Vaš pravni kompas 

  • Preuranjeno oglasavanje nenadleznim Suda prilikom odlucivanja o optuznici

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #826  by AntunHun
 
Preuranjeno oglašavanje nenadležnim Suda prilikom odlučivanja o optužnici (primjena odredbe člana 7. stav 2. tačka b) Zakona o Sudu BiH)


Sudija za prethodno saslušanje se preuranjeno oglasio nenadležnim za vođenje krivičnog postupka i preuranjeno je utvrdio nadležnost drugog suda za vođenje postupka.Iz obrazloženja:

Međutim, Vijeće nalazi da se sudija za prethodno saslušanje, preuranjeno oglasio nenadležnim za vođenje krivičnog postupka u krivičnom predmetu koji se vodi prema osumnjičenom Đ.Ž. te da je preuranjeno utvrdio nadležnost drugog suda za vođenjene postupka.

Naime, Tužilaštvo BiH je, paušalno se pozivajući na odredbu člana 7. stav 2. tačka
b) Zakona o Sudu BiH, iz kojeg smatra da je Sud BiH nadležan za vođenje krivičnog postupka, propustilo da se precizno odredi iz kojih tačno razloga utvrđenih tim članom Zakona, smatra da je djelo za koje je podnijelo optužnicu na potvrđivanje, djelo za koje je nadležan Sud BiH, na koji način bi dao mogućnost Sudu BiH da utvrdi da li je zaista nadležan za postupanje u tom predmetu ili nije nadležan. Tužilaštvo je naime propustilo da u samom činjeničnom supstratu optužnice navede koje su to okolnosti koje krivično djelo za koje se sumnjiči osumnjičeni Đ. Ž., čine krivičnim djelom iz nadležnosti Suda BiH prvenstveno obzirom na činjenicu da se radilo o pravnoj kvalifikaciji koja je inkriminirana entitetskim zakonom, pa se, u konkretnom slučaju, nije ni radilo o isključivoj, već o izvedenoj nadležnosti Suda BiH. To u svakom slučaju optužnicu Tužilaštva BiH čini nerazumljivom i manjakvom obzirom na ono što je navedeno u samoj optužnici u dijelu koji se odnosi na rezultate istrage i u vezi s tim i donošenje rješenja ovog suda o nadležnosti od 19.06.2008. godine (strana 4. i 5. optužnice), što je, moglo upućivati na nadležnost ovog suda. Međutim, Vijeće smatra da je do ove procesne situacije došlo i zbog toga što je optužnica već jednom bila vraćena na uređenje62 zbog nedostataka u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog djela, a ne nadležnosti općenito, što je, imajući u vidu rješenje kojim se utvrđuje nadležnost ovog suda, moglo dovesti do pretpostavke na strani tužilaštva da pitanje nadležnosti Suda BiH nije potrebno dodatno obrazlagati.

S druge strane, oglašavajući se nenadležnim i utvrđivanjem drugog suda nadležnim za vođenje krivičnog postupka protiv osumnjičenog Đ.Ž., sudija za prethodno saslušanje je onemogućio Tužilaštvo BiH, da ovu manjkavost u svoj optužnicu učini razumljivijom, odnosno da tačno navede zbog čega smatra da je Sud BiH nadležan za vođenje krivičnog postupka, pa time i za potvrđivanje optužnice.

Ovo i imajući u vidu da se o pitanju nadležnosti vodi računa tokom cijelog postupka, budući da, od faze do faze, može doći do njene modifikacije, temelje nadležnosti za postupanje u konkretnoj situaciji potrebno je ustanoviti u samoj optužnici.

(Rješenje Suda BiH broj X-KO-08/540-1 od 10.8.2009. godine)
https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum