Vaš pravni kompas 

  • Preuzimanje obaveza ranijih carinskih uprava od strane Uprave za indirektno oporezivanje

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #787  by AntunHun
 
Preuzimanje obaveza ranijih carinskih uprava od strane Uprave za indirektno oporezivanje


Uprava za indirektno oporezivanje BiH temeljem Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH, nije preuzela obaveze ranijih carinskih uprava (entitetskih carinskih uprava), nastale do 31. 12. 2003. godine, naprotiv, za sve obaveze nastale do navedenog datuma radom i aktivnostima ranijih carinskih uprava, kao i troškova za plaće i naknade zaposlenika ranijih carinskih uprava, izmiruju i dalje su odgovorne Federacija, Republika Srpska i Distrkt Brčko, pa su entitetski sudovi nadležni za rješavanje imovinskih sporova koji se odnose na obaveze ranijih carinskih uprava.

Iz obrazloženja:

Okružni sud u Banja Luci smatra da nije stvarno nadležan za rješavanje sporova o naknadi štete nastale radom ranijih carinskih uprava iz razloga što je Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH osnovana Uprava za indirektno oporezivanja, kao samostalna upravna organizacija BiH - institucija BiH, pa je stupanjem na snagu navedenog zakona došlo do spajanja svih ranijih carinskih uprava, zbog čega, po ocjeni tog suda, za naknadu štete ranijih carinskih uprava je odgovorna navedena institucija BiH, a time da je i Sud BiH stvarno nadležan za rješavanje ovih imovinskih sporova u smislu člana 1. stav 2. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH. Medjutim, ovaj zaključak Okružnog suda u Banja Luci nije pravilan , jer taj sud nije imao u vidu odredbe člana 32. i člana 34. citiranog zakona. Odredbom člana 32. navedenog zakona, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona, dakle 08. 01. 2004. godine, sva pokretna i nepokretna imovina ranijih carinskih uprava, obligaciona prava ranijih carinskih uprava (samo obligaciona prava), te stvari u zakonitom posjedu ranijih carinskih uprava ubuduće će koristiti Uprava za indirektno oporezivanja BiH, a u roku od šezdeset dana od stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se popis pokretne i nepokretne imovine ranijih carinskih uprava, kao i prijenos imovinskih prava (samo imovinskih prava) na Upravu za indirektno oporezivanje BiH (stav 2. odredbe člana 32. citiranog zakona). Ovom odredbom, takođe, je propisano da će se pripremiti plan za razmatranje dugova i obaveza ranijih carinskih uprava, ali ovaj plan nikada nije donesen. Prema odredbi člana 34. navedenog zakona, zaključno sa 31. decembrom 2003. godine, Federacija, Republika Srpska i Distrikt Brčko izmiruju sve dugove vezane za carinske aktivnosti ranijih carinskih uprava na njihovim područjima, te sve operativne troškove kao i troškove za plaće i naknade zaposlenika ranijih carinskih uprava.

Pravilnim tumačenjem navedenih propisa slijedi da je Uprava za indirektno oporezivanje BiH, kao institucija BiH, stupanjem na snagu navedenog zakona preuzela svu pokretnu i nepokretnu imovinu ranijih carinskih uprava, zatim samo obligaciona prava ranijih carinskih uprava i preuzela samo imovinska prava ranijih carinskih uprava. Navedenim zakonom nije propisano da je Uprava za indirektno oporezivanje BiH preuzela obaveze ranijih carinskih uprava, naprotiv za sve obaveze nastale zaključno do 31. decembra 2003. godine, radom i aktivnostima ranijih carinskih uprava, kao i troškove za plaće i naknade zaposlenika ranijih carinskih uprava, izmiruju i odgovorne su Federacija, Republika Srpska i Distrikt Brčko. Iz navedenog slijedi da su entitetske vlade odgovorne

za sve obaveze ranijih carinskih uprava koje su nastale do 31. 12. 2003. godine, pa su entitetski sudovi nadležni da rješavaju imovinske sporove vezane za obaveze ranijih carinskih uprava.

U konkretnom slučaju radi se o potraživanju, odnosno imovinskom sporu koji se odnosi na naknadu štete nastale do 31. 12. 2003. godine pri vršenju poslova ranijih carinskih uprava (entitetskih carinskih uprava), pa je za rješavanje ovog spora u drugostepenom postupku stvarno nadležan Okružni sud u Banja Luci u smislu člana 26. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 111/04 i 109/05).

Prema odredbi člana 1. stav 2. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH , ovaj sud je stvarno nadležan da rješava imovinske sporove koji su proistekli iz štete koja je nastala pri vršenju poslova organa uprave BiH i drugih institucija BiH i službenih lica tih organa i institucija. U konkretnom slučaju ne radi se o imovinskom sporu, odnosno o naknadi štete nastale pri vršenju poslova institucija BiH, odnosno organa BiH, pa za rješavanje navedenog spora nije stvarno nadležan Sud BiH.

Iz navedenih razloga ovaj sud je primjenom člana 14. stav 2. tačka c) Zakona o Sudu BiH, odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

(Rješenje vijeća Upravnog odjeljenja Suda BiH broj R. 27/07 od 28. 11. 2007. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum