Vaš pravni kompas 

  • Primjena pravila sticaja kod odmjeravanja kazne osuđenoj osobi

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1216  by matrix
 
Primjena pravila sticaja kod odmjeravanja kazne osuđenoj osobi (član 55. KZ BiH)

U odmjeravanju kazne učiniocu kojem je po ranijoj osudi izrečena kazna dugotrajnog zatvora, primjenjuju se pravila sticaja iz člana 53. stava 2. tačke
a) koja su bila predviđena Krivičnim zakonom BiH iz 2003. godine („Sl.
glasnik BiH“, broj 3/03) koja su povoljnija od pravila predviđenih izmjenama KZ BiH iz 2010. godine („Sl. glasnik BiH“, broj 8/10) u slučajevima kada je za neko od djela kao pojedinačna bila utvrđena kazna dugotrajnog zatvora.

Iz obrazloženja:
Odbrana optuženog B. osporava odluku o krivičnopravnoj sankciji, ističući da je Sud propustio primijeniti odredbu člana 53. stav 1. KZ BiH, odnosno optuženom izreći jedinstvenu kaznu zatvora, budući da je pravosnažnom presudom Suda BiH broj S 1 1 K 011967 12 Kri od 27.03.2014. godine, osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora, a pobijanom presudom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina. Također, odbrana smatra da s obzirom na to da je odredba člana 53. KZ BiH (Sl. glasnik 3/03) izmijenjena odredbom člana 53. KZ BiH (Sl. glasnik 8/10) i da bi ispravno tumačenje odredbe člana 53. KZ BiH bilo da se u ovom slučaju može izreći samo jedna kazna dugotrajnog zatvora, odbrana navodi da se prema optuženom B. trebao primijeniti KZ BiH iz 2003. godine umjesto KZ BiH iz 2010. godine (Sl. glasnik BiH 8/10) jer je blaži za učinioca.
Optuženi B. je ranijom pravosnažnom presudom Suda BiH broj S 1 1 K 011967 12 Kri od 27.03.2014. godine, osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 (trideset pet) godina. U skladu sa članom 55. stav. 1. KZ BiH, Vijeće je ovu kaznu uzelo kao utvrđenu, pa prethodno utvrdivši kaznu u ovom predmetu, primjenom odredbe člana 53. stav 2. tačka a) KZ BiH optuženom izreklo jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 (trideset pet) godina.
U odnosu na optuženog B. odredba člana 53. stav 2. tačka a) KZ BiH iz 2003. godine je povoljnija jer predviđa kao maksimalnu kaznu dugotrajni zatvor koji je Sud


utvrdio. Za razliku od ove odredbe iz 2010. godine, koja daje mogućnost izricanja jedinstvene kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina, koja je očigledno nepovoljnija po optuženog.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 1 K 020819 19 Krž 3 od 23.05.2019. godine)

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum