Vaš pravni kompas 

  • Primjena Zakona o drzavnoj sluzbi u institucijama BiH na policijske sluzbenike

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #790  by AntunHun
 
Primjena Zakona o državnoj službi u institucijama BiH na policijske službenike


Član 6. stav 4. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH ne primjenjuje se na policijske službenike (član 6. stav 4. ovog zakona) definirane Zakonom o policijskim službenicima BiH, pa za rješavanje sporova o pravima i obavezama iz radnog odnosa policijskih službenika odlučuje se primjenom odredbe člana 83. stav 4. Zakona o radu u institucijama BiH i prema pravilima parničnog postupka propisanim u Zakonu o parničnom postupku pred Sudom BiH.

Iz obrazloženja:

Zakonom o upravnim sporovima BiH („Službeni glasnik BiH„, broj 19/02 ) u članu 2. stav 1. tačka 3. propisano je da pravo na pokretanje upravnog spora kod ovog suda imaju državni službenici, ako je konačnim upravnim aktom povrijeđeno njihovo pravo iz radnog odnosa. Prema tome, u skladu sa navedenom odredbom, kod ovog suda tužbu za pokretanje upravnog spora , pa i zbog administrativne šutnje može pokrenuti samo državni službenik, a to je osoba postavljena upravnim aktom na radno mjesto u državnoj službi u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH„ broj 19/02 do 37/04). Tužitelj, međutim, nema status državnog službenika u skladu sa članom 1. citiranog zakona, nego ima status policijskog službenika u skladu sa članom
2. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH„ broj 27/04). Stoga, za rješavanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa policijskih službenika odlučuje u skladu sa citiranim zakonom, a Zakon o državnoj službi u institucijama BiH se ne primjenjuje na policijske službenike definisane Zakonom o policijskim službenicima BiH, kako je to propisano u članu 3. stav 4. navedenog zakona (Zakon o izmjenama i

dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH –„Službeni glasnik BiH“ broj 26/04).

Prema odredbi člana 95. citiranog Zakona o policijskim službenicima BiH na policijske službenike, kada su u pitanju radni odnosi, primjenjuju se zakoni o radnim odnosima, odnosno Zakon o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH„ broj 26/04). Prema odredbama ovog zakona u cilju zaštite prava iz radnog odnosa uposlenik, pa i policijski službenik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, može podnijeti zahtjev za zaštitu povrijedjenog prava, a ako se o njegovom zahtjevu ili žalbi ne odluči u zakonom propisanom roku, tada radniku pripada pravo da pokrene radni spor kod Suda BiH, prema propisima kojim se reguliše parnični postupak.

Prema tome, u konkretnom slučaju tužitelj je u skladu sa navedenim propisima protiv tužene Državne granične službe BiH trebao da pokrene radni spor, odnosno da podnese tužbu za pokretanje radnog spora prema odredbama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH „Službeni glasnik BiH„ broj 36/04).

Iz navedenog slijedi da u smislu odredaba Zakona o upravnim sporovima BiH tužitelju ne pripada pravo na pokretanje upravnog spora kod ovog suda, pa je primjenom odredbe člana 25. stav 1. tačka 1. u vezi sa članom 2. Zakona o upravnim sporovima BiH, tužba tužitelja odbačena kao nedopuštena.

(Rješenje Vijeća za upravne sporove Suda BiH broj U- 465/06 od 28. 11. 2006. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum