršaja sudija ... suda u ...) odgovoran je:

Što je:

1. postupajući u predmetu ... suda u ... broj 78 0 Mal 006367 10 Mal, nakon što je predmet iskazao završenim 13.11.2012. godine procesnom odlukom o prekidu postupka, propustio odlučiti o prijedlogu tužioca za nastavak postupka, u periodu od 19.8.2014. godine do 31.5.2017. godine ili za vrijeme od 2 (dvije) godine i 9 (devet) mjeseci,

2. postupajući u predmetu ... suda u ... broj 78 0 P 015144 12 P, nakon što je predmet iskazao završenim procesnom odlukom o povlačenju tužbe od 6.3.2014. godine, propustio odlučiti o zahtjevu punomoćnika tuženog, advokata Hrgić Višnje za donošenje rješenja o troškovima postupka u periodu od 11.3.2014. godine do 30.5.2017. godine ili za vrijeme od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca,

3. postupajući u predmetu ... suda u ... broj 78 0 Mal 015575 12 Kom, nakon što je predmet iskazao završenim procesnom odlukom o odbacivanju tužbe od 23.5.2014. godine a rješenjem od 11.6.2014. godine usvojio prijedlog tužioca za povraćaj u pređašnje stanje, propustio preduzeti dalje radnje u predmetu sve do 30.5.2017. godine, ili za vrijeme od 2 (dvije) godine i 11 (jedanaest) mjeseci i

4. postupajući u predmetu ... suda u ... broj 78 0 Mal 021890 15 Mal, nakon što je na ročištu održanom 24.8.2015. godine, donio procesno rješenje o prekidu postupka, osnovom kojeg je predmet iskazao završenim 3.11.2015. godine, propustio odlučiti o prijedlogu tužioca za nastavak postupka, u periodu od 7.9.2015. godine do 30.5.2017. godine ili za vrijeme od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci,

dakle,

postupajući u četiri predmeta kojima je bio zadužen sve do okončanja mandata sudije ... suda u ..., a koji su u CMS evidenciji iskazani završenim procesnim odlukama, izostankom dužne pažnje sudije, propustio odlučiti o prijedlozima/zahtjevima stranaka u postupku odnosno preduzeti sve potrebne radnje radi nastavka i okončanja postupka u navedenim predmetima u periodu od 11.3.2014. godine do 31.5.2017. godine, odnosno nepažljivo obavljao službenu dužnost sudije nepostupanjem u navedenim predmetima radi njihovog okončanja, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV BiH: “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”.

U opisanom nepostupanju tuženog u predmetima, ogleda se i povreda odredaba Kodeksa sudijske etike („Službeni glasnik BiH“, broj: 13/06 i 24/15) i to:

t.5: Stručnost i odgovornost prema poslu
„Sudija održava visok nivo profesionalne sposobnosti i obavlja svoju funkciju stručno, savjesno, marljivo i efikasno“,
t.5.5: „Sudijska obavlja svoju funkciju na efikasan i zakonit način, u razumnom roku“,

pa mu se u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH izriče disciplinska mjera iz člana 58. stav 1) tačka b) Zakona i to Javna opomena.

O b r a z l o ž e nj e

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured disciplinskog tužioca) je dana 08.03.2019. godine, pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Prvostepena disciplinska komisija, Komisija) podnio disciplinsku tužbu, broj: UDT DD 007701 19, protiv tuženog ...a ...a, sudije ... suda u ... (u vrijeme izvršenja disciplinskog prekršaja sudije ... suda u ...), zbog disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH, „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“, te povrede odredbe 5. i 5.5. Kodeksa sudijske etike.

U disciplinskoj tužbi je navedeno da je tuženi kao postupajući sudija u u četiri predmeta ... suda u ..., koji su navedeni u izreci ove odluke, kojima je bio zadužen sve do okončanja mandata sudije ... suda u ..., a koji su u CMS evidenciji iskazani završenim procesnim odlukama, izostankom dužne pažnje sudije, propustio odlučiti o prijedlozima/zahtjevima stranaka u postupku odnosno preduzeti sve potrebne radnje radi nastavka i okončanja postupka u navedenim predmetima u periodu od 11.3.2014. godine do 31.5.2017. godine, odnosno nepažljivo obavljao službenu dužnost sudije nepostupanjem u navedenim predmetima radi njihovog okončanja, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV BiH: “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”.

U opisanom nepostupanju tuženog u predmetima, ogleda se i povreda odredaba Kodeksa sudijske etike („Službeni glasnik BiH“, br.: 13/06 i 24/15) i to:

t.5: Stručnost i odgovornost prema poslu
„Sudija održava visok nivo profesionalne sposobnosti i obavlja svoju funkciju stručno, savjesno, marljivo i efikasno“,
t.5.5: „Sudijska obavlja svoju funkciju na efikasan i zakonit način, u razumnom roku“

Ured disciplinskog tužioca je predložio Prvostepenoj disciplinskoj komisiji da utvrdi disciplinsku odgovornost tuženog za počinjeni disciplinski prekršaj, te mu izrekne disciplinsku mjeru u skladu sa Smjernicama za određvanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima imajući u vidu činjenicu da je tuženi odlukom Prvostepene disciplinske komisije broj DCRJ (sudije) 3/2008 od 11.4.2008. godine oglašen odgovornim za isti disciplinski prekršaj, kojom odlukom mu je izrečena disciplinaka mjera pismena opomena koja se javno ne objavljuje.

Tuženi je dana 01.04.2019. godine, pod brojem: 04-07-6-1000-3/2019 podnio pismeni odgovor na disciplinsku tužbu tužioca. U odgovoru je naveo da je nesporno da su predmeti iz disciplinske tužbe imali status završenih predmeta u CMS-u, te da je tužilac naveo da je tuženi u spornom periodu riješio 1279 predmeta, dakle predmeta koji se u CMS vode kao otvoreni nezavršeni predmeti. Tuženi je također naveo da svi sudovi imaju obavezu da svake godine sačine plan rješavanja starih predmeta koji su po zakonu hitne prirode, te da navedeni predmeti imaju prioritet u postupanju u odnosu na predmete koji su obuhvaćeni disciplinskom tužbom, koji su imali status završenih predmeta. Tuženi spori i povredu Etičkog kodeksa za sudije obzirom da u periodu od 2004. godine do 2018. godine, postupajući kao sudija na parničnom referatu na dva prvostepena i jednom drugostepenom sudu riješio ukupno 5731 predmet, odnosno prosječno 382 predmeta godišnje i da je za svoj rad dobijao najveće ocjene. Tuženi je naveo da je 6 mjeseci nakon njegovog odlaska na poziciju sudije ... suda u ..., dana 14.11.2017. godine, pritužbu protiv njega podnio nosilac pravosudne funkcije koji sa predmetima disciplinske tužbe nije bio zadužen. Tuženi je u odgovoru dalje naveo da je Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima detaljno propisana procedura u vezi postupanja od prijema predmeta u sud pa sve do arhiviranja spisa, kao i postupanje sudija i drugih CMS korisnika. Iz tih Pravilnika proizlazi da je sa sudskim spisom zadužen postupajući sudija i jedino predsjednik suda može na osnovu pribavljenog mišljenja opšte sjednice suda dopustiti uvid u predmete drugog sudije. Iz navedenog, jasno proizlazi da je podnosilac pritužbe neovlašteno pristupao spisima sa kojima nije bio zadužen, odnosno da podnosilac prijave nije ovlašćen da u ime institucije u konkretnom slučaju ... suda u ..., podnese pritužbu protiv tuženog, ako se ima u vidu činjenica da instituciju koja nema status pravnog lica predstavlja i zastupa predsjednik suda i jedino je on bio ovlašten da ukoliko utvrdi nepravilnosti u radu u predmetima sudije svog suda da podnese pritužbu, radi čega je tužilac predmetnu pritužbu trebao odbaciti kao nedozvoljenu. Tuženi je na kraju naveo da u skladu sa Smjernicama za sprečavanje za odeđivanje disciplinskih mjera koje je donijelo Vijeće ne postoje razlozi za vođenje disciplinskog postupka obzirom da nije narušen integritet suda i da nije nastupila štetna posljedica za stranke, pravosuđe i javnos radi čega je predložio da tužilac nakon prijema ovog odgovora na tužbu, istu povuče.

Na pripremnom ročištu održanom 10.6.2019. godine, u svom uvodnom izlaganju tužilac je izjavio da je dana 8.3.2019. godine, pod brojem UDT DD 007701 19, podnio disciplinsku tužbu zbog disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV BiH: “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”, iz razloga što je tuženi postupajući u četiri predmeta kojima je bio zadužen sve do okončanja mandata sudije ... suda u ..., a koji su u CMS evidenciji iskazani završenim procesnim odlukama, izostankom dužne pažnje sudije, propustio odlučiti o prijedlozima/zahtjevima stranaka u postupku odnosno preduzeti sve potrebne radnje radi nastavka i okončanja postupka u navedenim predmetima u periodu od 11.3.2014. godine do 31.5.2017. godine, i to:

1. u predmetu iz tačke 1. disciplinske tužbe u predmetu ... suda u ... broj 78 0 Mal 006367 10 Mal, nakon što je predmet iskazao završenim 13.11.2012. godine procesnom odlukom o prekidu postupka, propustio odlučiti o prijedlogu tužioca za nastavak postupka, u periodu od 19.8.2014. godine do 31.5.2017. godine ili za vrijeme od 2 (dvije) godine i 9 (devet) mjeseci,
2. u predmetu iz tačke 2. disciplinske tužbe ... suda u ... broj 78 0 P 015144 12 P, nakon što je predmet iskazao završenim procesnom odlukom o povlačenju tužbe, dana 06.03.2014. gpdine, propustio odlučiti o zahtjevu punomoćnika tuženog Hrgić Višnje, za donošenje rješenja o troškovima postupka, u periodu od 11.3.2014. godine do 30.5.2017. godine ili za vrijeme od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca,
3. u predmetu iz tačke 3 disciplinske tužbe ... suda u ... broj 78 0 Mal 015575 12 Kom, nakon što je predmet iskazao završenim procesnom odlukom o odbacivanju tužbe od 23.5.2014. godine a rješenjem od 11.6.2014. godine, usvojio prijedlog tužioca za povraćaj u pređašnje stanje, propustio preduzeti dalje radnje u predmetu sve do 30.5.2017. godine, ili za vrijeme od 2 (dvije) godine i 11 (jedanaest) mjeseci i
4. u predmetu iz tačke 4. disciplinske tužbe ... suda u ... broj 78 0 Mal 021890 15 Mal, nakon što je na ročištu održanom 24.8.2015. godine, donio procesno rješenje o prekidu postupka, osnovom kojeg je predmet iskazao završenim 3.11.2015. godine, propustio odlučiti o prijedlogu tužioca za nastavak postupka, u periodu od 7.9.2015. godine do 30.5.2017. godine ili za vrijeme od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci.

Tužilac u cijelosti ostaje kod svih navoda disciplinske tužbe i predloženih dokaza uz tužbu.

U svom uvodnom izlaganju tuženi je izjavio da u cijelosti ostaje kod navoda pismenog odgovora na tužbu. Istakao je da nije počinio disciplinski prekršaj koji mu se stavlja na teret ovom disciplinskom tužbom, te da svoju funkciju obavlja savjesno i odgovorno već 20 godina. Sa porodicom živi u Banja Luci i već 11 godina putuje na posao i sa posla i to 8,5 godina u Osnovni sud ... i treću godinu u Okružni sud u ..., 115 km dnevno. Napominje da je ostvario rezultate i po kvalitetu i po kvanitetu, te da Visoko sudsko i tužilačko vijeće može u svakom trenutku da izvrši uvid u njegov rad. Stoga je iznenađen ovom tužbom jer njegov trud i napor koji ulaže kao sudija, kiša, snijeg, led, ustajanje u 5 sati svako jutro ovom tužbom je marginaliziran. Iz tužbe proizlazi nesporno da je tuženi funkciju sudije ... suda u ... obavljao do 31.05.2017. godine a da je od 1.6.2017. godine, sudija ... suda u ..., te je nesporno da je predmete koji su obuhvaćeni ovom disciplinskom tužbom završio. Nesporno je da je 6 mjeseci nakon njegovog odlaska 14.11.2017. godine, pritužbu protiv njega podnio nosilac pravosudne funkcije koji sa navedenim predmetima uopće nije bio zadužen, obzirom da su to bili sudije ... i ....

Tuženi je dalje naveo da je Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima detaljno propisana procedura u vezi postupanja od prijema predmeta u sud pa sve do arhiviranja spisa, kao i postupanje sudija i drugih CMS korisnika. Iz tih Pravilnika proizlazi da je sa sudskim spisom zadužen postupajući sudija i jedino predsjednik suda može na osnovu pribavljenog mišljenja opšte sjednice suda dopustiti uvid u spis drugog sudije. Iz navedenog jasno proizlazi da je podnosilac pritužbe neovlašteno pristupao spisima sa kojima nije bio zadužen. Tuženi nagasio da je potiv pritužbi, sudija treba da sudi, takve pojave u startu treba odbaciti, smatra da se podnošenjem pritužbi od strane nosilaca pravosudnih funkcija ne vraća povjerenje građana u pravosuđe koje je ionako narušeno. Spreman je kao sudija da da svoj doprinos da se to povjerenje vrati ali ovakvim načinom to povjerenje se neće vratiti.

Iz disciplinske tužbe proizlazi da je u 4 predmeta disciplinske tužbe predmete iskazao završenim kroz CMS procesnim odlukama i to: 13.11.2012. godine, odlukom o prekidu postupka, 06.03.2014. godine povlačenjem tužbe, rješenjem od 11.6.2014. godine, usvojio prijedlog tužioca za povraćaj u pređašnje stanje i 24.8.2015. godine, donio procesno rješenje o prekidu postupka, izostankom dužne pažnje propustio odlučiti o zahtjevima stranke za nastavak postupka. Dakle, nesporno je da su ovi predmeti prema CMS sistemu imali status završenih predmeta, te je nesporno na strani 5 disciplinske tužbe, da je tuženi u spornom periodu od jedne godine i 8. mjesci i 2 godine i 7 mjeseci riješio 1279, što kada se podijelii na 3 godine iznosi 426 parničnih predmeta. Kada se uzme u obzir ovaj podatak, tuženi navodi da je pogrešan stav tužioca da je tuženi nemaran sudija. Tuženi navodi da je VSTV BiH 2013. godine, donijelo Pravilnik o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima i navedenim Pravilnikom su uvedeni optimalni i predvidivi rokovi te Upustvo za primjenu tog Pravilnika. VSTV BiH je također donijelo i Pravilnik o rješavanju starih predmeta. Iz same tužbe proizlazi da je tuženi poštovao ove Pravilnike, a što također proizlazi iz isprava koje je donio na današnje ročište, pa tako je vidljivo da je za 2016. godinu Plan rješavanja starih predmeta ispunio za 95,17%, za 2015. godine Plan je ispunio u procentu od 94,31%, dakle ostali su neriješeni samo oni predmeti gdje se na strani tužioca/tuženog nalazilo više stranaka koje su procesno-pravno činili jednu stranku. Tuženi navodi da Osnovni sud u ... nije imao obavezu da izrađuje Plan rješavanja starih predmeta za 2014. godinu.

Tuženi naglašava da mu se tužbom stavljaju na teret i povrede odredbe ZPP-a, ovde ukazuje da suprotno rezonovanju disciplinskog tužioca, svaka povreda pravila postupka ne predstavlja disciplinski prekršaj, već se svaka povreda pravila postupka treba suštinski vrednovati u svakom konkretnom slučaju. Ističe da je zakonska definicija ovog prekršaj “nemar ili nepažnja” nedorečena i neprecizna, te da novi Zakon o VSTV-u BiH treba odrediti šta se smatra nemarom ili nepažnjom. Po ovakvom definisanju tužioca svaka povreda bi se mogla tumačiti kao disciplinski prekršaj, pa kao primjer navodi: sudiju drugostepenog suda koji nije u roku od 45 dana riješio spis po žalbi, tužioca koji istragu ne završi u zakonskom roku, sudiju prvostepenca koji u roku od 30 dana od dana prijema odgovora na tužbu ne zakaže pripremno ročišta, ne može biti odgovaran zato što je radio po redoslijedu. Tuženi ističe da je bitno da zbog njegovog nepostupanja nije došlo do povreda ugleda sudske funkcije, nije narušeno povjerenje javnosti u rad pravosuđa, nije nastupila nikakva šteta, kako je propisano Smjernicama. Ističe da se ovdje se radi o jednom bolesnom i pakosnom nosiocu sudijske funkcije koji je svog kolegu, odnosno tuženog prijavio Uredu disciplinskog tužioca 6 mjeseci nakon njegovog prelaska u drugi sud.

Tužiteljica izjavi da iz izlaganja tuženog ne prepoznaje odgovor na disciplinsku tužbu, rezultati rada tuženog su uzeti u obzir, kao i njegovo norma i ostvarenje plana rada na starim predmetima, te se zbog navedenog tužilac prilikom pravne kvalifikacije disciplinskog prekršaja i opredjelio za nepažnju u obavljanju službenih dužnosti.

Tuženi navodi da osporava da je počinio bilo kakav disciplinski prekršaj i da to proizlazi iz njegovog izlaganja. Poštovao je Uputstvo o optimalnim i predvidivim rokovima, u pitanju su završeni predmeti u CMS-u.Tuženi navodi da je u predmetu pod tačkom 1. disciplinske tužbe, donio rješenje 13.11.2012. godine. Zahtjev stranke je bio iz 2014. godine, konačno rješenje koji je donio kolega je isto riješeno, procesno prekidom. Predmet pod tačkom 2 disciplinske tužbe radi se o zahtjevu advokata za troškove postupka, koji su dosuđeni kada je kolega preuzeo predmet. Predmet pod rednim brojem 3 disciplinske tužbe, tužba se odbacuje, procesna odluka, nakon njegovog odlaska donošena presuda zbog propuštanja dug je bio 312,65 KM. Tri su predmeta male vrijednosti, te takvih predmeta ima na milione. Predmet pod rednim brojem 4 disciplinske tužbe je iskazao prekidom postupka i kolega nakon njega isto iskazao prekidom postupka. Nema štete, nema protivpravnosti, nema povrede ugleda javnosti u rad pravosuđa.

Tužilac ističe da iz ovih navoda tuženog proizlazi da tuženi ne spori činjenični osnov tužbe.

Tužilac je predložio da se na ročištu za glavnu raspravu izvedu slijedeći dokazi:

Dokaz broj 1: CMS Popis spisa predmeta broj 78 0 Mal 006367 10 Mal
Dokaz broj 2: CMS detalji predmeta broj 78 0 Mal 006367 10 Mal – sekcija stranke
Dokaz broj 3: Rješenje broj 78 0 Mal 006367 10 Mal od 13.11.2012.g.
Dokaz broj 4: CMS detalji predmeta broj 78 0 Mal 006367 10 Mal – sekcija status predmeta
Dokaz broj 5: Podnesak tužioca od 18.8.2014. godine
Dokaz broj 6: CMS Popis spisa broj 78 0 Mal 006367 17 Kom 2
Dokaz broj 7: Rješenje broj 78 0 Mal 006367 17 Kom 2 od 30.6.2017.g.
Dokaz broj 8: CMS detalji predmeta broj 78 0 Mal 006367 17 Kom 2–sekcija status
predmeta
Dokaz broj 9: CMS Popis spisa predmeta broj 78 0 P 015144 12 P
Dokaz broj 10: CMS detalji predmeta broj 78 0 P 015144 12 P – sekcija stranke
Dokaz broj 11: Rješenje broj 78 0 P 015144 12 P od 6.3.2014.g.
Dokaz broj 12: CMS detalji predmeta broj 78 0 P 015144 12 P – sekcija status predmeta
Dokaz broj 13: Podnesak tuženog po punomoćniku od 11.3.2014.g.
Dokaz broj 14: CMS Popis spisa broj 78 0 P 015144 17 P 2
Dokaz broj 15: Rješenje broj 78 0 P 015144 17 P 2 od 12.6.2017.g.
Dokaz broj 16: CMS detalji predmeta broj 78 0 P 015144 17 P 2 – sekcija status predmeta
Dokaz broj 17: CMS Popis spisa predmeta broj 78 0 Mal 015575 12 Kom
Dokaz broj 18: CMS detalji predmeta broj 78 0 Mal 015575 12 Kom – sekcija stranke
Dokaz broj 19: Rješenje broj 78 0 Mal 015575 12 Kom od 23.5.2014.g.
Dokaz broj 20: CMS detalji predmeta broj Rješenje broj 78 0 Mal 015575 12 Kom – sekcija
status predmeta
Dokaz broj 21: Žalba tužioca od 30.5.2014.
Dokaz broj 22: Rješenje suda broj 78 0 Mal 015575 12 Kom od 11.6.2014.g.
Dokaz broj 23: CMS Popis spisa broj 78 0 Mal 015575 17 Kom 2
Dokaz broj 24: Presuda broj 78 0 Mal 015575 17 Kom 2 od 15.1.2018.g
Dokaz broj 25: CMS detalji predmeta broj 78 0 Mal 015575 17 Kom 2– sekcija status
predmeta
Dokaz broj 26: CMS Popis spisa predmeta broj 78 0 Mal 021890 15 Mal
Dokaz broj 27: CMS detalji predmeta broj 78 0 Mal 021890 15 Mal – sekcija stranke
Dokaz broj 28: Zapisnik sa pripremnog ročišta broj 78 0 Mal 021890 15 Mal od 24.8.2015.g.
Dokaz broj 29: CMS detalji predmeta broj 78 0 Mal 021890 15 Mal – sekcija status predmeta
Dokaz broj 30: Podnesak tužioca od 7.9.2015.g.
Dokaz broj 31: CMS Popis spisa broj 78 0 Mal 021890 17 Mal 2
Dokaz broj 32: Zapisnik sa pripremnog ročišta broj 78 0 Mal 021890 17 Mal 2 od
19.10.2017.g.
Dokaz broj 33: Rješenje broj 78 0 Mal 021890 17 Mal 2 od 19.2.2018.g
Dokaz broj 34: CMS detalji predmeta broj 78 0 Mal 021890 17 Mal 2 – sekcija status
predmeta

Tuženi je predložio da se na ročištu za glavnu raspravu izvedu slijedeći materijalni dokazi:

1. Obrazac za ocjenjivanje rezultata rada tuženog za 2014. godinu, 2015. godinu, 2016. godinu i 2018.
godinu,
2. Listu završenih predmeta za tuženog za period 1.6.2017. godine do 31.05.2019. godine,
3. Izvještaj o ostvarenim mjesečnim normama sudije ... ...a za januar, februar, mart, april i maj
2017. godine,
4. Plan rješavanja starih predmeta za tuženog za 2015. godinu i 2016. godinu.

Komisija je nakon razmatranja predloženih dokaza obiju stranaka donijela odluku da usvoji sve dokazne prijedloge tužioca čitanjem materijalne dokumentacije od rednog broja 1. do rednog broja 34 te svih dokaznih prijedloga tuženog od rednog broja 1. do rednog broja 4., obzirom da smatra da su isti bitni za pravilno i potpuno utvrđenje činjeničnog stanja u ovom disciplinskom predmetu.

Obzirom na činjenicu da su za ročište za glavnu raspravu predloženi samo materijalni dokazi stranke su se saglasile da se isti dan nakon pripremnog ročišta održi i ročište za glavnu raspravu, te je Komisija u smislu člana 92. stav 2. Poslovnika VSTV-a BiH, donijela odluku da se odmah nakon pripremnog ročišta održi i glavna rasprava.

Na glavnoj raspravi prvo su izvedeni materijalni dokazi tužioca pa onda tuženog, te su na saglasan prijedlog stranaka pročitani samo nazivi usvojenih dokaznih prijedloga a ne i njihov sdražaj.

Stranke nisu imale primjedbi na provedeni dokazni postupak.

U završnom izlaganju disciplinski tužilac je izjavio su na današnjem ročištu izvedeni dokazi koji nedvosmisleno dokazuju da je tuženi počinio disciplinski prekršaj u vrijeme i na način kako je to navedeno u disciplinskoj tužbi i kako je to utvrđeno danas provedenim dokazima. Članom 10. ZPP-a propisana je obaveza suda da postupak provede bez odugovlačenja i sa što manje troškova iz čega proizlazi pravo stranke da se o njenim zahtjevima i prijedlozima odluči u razumnom roku. Također, članom 5.5. Etičkog kodeksa za sudije je propisano da: „Sudijska obavlja svoju funkciju na efikasan i zakonit način, u razumnom roku“. Međutim, tuženi se nije pridržavo navedenih odredbi te je svojim ponašanjem povrijedio pravo stranaka na pristup sudu i na suđenje u razumnom roku odnosno prouzročio neopravdano dužinu trajanja postupka. Disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH „nemar ili nepažnja“ se može počiniti nemarnim ili nepažnjivim postupanjem u predmetima ili nemarnim i nepažljivim obavljanjem dužnosti sudije. Tuženi je prema stavu tužioca nepažljivo postupao u navedenim predmetima obzirom jer je propustio posveti dužnu pažnju koja se od sudije zahtjeva u svakoj fazi postupka, pa je tako nakon što je predmete iskazao završenim u CMS iako je vršio uvid u predmete i produžao evidenciju propustio odlučiti o zahtjevima stranaka sve do okončanja mandata sudije ... suda u ....Tužilac izjavi da će se ukratko osvrnuti na dokaze tuženog koji su bili na raspolaganju tužiocu i koji su djelimično navedeni u disciplinskoj tužbi u smislu da je tužilac iste imao u vidu i da se zato opredijelio za kvalifikaciju nepažljivo postupanje. Rezultati tuženog nisu sporni ali ne ekskulpiraju tuženog od navedenog disciplinskog prekršaja. Slijedom navedenog tužilac predlaže da Komisija utvrdi disciplinsku odgovornost tuženog i da mu primjenom Smjernica za određivanje disciplinskih mjera izrekne adekvatnu disciplinsku mjeru imajući u vidu da činjenicu da je tuženi ranije disciplinski odgovarao za isti disciplinski prekršaj i da mu je izrečena nejavna mjera.

U svom završnom izlaganju tuženi je izjavio da prema Poslovniku VSTV-a BiH navode iz disciplinske tužbe mora dokazati Ured disciplinskog tužioca. Također, prema Poslovniku VSTV-a BiH u disciplinskom postupku se shodno primjenjuju odredbe ZPP-a koji u članu 7. u vezi sa članom 123. reguliše da je teret dokazivanja na tužiocu. Tuženi je naveo da iz same disciplinske tužbe proizlazi da je u vrijeme propuštanja za četiri predmeta disciplinske tužbe koje iznosi od jedne godine i 8 mjeseci do dvije godine 11 mjeseci riješio 1279 odnosno 426 parničnih predmeta godišnje. Iz disciplinske tužbe proizlazi da tužilac traži da se tuženom izrekne strožija disciplinska mjera cijeneći da je protiv tuženog u ranijem disciplinskom postupku izrečena pismena opomena koja se jano ne objavljuje za disciplinski prekršaj dok je tuženi bio sudija ... suda u .... Tuženi navodi da se radi o predmetu koji nije bio dostavljen po žalbi na postupanje Kantonalnom sudu u ... jer sudija koji je radio na tom predmetu nije prošao reizbor, proveo je postupak, žalbu dostavio na odgovor suprotnoj strani ali spis nije dostavio Kantonalnom sudu u ... na nadležno postupanje. Stranka je nakon godinu dana provjerila stanje spisa i tada je ustanovljeno da spis nije dostavljen u Kantonalni sud u ... a ispostavilo se da je tuženi bio zadužen sa navedenim predmetom i zato je odgovarao, iako praktično nije bio ni kriv ni dužan i stranka ga uopšte nije prijavila. Tuženi ukazuje na preporuke Evropske komisije gdje se kaže da se ova mjera ne može uzeti u obzir jer je proteklo 14 godina od njenog izricanja, Komisija kaže „omogućiti period za rehabilitaciju nakon izvjesnog vremena“. I samim Smjernicama za imenovanje na rukovodne pozicije stoji da se disciplinska mjera koja je starija od 3 godine ne uzima u obzir. Smjernice za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH regulišu da: „ako je sudija odnosno tužilac predhodno samo jednom disciplinski sankcionisan, disciplinska mjera treba biti strožija nego predhodno izrečena mjera, osim ako bi izricanje strožije mjere bilo očigledno nepravično jer je od izricanja predhodne disciplinske mjere prošlo značajno vrijeme te predhodni disciplinski prekršaj nije bio dovoljno ozbiljan.

Pismena opomena koja se javno ne objavljuje izriče se samo u lakšim slučajevima disciplinskih prekršaja, kada nije nastupila štetna posljedica ili je nastupila manja štetna posljedica za oštećeno lice/lica, javnost ili pravosuđe. Ovdje nema štete nema protivpravnosti nema narušnog povjerenja javnosti, nema ništa, samo gola tužba. Tuženi navodi tačku 4. Smjernica koja propisuje da smanjenje plate predstavlja odgovarajuću disciplinsku mjeru za ozbiljnije disciplinske prekršaje koje nisu takve prirode da bi se odredila disciplinska mjera razrešenja od dužnosti, ako se utvrdi da postoji isto ili slično postupanje pri počinjenju disciplinskih prekršaja ili kada je sudiji odnosno tužiocu već ranije izrečena mjera javne opomene. Prema Zakonu o VSTV-u BiH za ovaj disciplinski prekršaj traži oblik vinosti, te tuženi naglašava da na njegovoj strani ne postoji ni subjektivni ni objektivni elemenat vinosti. Iz navedenih razloga tuženi predlaže da se ova disciplinska tužba odbije kao neosnovana.

Nakon provedenog disciplinskog postupka, dokaznog postupka, tokom kojeg je strankama omogućeno da iznesu činjenice na kojima zasnivaju svoje navode, da razmijene i izvedu dokaze u skladu sa procesnim pravilima, nakon održanog pripremnog ročišta i ročišta za glavnu raspravu, te analize i ocjene svih izvedenih dokaza kako pojedinčno tako i u njihovoj međusobnoj vezi, Prvostepena disciplinska komisija je odlučila kao u izreci ove odluke iz sljedećih razloga:

Ova Komisija konstatuje da među strankama nisu sporne činjenice da je:

1. Predmet broj 78 0 Mal 006367 10 Mal iniciran 12.2.2010. godine, da je istim dana 19.2.2010. godine, bio zadužen tuženi što je vidljivo iz dokaza CMS Popis spisa predmeta broj 78 0 Mal 006367 10 Mal i CMS detalji predmeta – sekcija stranke. Tuženi je predmet iskazao završenim rješenjem o prekidu postupka 13.11.2012. godine, zbog smrti tuženog, nakon čega je predmet arhiviran 25.3.2013. godine, što je vidljivo iz dokaza: Rješenja broj 78 0 Mal 006367 10 Mal od 13.11.2012. godine i CMS detalji predmeta – sekcija status predmeta. Nesporno je da je tužilac podneskom od 18.8.2014. godine, tražio nastavak postupka, označavajući u podnesku nasljednika tuženog. Podnesak je zaprimljen u sudu 19.8.2014. godine, što je vidljivo iz dokaza: podnesak tužioca od 18.8.2014. godine, sa otiskom datuma prijema. Tuženi do 31.5.2017. godine do kada je obavljao dužnost sudije ... suda u ..., nije odlučio o prijedlogu stranke, što je vidljivo iz dokaza broj 1. Popisa spisa. Po odlasku tuženog na novu dužnost predmet je presigniran sudiji Nebojši ... koji je predmet okončao donošenjem rješenja 30.6.2017. godine kojim se odbacuje tužba, te je predmetni spis, po proteku roka za žalbu arhiviran dana 28.7.2017. godine a što je vidljivo iz dokaza: CMS Popis spisa broj 78 0 Mal 006367 17 kom 2, Rješenja broj 78 0 Mal 006367 17 Kom 2 od 30.6.2017. godine i CMS detalji predmeta – sekcija status predmeta.


2. Predmet broj 78 0 P 015144 12 P iniciran 30.10.2012. godine i da je tuženi dana 31.10.2012. godine zadužen sa istim, što je vidljivo iz dokaza: CMS Popis spisa predmeta broj 78 0 P 015144 12 P CMS detalji predmeta – sekcija stranke. Tuženi je predmet iskazao završenim rješenjem od 6.3.2014. godine kojim se tužba smatra povučenom što je vidljivo iz dokaza broj 11. Rješenja broj 78 0 P 015144 12 P od 6.3.2014. godine i CMS detalji predmeta – sekcija status predmeta. Rješenje je dostavljeno punomoćniku tuženog 10.3.2014. godine i tužiocu 12.3.2014. godine, što je vidljivo iz dokaza broj 9. popisa spisa. Dana 12.3.2014. godine na spis predmeta zaprimljen je podnesak tuženog po punomoćniku, advokatu Hrgić Višnji, kojim je traženo od suda da odluči o troškovima postupka, što je vidljivo iz dokaza tužioca pod rednim brojem 13. podnesak tuženog po punomoćniku od 11.3.2014. godine. Tuženi do 31.5.2017. godine do kada je obavljao dužnost sudije ... suda u ..., nije odlučio o zahtjevu stranke, što je vidljivo iz dokaza pod rednim brojem 9. - popisa spisa.
Po odlasku tuženog na novu dužnost predmet je presigniran sudiji Nebojši ... koji je predmet okončao donošenjem rješenja 12.6.2017. godine kojim je odlučio o troškovima postupka, te je predmetni spis, po proteku roka za žalbu arhiviran dana 12.9.2017. godine, što se vidi iz dokaza CMS Popis spisa broj 78 0 P 015144 17 P 2, Rješenja broj 78 0 P 015144 17 P 2 od 12.6.2017. godine i CMS detalji predmeta – sekcija status predmeta.

3. Predmet broj 78 0 Mal 015575 12 Kom iniciran 31.12.2012. godine i istog dana dodjeljen tuženom u rad što je vidljivo iz dokaza: CMS Popis spisa predmeta broj 78 0 Mal 015575 12 Kom CMS detalji predmeta – sekcija stranke. Tuženi je dana 23.5.2014. godine donio rješenje kojim se tužba odbacuje, jer sud nije mogao izvršiti dostavu tužbe tuženom na odgovor, nakon čega je predmet iskazao završenim 5.6.2014. godine, što se vidi Rješenja broj 78 0 Mal 015575 12 Kom od 23.5.2014. godine i CMS detalja predmeta – sekcija status predmeta. Tužilac je 2.6.2014. godine podnio žalbu protiv navedenog rješenja, o kojoj je tuženi odlučio na način da je istu smatrao prijedlogom za povrat u prijašnje stanje, te je isti usvojio rješenjem od 11.6.2014. godine, kojim je ujedno ukinuo pobijano rješenje, što je vidljivo iz dokaza tužioca pod rednim brojem 21. i 22., odnosno, žalba tužioca od 30.5.2014. godine i Rješenja suda broj 78 0 Mal 015575 12 Kom od 11.6.2014. godine.
Tuženi nije preduzimao dalje radnje u predmetu do okončanja mandata sudije ... suda u ..., odnosno do 31.5.2017. godine. Po odlasku tuženog na novu dužnost predmet je presigniran sudiji ... ... koja je predmet okončala donošenjem presude zbog propuštanja 15.1.2018. godine, te je predmetni spis, po proteku roka za žalbu arhiviran dana 19.3.2018. godine o čemu u prilog govore dokazi tužioca pod rednim 23., 24. i 25. i to: CMS Popis spisa broj 78 0 Mal 015575 17 Kom 2, Presuda broj 78 0 Mal 015575 17 Kom 2 od 15.1.2018. godine i CMS detalji predmeta – sekcija status predmeta.

4. Predmet broj 78 0 Mal 021890 15 Mal iniciran 19.5.2015. godine i istim je bio tuženi zadužen 20.5.2015. godine, što je vidljivo iz CMS Popis spisa predmeta broj 78 0 Mal 021890 15 mal i CMS detalji predmeta – sekcija stranke. Na pripremnom ročištu održanom dana 24.8.2015. godine tuženi je na saglasan prijedlog stranaka, na zapisnik donio rješenje kojim se postupak prekida do pravosnažnog okončanja prekršajnog postupka protiv tuženog. Predmet je iskazao završenim 3.11.2015. godine, u prilog koje tvrdnje govore dokazi: Zapisnik sa pripremnog ročišta broj 78 0 Mal 021890 15 Mal od 24.8.2015. godine i CMS detalji predmeta – sekcija status predmeta. Tužilac je dana 7.9.2015. godine sudu podnio podnesak kojim je tražio nastavak postupka koji je zaprimljen u sudu 8.9.2015. godine, što je vidljivo iz dokaza tužioca pod rednim brojem 30., naslovljenim kao podnesak tužioca od 7.9.2015. godine. Tuženi do 31.5.2017. godine do kada je obavljao dužnost sudije ... suda u ..., nije odlučio o prijedlogu stranke, što je vidljivo iz popisa spisa kao dokaza pod rednim brojem 31. Po odlasku tuženog na novu dužnost predmet je presigniran sudiji ... ... koja je po provedenom postupku, predmet okončala donošenjem rješenja 19.2.2018. godine, kojim se postupak prekida zbog smrti tuženog, a po proteku roka za žalbu predmetni spis je arhiviran dana 19.3.2018. godine, kakvo činjenično utvrđenje proizlazi iz dokaza tužioca pod rednim 31.,31.,33. i 34. i to: CMS Popis spisa broj 78 0 Mal 021890 17 Mal 2, Zapisnika sa pripremnog ročišta broj 78 0 Mal 021890 17 Mal 2 od 19.10.2017. godine, Rješenja broj 78 0 Mal 021890 17 Mal 2 od 19.2.2018. godine i CMS detalji predmeta – sekcija status predmeta.

Međutim, sporno je pitanje da li je tuženi svojim nepostupanjem u navedenim predmetima ... suda u ... počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“.

Iz izvedenih dokaza tužioca, nesporno je da tuženi kao postupajući sudija ... suda u Pranjavoru u predmetu broj 78 0 Mal 006367 10 Mal, nakon što je predmet iskazao završenim 13.11.2012. godine procesnom odlukom o prekidu postupka, propustio odlučiti o prijedlogu tužioca za nastavak postupka, u periodu od 19.8.2014. godine do 31.5.2017. godine, odnosno u periodu od 2 (dvije) godine i 9 (devet) mjeseci, u predmetu ... suda u ... broj 78 0 P 015144 12 P, nakon što je predmet iskazao završenim procesnom odlukom o povlačenju tužbe od 6.3.2014 .godine, propustio odlučiti o zahtjevu punomoćnika tuženog, advokata Hrgić Višnje za donošenje rješenja o troškovima postupka u periodu od 11.3.2014. godine do 30.5.2017. godine ili za vrijeme od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca, u predmetu ... suda u ... broj 78 0 Mal 015575 12 Kom, nakon što je predmet iskazao završenim procesnom odlukom o odbacivanju tužbe od 23.5.2014. godine a rješenjem od 11.6.2014. godine usvojio prijedlog tužioca za povraćaj u pređašnje stanje, propustio preduzeti dalje radnje u predmetu sve do 30.5.2017. godine, ili za vrijeme od 2 (dvije) godine i 11 (jedanaest) mjeseci i u predmetu ... suda u ... broj 78 0 Mal 021890 15 Mal, nakon što je na ročištu održanom 24.8.2015. godine donio procesno rješenje o prekidu postupka, osnovom kojeg je predmet iskazao završenim 3.11.2015. godine, propustio odlučiti o prijedlogu tužioca za nastavak postupka, u periodu od 7.9.2015. godine do 30.5.2017. godine odnosno za vrijeme od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci.

Cijeneći dokaze koju je u svoju odbranu priložio tuženi i to dokaz pod rednim brojem 1. i 4., godišnja ocjena rada za tuženog za 2014., 2015. i 2016. godinu i Plan rješavanja starih predmeta u procentu kako je navedeno u Planu rješavanja starih predmeta za 2015. i 2016. godinu, Komisija konstatuje da je nesporno da je riječ o kvalitetnom i stručnom sudiji, koji je u spornom periodu ostarivao normu i rješavao veoma visok procenat starih predmeta, međutim navedene okolnosti ne oslobađaju tuženog za nepostupanje u predmetima disciplinske tužbe, već iste predstavljaju olakšavajuće okolnosti koje će Komisija cijeniti prilikom izbora i izricanja disciplinske mjere tuženom.

Dokazi tuženog pod rednim brojem 2. Lista završenih predmeta za tuženog za period 1.6.2017. godine do 31.05.2019. godine i dokaz tuženog pod rednim brojem 3. Izvještaj o ostvarenim mjesečnim normama sudije ... ...a za januar, februar, mart, april i maj 2017. godine, kao i ocjena rada tuženog za 2018. godinu, nisu u direktnoj vezi sa periodom nepostupanja koji su tuženom stavlja na teret disciplinskom tužbom, obzirom da se odnose na postupanje tuženog nakon toga perioda, odnosno na period kada je tuženi imenovan za sudiju ... suda u ....

Po ocjeni ove Komisije, navedenim ponašanjem, odnosno propuštanjem tuženog da postupi u predmetima disciplinske tužbe, su ispunjeni svi bitni elementi disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“, a u vezi člana 5. Sudija održava visok nivo profesionalne sposobnosti i obavlja svoju funkciju stručno, savjesno, marljivo i efikasno“ i 5.5. Kodeksa sudijske etike (“Službeni glasnik BiH“, br.: 13/06, 24/15 i 94/18): „Sudija obavlja svoju funkciju na efikasan i zakonit način, u razumnom roku“.

Prilikom rješavanja pojedinih pravnih pitanja koja su se postavila pred ovu Komisiju, a posebno rješavanja pitanja pravnog kvalificiranja opisanih radnji tuženog i njenih posljedica, Komisija je konstatovala da su standardi efikasnog i zakonitog odnosa prema poslu definisani etičkim pravilima, koja imaju dopunjujući karakter za osnovnu normu disciplinskog prekršaja.

Dakle, navedeno predstavlja minimalni standard koji se ne primjenjuje samo na nosioce pravosudnih funkcija, već i na svakog pojedinačnog uposlenika u državnim organima i institucijama, na sve nosioce javnih funkcija, odnosno na sve osobe koje su u povjerenom mandatu u službi javnog interesa, u mandatu javne funkcije radi dobrobiti građana i društvene zajednice koja im daje mandat, te s tim očekuje odgovorno, efikasno i zakonito postupanje i ponašanje.

Javnost, građani, kao i profesionalna zajednica, od sudija, kao nosioca pravosudne funkcije, legitimno očekuju poštivanje najviših etičkih standarda efikasnog i zakonitog odnosa prema poslu, a osim toga, sudije su pod neprekidnim nadzorom i kritičkim posmatranjem javnosti što od njih zahtijeva besprijekornu odgovornost u obavljanju svoje sudijske dužnosti.

Razlozi na koje se tuženi pozivao tokom disciplinskog postupka kojim je pokušao opravdati svoje ponašane u predmetima disciplinske tužbe: da su predmeti bili iskazani završenim u CMS-u, da u konkretnim predmetima disciplinske tužbe nije nastupila šteta, odnosno da nema narušenog povjerenja građana u rad suda, kao i činjenica da je u spornom periodu riješio 1279 odnosno 426 parničnih predmeta godišnje, ne mogu biti argumenti koji bi opravdavali njegovo propuštanje da postupi po zahtjevima/podnescima stranaka u navedenim predmetima, čime se po stavu ove Komisije ne dovodi u pitanje utvrđeno činjenično stanje u konkretnom disciplinskom predmetu kao i odgovornost tuženog za počinjenje navedenog disciplinskog prekršaja.

U pogledu navoda tuženog da je disciplinska prijava protiv njega podnesena neovlašćeno od strane drugog nosioca pravosudne funkcije ... suda u ... ova Komisija konstatuje da Ured disciplinskog tužioca postupa po pritužbama ili po službenoj dužnosti i odgovoran je za procjenu pravne valjanosti pritužbi, istraživanje navoda protiv sudija/tužilaca o povredi dužnosti, te za pokretanje disciplinskog postupka i zastupanje predmeta disciplinskih prekršaja pred disciplinskim komisijama Vijeća, a sve u skladu sa članom 64. Zakona o VSTV-u BiH.

Tužilac postupa po svim pritužbama, bilo da su one sa potpisom podnosioca ili anonimno podnesene, a može postupati i po službenoj dužnosti, vrši predhodnu provjeru navoda iz pritužbe, provodi istragu te nakon okončanja iste utvrđuje da li postoji dovoljno dokaza o učinjenom disciplinskom prekršaju u skladu sa relevantnim odredbama Poslovnika Vijeća, iz čega proizlazi zaključak Komisije da identitet i motivi podnosica prijave nemaju apsolutno nikakvog uticaja na eventualni ishod istrage i eventualno pokretanje disciplinskog postupka protiv sudije/tužioca.

Dakle, iz svega prethodno izloženog ova Komisija nalazi da su se izrekom ove odluke u opisanim radnjama tuženog stekla sva bitna obilježja disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“, Zakona o VSTV-u BiH, a u vezi sa standardima etičkog ponašanja sudija u Bosni i Hercegovini, iz člana 5 i 5.5. Kodeksa sudijske etike, tako da je Komisija u ovom dijelu prihvatila navode i pravnu kvalifikaciju prekršaja iz disciplinske tužbe osnovanim, te je tuženog oglasila odgovornim za navedeni disciplinski prekršaj.

Komisiji je prilikom izbora disciplinske mjere disciplinski odgovornom tuženom bilo prisutno pravilo iz člana 58. Zakona o VSTV-u BiH (Vrste disciplinskih mjera) po kojem (1) Vijeće može izreći jednu ili više slijedećih disciplinskih mjera: (a) pismenu opomenu koja se javno ne objavljuje; (b) javnu opomenu; (c) smanjenje plaće za iznos do 50 posto, na period do jedne godine; (d) privremeno ili trajno upućivanje u drugi sud ili tužilaštvo; (e) premještanje s mjesta predsjednika suda na mjesto sudije, ili s mjesta glavnog tužioca ili zamjenika glavnog tužioca na mjesto tužioca; (f) razrješenje od dužnosti.

Također, Komisiji je prilikom izbora disciplinske mjere disciplinski odgovornom tuženom bilo prisutno pravilo, odnosno principi i kriteriji iz člana 59. Zakona (Principi za određivanje mjera) stav (1) kod izricanja disciplinskih mjera mora se rukovoditi principom proporcionalnosti. Prije izricanja mjera za disciplinske prekršaje, disciplinske komisije uzimaju u obzir slijedeće činjenice: (a) broj i težinu učinjenog disciplinskog prekršaja i njegove posljedice; (b) stepen odgovornosti; (c) okolnosti pod kojima je disciplinski prekršaj učinjen; (d) dosadašnji rad i ponašanje učinioca prekršaja; i (e) sve druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o težini i vrsti disciplinske mjere, uključujući stepen kajanja i/ili saradnje koju je sudija ili tužilac pokazao tokom disciplinskog postupka, kao i kriteriji utvrđeni Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima (usvojene na sjednici Vijeća, 8. jula 2016. godine - u daljem tekstu: Smjernice).

Nakon što je nepobitno utvrđeno da je tuženi počinio navedeni disciplinski prekršaj, Komisija se opredijelila za izricanje disciplinske mjere Javne opomene iz člana 58. stav 1. tačka b) Zakona o VSTV-u BiH, iz slijedećih razloga:

Opredjeljujući se za disciplinsku mjeru - iz člana 58. stav 1. tačka b) Zakona o VSTV-u BiH, prethodno cijeneći sve principe i pravila iz člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, a u vezi sa kriterijima koji su utvrđeni navedenim Smjernicama, ova Komisija je, prije svega, imala u vidu, broj i težinu učinjenog disciplinskog prekršaja, kao i njegovu posljedicu, koje se ogleda u činjenici da je u značajnoj mjeri prekoračen rok za blagovremeno rješavanje po zahtjevima i prijedlozima stranaka u predmetima koji po svojoj prirodi nisu bili složeni i koji su zbog nepostupanja tuženog, presignirani u rad i postupanje drugim sudijama ... suda u ..., nakon imenovanja tuženog na drugu funkciju. Komisija konstatuje da je u predmetu pod rednim brojem 1. disciplinske tužbe tuženi nije postupao u periodu od 2 (dvije) godine i 9 (devet) mjeseci, u predmetu pod rednim brojem 2. disciplinske tužbe tuženi nije postupao u periodu od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca, u predmetu pod rednim brojem 3. disciplinske tužbe tuženi nije postupao u periodu od 2 (dvije) godine i 11 (jedanaest) mjeseci i u predmetu pod rednim brojem 4. disciplinske tužbe tuženi nije postupao u periodu od vrijeme od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci.

U odnosu na stepen odgovornosti ova Komisija je utvrdila da je tuženi navedeni disciplinski prekršaj počinio iz nehata (nesvjesni nehat). Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je tuženi kao sudija sa dugogodišnjim iskustvom, u vrijeme u kojem nije postupao u navedenim predmetima po podnescima stranaka, suprotno relevantnim odredbama Zakona o parničnom postupku Republike Srpske, kojim su propisani rokovi za postupanje, nije bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice, iako je prema okolnostima i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti.

Ovakvo utvrđenje u pogledu stepena disciplinske odgovornosti na strani tuženog, Komisija je izvela iz materijalno krivičnog instituta nehata, obzirom na činjenicu da Zakonom o VSTV-u BiH, a niti Poslovnikom VSTV-a BiH, ovaj materijalni institut nije reguliran. Navedenim je ispunjen uslov iz člana 54. Zakona o VSTV-u BiH, a koji se odnosi na subjektivni odnos tuženog spram počinjenog disciplinskog prekršaja za koji je tuženi i oglašen odgovornim.

Ova Komisija konstatuje da je nesporno da su predmeti disciplinske tužbe nakon što je tuženi donio odgovarajuće odluke bili iskazani završenim u CMS-u, međutim, tuženi zanemaruje činjenicu da su nakon toga u sva četiri predmeta zaprimljeni podnesci stranaka i da je tuženi u sva četiri predmeta disciplinske tužbe, vršio uvid u predmete i produžavao evidenciju ali da ni u jednom predmetu nije preduzeo niti jednu procesnu radnju kako bi riješio zahtjeve/podneske stranaka.

Tuženom kao dugogodišnjem sudiji su vrlo dobro poznati rokovi u kojima se postupa po podnescima stranaka, te upravo navedena okolnost povećava stepen subjektivne disciplinske odgovornosti tuženog kao osobi koja u svakodnevnom radu primjenjuje različite propise, a tuženi je unatoč tome kršio navedene propise i procedure i time počinio navedeni disciplinski prekršaj na način kako je to opisano u izreci odluke.

Prilikom odlučivanja o disciplinskoj mjeri ova Komisija je također, imala u vidu i kršenje Kodeksa sudijske etike u Bosni i Hercegovini, od strane tuženog, iz razloga što su standardi efikasnog i zakonitog obavljanja sudijske dužnosti u cilju jačanja povjerenja javnosti u pravosuđe definisani upravo etičkim pravilima, koja imaju dopunjujući karakter za osnovnu normu disciplinskog prekršaja.

Od olakšavajućih okolnosti na strani tuženog, Komisija je prvenstveno imala u vidu, da se radi o dugogodišnjem sudiji, da je kroz dosadašnje rezultate rada iskazao visok stepen stručnosti i posvećenosti u obavljanju sudijske funkcije, da je tuženi za 2014. godinu ostvario normu u procentu od 105,03%, za 2015. godinu u procentu 102,7% i za 2016. godinu u iznosu od 102,40 %, da je Plan rješavanja starih predmeta za 2015. godinu ispunio u procentu 94,31%, da je Plan rješavanja starih predmeta za 2016. godinu, ispunio u procentu 95,17%, činjenicu da je svakodnevno putovao iz mjesta prebivališta Banja Luke na posao u Osnovni sud u ..., nepunih 10 godina, kao i pokazanu spremnost na otvorenu i krajnje korektnu saradnju u toku trajanja disciplinskog postupka, dok je od otežavajućih okolnosti na strani tuženog Komisija cijenila dužinu perioda koji je detaljno opisan na strani 9. pasus 5. ove odluke, u kojem tuženi nije preduzimao procesne radnje u predmetima disciplinske tužbe.

Činjenica da je tuženi ranije disciplinski odgovarao i da mu je odlukom broj: DCRJ (sudije) 3 /2018 od 11.04.2008. godine, izrečena disciplinska mjera Pismena opomena koja se javno ne objavljuje, za disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH, prema ocjeni ove Komisije nije posebno otežavajuća okolnost na strani tuženog obzirom da je navedenom odlukom tuženi prihvatio Sporazum za predmetni disciplinski prekršaj i da je odluka donesena 11.04.2008. godine, dakle prije 11 godina, odnosno od donošenja iste je protekao značajan vremenski period a iz činjeničnog opisa disciplinske tužbe, broj: UDT BR: 3102/06 od 21.02.2008. godine, je vidljivo da je, na tuženog koji je tada obavljao dužnost sudije ... suda u ..., presigniran predmet drugog sudije i da tuženi nije u zakonskom roku predmet dostavio na rješavanje Kantonalnom sudu, dakle nije bio u pitanju ozbiljan disciplinski prekršaj.

Kod ovako utvrđene disciplinske odgovornosti, ova Komisija je imala u vidu da se pomenutim Smjernicama kao posebni kriterij za izricanje disciplinskih mjera navode karakteristike radnje koja čini bit disciplinskog prekršaja, broj radnji koje podrazumijevaju disciplinski prekršaj, zatim prirodu i težinu disciplinskog prekršaja, da li je do disciplinskog prekršaja došlo pri vršenju službene dužnosti sudije ili u njegovom privatnom životu, da li disciplinski prekršaj podriva integritet pravosuđa, ugrožava povjerenje javnosti u pravosuđe, te dovodi u pitanje sistem provedbe pravde, zatim kriterije koji se odnose na službu i ponašanje sudije ili tužioca, i to, da li je sudija ili tužilac u toku disciplinskog postupka u potpunosti i iskreno sarađivao sa disciplinskim organima, da li je sudija demonstrirao napor da izmijeni svoje ponašanje zbog kojeg se disciplinski sankcionira, zatim radno iskustvo na mjestu sudije, da li se protiv sudije prethodno vodio disciplinski postupak, ugled sudije u vršenju svojih dužnosti na pravičan, nepristrasan i dostojanstven način te u davanju pozitivnog doprinosa radu pravosudne institucije iz koje dolazi, te pravu, pravosudnom sistemu i zajednici.

Zbog svega navedenog, Prvostepena disciplinska komisija smatra da je izrečena disciplinska mjera, Javna opomena, u potpunosti adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedici počinjenog disciplinskog prekršaja, da će se navedenom mjerom prema tuženom u potpunosti osigurati pravičnost i dosljednost disciplinskog sankcionisanja nosilaca pravosudnih funkcija od strane disciplinskih organa Vijeća, zbog čega je tuženom za počinjeni disciplinski prekršaj, a imajući prethodno u vidu sve okolnosti koje se tiču prekršaja i počinioca, kao i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani tuženog, izrekla pomenutu disciplinsku mjeru, u uvjerenju da tuženom nije neophodno izricati težu disciplinsku mjeru, te da će se i ovom mjerom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcionisanja.

Komisija je prilikom izricanja disciplinske mjere uzela u obzir povrede Zakona o VSTV-u BiH, te je imala u vidu i dosadašnju praksu disciplinskih komisija Vijeća u pogledu disciplinskog sankcionisanja za navedeni disciplinski prekršaj, te je imajući u vidu sve iznesene razloge, odlučila kao u izreci ove odluke.POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Drugostepenoj disciplinskoj
komisiji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u roku od 8 dana od
dana prijema odluke.
Predsjedavajući
Prvostepene disciplinske komisije

MP
Selim Karamehić, sudija

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum