Vaš pravni kompas 

  • Protivizvrsenje

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1180  by legalis
 
PROTIVIZVRŠENJE
Član 54
Razlozi za protivizvršenje
(1) Nakon što je izvršenje već provedeno izvršenik može u istom izvršnom postupku zatražiti od suda da naloži tražiocu izvršenja da mu vrati ono što je izvršenjem dobio ako je:
1) izvršna isprava pravosnažna ukinuta, preinačena, poništena, stavljena van snage ili je na drugi način utvrđeno da je bez djelovanja,
2) rješenje o izvršenju pravosnažno ukinuto ili preinačeno,
3) tokom izvršnog postupka namirio tražiocu izvršenja potraživanje mimo suda tako da je tražilac izvršenja dvostruko namiren.
(2) Ako je tražilac izvršenja izvršenjem naplatio određeni novčani iznos, izvršenik u prijedlogu za protivizvršenje može tražiti plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana naplate tog iznosa.
(3) Prijedlog za protivizvršenje iz stava 1. ovog člana može se podnijeti u roku od 30 dana od dana kad je izvršenik saznao za razlog za protivizvršenje, a najkasnije u roku od jedne godine od dana okončanja izvršnog postupka.
(4) Izvršenik ne može prije isteka roka iz stava 3. ovog člana svoje potraživanje ostvarivati u parničnom postupku.
Član 55
Postupak po prijedlogu za protivizvršenje
(1) Prijedlog iz člana 54. ovog zakona sud će dostaviti tražiocu izvršenja i pozvati ga da se u roku od tri dana izjasni o tom prijedlogu.
(2) Ako se tražilac izvršenja usprotivi prijedlogu sud će o njemu odlučiti nakon održanog ročišta. Ako se tražilac izvršenja u roku ne izjasni o prijedlogu sud će ocijeniti hoće li o njemu odlučiti bez održavanja ročišta.
(3) Rješenjem kojim prihvati prijedlog sud će naložiti tražiocu izvršenja da u roku od osam dana vrati izvršeniku ono što je izvršenjem dobio.
Član 56
Rješenje o protivizvršenju
(1) Na osnovu pravosnažnog i izvršnog rješenja kojim je tražiocu izvršenja naloženo da izvršeniku vrati ono što je izvršenjem dobio sud će, na prijedlog izvršenika, donijeti rješenje o protivizvršenju.
(2) Protivizvršenje se provodi prema odredbama ovog zakona o izvršenju.
Član 57
Nemogućnost protivizvršenja
Prijedlog za protivizvršenje neće se prihvatiti ako su u pogledu onoga što je tražilac izvršenja dobio izvršenjem nastupile takve stvarne i pravne promjene da vraćanje više nije moguće.
Član 58
Protivizvršenje po prijedlogu trećeg lica
(1) Lice na čiji teret je namireno potraživanje tražioca izvršenja, a ono nije bilo označeno kao izvršenik u rješenju o izvršenju može u rokovima iz glave VII ovog zakona zahtijevati od suda da naloži tražiocu izvršenja da mu vrati ono što je dobilo izvršenjem.
(2) Na osnovu prijedloga iz stava 1. ovog člana provodi se postupak protivizvršenja po odredbama glave VII ovog zakona.
(3) U ovom postupku predlagač se smatra tražiocem izvršenja, a protupredlagač izvršenikom.
Član 59
Protivizvršenje prema prijedlogu učesnika u postupku
(1) Učesnik u izvršnom postupku može u rokovima iz glave VII ovog zakona, nakon što pravosnažno bude izmije- njeno rješenje o namirenju, zahtijevati da sud naloži isplatu novčanog iznosa koji njemu pripada, licima kojima je bila isplata izvršena.
(2) Na osnovu prijedloga iz stava 1. ovog člana provodi se postupak protivizvršenja prema odredbama glave VII ovog zakona.
(3) U ovom postupku predlagač se smatra tražiocem izvršenja, a protivpredlagač izvršenikom.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum