Vaš pravni kompas 

  • PRIKAZ KNJIGE "IMOVINSKA ŠTETA OD RIMSKOG DO SAVREMENOG PRAVA

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1355  by matrix
 
PRIKAZ KNJIGE "IMOVINSKA ŠTETA OD RIMSKOG DO SAVREMENOG PRAVA

Izvor: Časopis „Pravna Misao“
Autor: Prof. dr. Zdravko Lučić*

Tekst je prošireno izlaganje Prof. dr. Zdravka Lučića na promociji knjige Samira Alićića Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu: osnove koncepta štete u savremenom pravu, Izdanja Magistrat / University Press ( Editio Iuristica; knj. 38 ) Sarajevo, 2017. , održane 12.12.2017. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Pred nama se nalazi knjiga koja predstavlja poveznicu rimskog i savre- menog prava kroz povijesnu analizu razvoja instituta naknade štete, kao jednog od temeljnih instituta imovinskog prava. To je još jedan doprinos domaće romanistike u osvježavanju problema vječite aktualnosti rimskog prava kao vrijedonosnog stupa modernog evropskog prava.
Knjiga problematizira koncept materijalne – imovinske štete – damnum
– šteta, gubitak, koji je u evropsko kontinentalno privatno pravo preuzet iz rimskog prava. Autor u djelu predstavlja detaljnu elaboraciju ovog pravnog instituta od strane rimskih jurisprudenata u svim fazama razvoja rimskog prava, od najstarijeg civilnog do Justinijanovog prava.
Lex Aquilia da damno iniuria dato iz 287 g.p.n.e – Akvilijev zakon o pro- tivpravno nanijetoj šteti – je temeljni zakonski tekst koji je regulirao pitanja akvilijanske odgovornost tj. vanugovorne odgovornost za imovinsku štetu pričinjenu uništenjem ili oštećenjem stvari. To je jedan od najznačajnijih rimskih zakona i pravnih akata u evropskoj pravnoj istoriji.
Knjiga obima 237 stranica je podijeljena na tri osnovna dijela. Prvi dio je posvećen akvilijevom zakonu, drugi lingvističkom i pravnotehničkom značenju izraza damnum dok se u završnom, trećem dijelu obrađuju pitanja procjene štete – aestimatio damni. Knjiga je opremljena iscrpnim pregledom

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum