Vaš pravni kompas 

  • Pretvaranje prava koristenja u pravo svojine

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #693  by comodore
 
PRETVARANjE PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE
Zakon o stvarnim pravima

član 325

Ako je zainteresovano lice vlasnik izgrađenog objekta sa pravom korišćenja na zemljištu ispod tog objekta, a koje zemljište je u zemljišnoj knjizi označeno kao društvena, odnosno državna svojina, onda su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima ispunjeni uslovi da se izvrši pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine njegovog dosadašnjeg nosioca.

Obrazloženje:

"Iz podataka spisa proizlazi da je "D" d.o.o. B. upisan sa pravom korišćenja na zemljištu označenom kao k.č.... kućište "gradilište" u površini od 590 m2 upisane u zk. ul.... k.o. B., da je prvostepenim rješenjem izvršeno pretvaranje prava korišćenja dosadašnjeg nosioca tog prava u pravo svojine na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj svojini označeno kao k.č. br...., kućište "gradilište" i zk. tijelo 2 Odjevna kuća "..." na uglu ulica V. M. i M. R u površini od 590 m2 upisano u zk. ul.... k.o. B. kao društvena svojina sa 1/1 dijela, pravo svojine na zk. tijelu 2 u korist "D" d.o.o. B. sa 1/1 dijela, te pravo korišćenja zemljišta pod zgradom dok na tom zemljištu postoji zgrada, a što se po novom premjeru odnosi na k.č.... "...", kuća i zgrada u površini od 590 m2, upisana u p.l.... k.o. B. 7 na ime "D" d.o.o. B. sa 1/1 dijela. Osporenim aktom je odbijena žalba, a pobijanom presudom je odbijena tužba i održan na snazi osporeni akt.

Članom 3. Zakona o izmjenama i dopunama ZSP ("Sl. glasnik RS, broj: 95/11) je izmijenjen član 325. osnovnog teksta Zakona o stvarnim pravima na način da je ovom odredbom propisano da se privremeno pravo korišćenja do preuzimanja, pravo korišćenja radi građenja i trajno pravo korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj, odnosno državnoj svojini, koje do stupanja na snagu ovog zakona nije postalo svojina drugog lica, pretvara se u pravo svojine njegovog dosadašnjeg nosioca, odnosno njegovog pravnog sljednika.

U postupku koji je prethodio donošenju prvostepenog rješenja utvrđeno je da je je predmetno zemljište u zk. ul. označeno kao društvena, odnosno državna svojina, na predmetnim nekretninama je podnosilac zahtjeva upisan kao sopstvenik zgrade sa pravom korišćenja na zemljištu ispod zgrade dok se na predmetnom zemljištu nalazi zgrada, pa su ispunjeni uslovi da se izvrši pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine njegovog dosadašnjeg nosioca, jer je odredbom člana 325. ZSP odnosno odredbom člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama ZSP ("Sl. glasnik RS", broj 95/11, u daljem tekstu: Zakon o izmjenama) propisano da se, privremeno pravo korišćenja do preuzimanja, pravo korišćenja radi građenja i trajno pravo korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj, odnosno državnoj svojini, koje do stupanja na snagu ovog zakona nije postalo svojina drugog lica, pretvara u pravo svojine njegovog dosadašnjeg nosioca, odnosno njegovog pravnog sljednika.

S obzirom da je zainteresovano lice vlasnik izgrađenog objekta, onda je on po sili zakona nosilac prava korišćenja na zemljištu ispod objekta, iako je u dispozitivu prvostepenog rješenja navedeno da se utvrđuje i zemljište za redovnu upotrebu objekta, ali to nije od uticaja na rješenje ove upravne stvari, s obzirom da iz utvrđenog činjeničnog stanja, prije svega iz zk. ul.... k.o. B. slijedi da predmetna parcela obuhvata samo zemljište ispod objekta, pa je pravilno od strane upravnih organa donijeto deklarativno rješenje kojim se vrši pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na predmetnoj parceli, a koje pretvaranje je izvršeno po sili zakona 4. 1.2009. godine, danom stupanja na snagu ZSP.

Neosnovano je pozivanje tužioca na odredbu člana 5. ZSP, koja definiše pojam stvari i odredbu člana 6. istog zakona koja uređuje šta je predmet svojine, a odredbe člana 325. ZSP, odnosno člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama definišu pretvaranje prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj, odnosno državnoj svojini u pravo svojine njegovog dosadašnjeg nosioca, odnosno pravnog sljednika."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 014403 15 Uvp od 26.10.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum