Vaš pravni kompas 

  • Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #988  by matrix
 
REPUBLIKA SRPSKA
VLADA


PRIJEDLOG ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ

Prijedlog

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ

Član 1.


U Zakonu o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/16) u članu 11. u stavu 5. poslije riječi: „nestalog borca Republike Srpske“ dodaje se zapeta i riječi: „te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a čiji status se dokazuje uvjerenjem nadležnih organa Republike Srpske“.


Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: PREDSJEDNIK Datum: NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ


I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u Amandmanu XXXII tačka 10) na član 68. Ustava Republike Srpske prema kojem Republika uređuje i obezbjeđuje organizaciju, nadležnosti i rad državnih organa.
Članom 70. tačka 2. Ustava Republike Srpske, propisano je da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte.

II USKLAĐENOST SA USTAVOM, PRAVNIM SISTEMOM I PRAVILIMA NORMATIVNOPRAVNE TEHNIKE

Prema Mišljenju Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo broj: 22.02-020-2643/19 od 25. jula 2019. godine, ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u Amandmanu XXXII tačka 10) na član 68. Ustava Republike Srpske, prema kojem Republika uređuje i obezbjeđuje organizaciju, nadležnosti i rad državnih organa i u članu 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, kojim je propisano je da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte.
Republički sekretarijat za zakonodavstvo se aktom broj: 22.02-020-1504/19 od 13. maja 2019. godine pozitivno izjasnio na predloženi tekst Zakona, koji je Narodna skupština Republike Srpske razmatrala i usvojila u drugom nastavku Pete redovne sjednice, koja je održana 2. jula 2019. godine.
Obrađivač Zakona je postupio u skladu sa članom 41. stav 1. tačka 5) i stav 2. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/14) i u obrazloženju Zakona naveo razloge za donošenje ovog zakona. S tim u vezi, kao razlike ovog prijedloga u odnosu na usvojeni tekst Nacrta Zakona sastoje se u tome da se lice sa invaliditetom oslobađa troškova polaganja pravosudnog ispita, uz dostavljanje uvjerenja nadležnog organa o utvrđenom statusu lica sa invaliditetom.
U skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 123/08 i 73/12), obrađivač Prijedloga ovog zakona utvrdio je da je materija predmetnog zakona od interesa za javnost te je tekst Zakona objavljen na internet stranici Ministarstva pravde sa ostavljenim rokom od osam dana za dostavljanje primjedaba i sugestija te da u ostavljenom roku nije bilo primjedaba i sugestija.
Budući da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona, te da je Zakon usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srpske, Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, mišljenje je da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu može uputiti na razmatranje.

III USKLAĐENOST SA PRAVNIM PORETKOM EVROPSKE UNIJE

Prema Mišljenju Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju broj: 17. 03-020-2642/19 od 23. jula 2019. godine, a nakon uvida u propise Evropske unije i analize odredaba Prijedloga zakona o dopuni zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj, ustanovljeno je da EU acquis sadrži izvore prava koji su relevantni za predmet uređivanja dostavljenog prijedloga, zbog čega u Izjavi o usklađenosti stoji ocjena „neprimjenljivo“.

IV RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Na osnovu člana 212. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11, 37/11 i 34/17) podnesen je prijedlog amandmana na Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu i to na način da se „u Programu rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19) – Zakonodavni dio dodaje tačka koja glasi: „Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prvosudnom ispitu“.
Obrazloženje gorenavedenog prijedloga je da bi oslobađanje plaćanja naknade za polaganje pravosudnog ispita lica sa invaliditetom učinilo ova lica konkurentnijim na tržištu rada.
U skladu sa navedenim, Ministarstvo pravde, kao obrađivač Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj, prepoznalo je potrebu značajnije zaštite i podrške svih lica sa invaliditetom bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a taj status bi lica sa invaliditetom dokazivala uvjerenjem nadležnih organa Republike Srpske. Propisana mjera je dio strateškog opredjeljenja čiji je cilj veća uključenost lica sa invaliditetom u društvene i ekonomske aktivnosti zajednice.

V OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Članom 1. u članu 11. u stavu 5. poslije riječi: „nestalog borca Republike Srpske“ dodaje se zapeta i riječi: „te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a čiji se status dokazuje uvjerenjem nadležnih organa Republike Srpske“. Navedena odredba definisana je u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/12 i 82/15), kao i sa članom 159. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).
Članom 2. propisuje se stupanje na snagu ovog zakona.

VI RAZLIKE PRIJEDLOGA U ODNOSU NA NACRT ZAKONA

Narodna skupština Republike Srpske je u drugom nastavku Pete redovne sjednice, održane 2. jula 2019. godine, razmatrala i usvojila Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj.
Narodni poslanik, gospođa Dušica Šolaja predložila je da se status invalida, kako je navedeno u Nacrtu zakona, može utvrđivati pored rješenja i nalazom i mišljenjem nadležnog organa Republike Srpske.
Ministarstvo pravde je aktom broj: 08.02/052-1413/19 od 4. jula 2019. godine, zatražilo mišljenje Ministarstva rada i boračko-inavalidske zaštite, kao i Ministarstva zdravlja i socijane zaštite, da se u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, izjasne da li nalaz i mišljenje relevantnih stručnih komisija, može biti validan osnov za utvrđivanje statusa invalida (bez donošenja rješenja), iz kojeg bi proistekle određene pravne posljedice u konkretnom slučaju, oslobađanje od naknade za polaganje pravosudnog ispita ili se status invalida utvrđuje rješenjem nadležnog organa (cijeneći nalaz i mišljenje), i samo na taj način proizvodi pravne posljedice.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite aktom broj: 11/04-012-320/19 od 12. jula 2019. godine, o predmetnom pitanju oglasilo se nenadležnim, te istaklo da je za pitanja invalidske zaštite nadležno Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.
Ministarsto rada i boračko-invalidske zaštite dostavilo je u Mišljenje broj: 16-04/4-020-69/2019 od 16. jula 2019. godine, u kojem je navedeno da se u smislu propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, status vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog), te status invalida – civilne žrtve rata utvrđuje na osnovu rješenja opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za poslove boračko-inalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata ili rješenja Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite kao drugostepenog organa, a da u postupku donošenja rješenja organ pribavlja nalaz i mišljenje ljekarske komisije, ali da nalaz ne može biti validan osnov za utvrđivanje statusa invalida.
Dalje, Ministarstvo rada i boračko-invalidseke zaštite izrazilo je mišljenje u vezi sa primjenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te cijenilo da obrađivač Zakona treba da zauzme stav da li je nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja Fonda dovoljan dokaz za oslobađanje plaćanja naknade za polaganje pravosudnog ispita ili je za to neophodno rješenje o invalidskoj penziji.
Nakon sprovedene detaljne analize, Ministarstvo pravde, kao obrađivač predmetnog Zakona, cijeni da je najjednostaniji i najpouzdaniji način utvrđivanja statusa lica sa invaliditetom, da kandidat uz zahtjev za oslobađanje naknade za polaganje pravosudnog ispita, priloži kao dokaz, uvjerenje nadležnog organa Republike Srpske o utvrđenom statusu lica sa invaliditetom. Nadležni organ ima obavezu da izda uvjerenje u skladu sa članom 159. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).


VII PROCJENA UTICAJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I OPŠTIH AKATA NA UVOĐENJE NOVIH, IZMJENU ILI UKIDANJE POSTOJEĆIH FORMALNOSTI KOJE OPTEREĆUJU PRIVREDNO POSLOVANJE
www.webdesignstudio.ba

Uvidom u sprovedeni proces metodologije kratke procjene uticaja propisa na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj, Ministarstvo privrede i preduzetništva, u Mišljenju broj: 18.06-020-2648/19 od 22. jula 2019. godine konstatuje:
‒ Da je zakon planiran Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu.
‒ Da je obrađivač pravilno analizirao postojeće stanje i definisao problem u Obrascu o sprovođenju skraćenog PUP-a u pripremi i izradi nacrta/prijedloga propisa, te da je problem sastavni dio „Razloga za donošenje ili izmjenu i/ili dopunu zakona“.
‒ Da je Obrađivač pravilno definisao ciljeve koji se žele postići donošenjem zakona.
U pogledu procesa konsultacija, obrađivač navodi da je Prijedlog zakona objavljen na internet stranici (www.vladars.net).
Kod utvrđivanja opcija za rješenje problema, obrađivač je naveo da je regulatorna promjena jedina opcija za rješavanje problema.
U vezi sa uticajem na poslovno okruženje, obrađivač navodi da je položen pravosudni ispit preduslov za pojedine funkcije u pravosuđu. Prijedlogom predmetnog zakona je predviđeno oslobađanje od plaćanja polaganja pravosudnog ispita licima sa invaliditetom. Olakšan pristup polaganju pravosudnog ispita će imati pozitivan uticaj jer će navedena lica učiniti konkurentijim na tržištu rada, kao i na poslovima pružanja usluga advokature i pristupa pravosudnim i privrednim subjektima.
Što se tiče uticaja na javne budžete, obrađivač navodi da Prijedlog zakona neće imati značajniji uticaj na javne budžete.
U vezi sa socijalnim uticajima, obrađivač je naveo pozitivan uticaj jer će se olakšati pristup polaganju pravosudnog ispita licima sa invaliditetom, kao posebno ranjivoj društvenoj grupi. Ovim vidom zaštite i podrške će se omogućiti njihova veća uključenost u društvene i ekonomske aktivnosti zajednice.
U vezi sa uticajem na životnu sredinu, obrađivač navodi da Prijedlog zakona nema uticaj na životu sredinu.
Kada je u pitanju odgovornost za primjenu propisa, obrađivač je naveo da će nadzor nad primjenom ovog propisa vršiti Ministarstvo pravde.
Kada je u pitanju uticaj zakona na uvođenje, izmjenu i ukidanje formalnosti, obrađivač navodi da Prijedlog zakona predviđa izmjenu postojeće formalnosti – Uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu. Dopunom predmetnog zakona proširena je kategorija lica koja su oslobođena od plaćanja naknade za polaganje pravosudnog ispita.
Ministarstvo privrede i preduzetništva je utvrdilo da je obrađivač, prilikom primjene skraćenog procesa procjene uticaja propisa, postupio u skladu s metodologijom propisanom u t. VI i VIII Odluke o sprovođenju procesa procjene uticaja propisa u postupku izrade propisa.

VIII UČEŠĆE JAVNOSTI I KONSULTACIJE U IZRADI ZAKONA

U skladu sa članom 36. stav 1. tačka 9) Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), te t. 4. i 15. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću u javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 123/08 i 73/12), obrađivač Prijedloga zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj, utvrdio je da je Zakon od interesa za javnost. Tekst Zakona je objavljen na internet stranici (www.vladars.net), sa ostavljenim rokom od osam dana, radi dostavljanja primjedaba i sugestija. U datom roku nije bilo primjedaba i sugestija.

IX FINANSIJSKA SREDSTVA I EKONOMSKA OPRAVDANOST DONOŠENJA ZAKONA

Za primjenu ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srpske.


PRILOG

Zakon o pravosudnom ispitu
(Tekst predloženih izmjena ugrađen u tekst Zakona)

Član 11.

(1) Kandidatu kojem je odobreno polaganje ispita određuje se vrijeme i mjesto polaganja ispita.
(2) Kandidat dobija obavještenje o vremenu i mjestu polaganja ispita najmanje 15 dana prije ispita.
(3) Uz rješenje o odobravanju polaganja ispita kandidat dobija obavještenje i o novčanoj naknadi koju uplaćuje za rad Komisije.
(4) Ministar donosi akt kojim se određuje visina naknade za polaganje pravosudnog ispita.
(5) Bračni supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca Republike Srpske, te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a čiji status se dokazuje uvjerenjem nadležnih organa Republike Srpske, oslobađaju se plaćanja naknade iz stava 4. ovog člana.
(6) Rješenje o oslobađanju plaćanja naknade za polaganje pravosudnog ispita donosi ministar, na zahtjev kandidata.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum