Vaš pravni kompas 

  • Pretpostavke za odredivanje posebnih istraznih radnji

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #827  by AntunHun
 
Pretpostavke za određivanje posebnih istražnih radnji (odredba člana 116. stav 1. ZKP BiH)


Postojanje osnova sumnje, da je određena osoba sama ili sa drugim osobama učestvovala ili učestvuje u izvršenju krivičnih djela, predstavlja osnovnu pretpostavku za primjenu posebnih istražnih radnji.


Iz obrazloženja:

S obzirom da se osnovi sumnje za preduzimanje posebnih istražnih radnji moraju prethodno provjeriti i biti u vezi sa određenim činjenicama koje navode na zaključak da je osumnjičena osoba učestvovala ili učestvuje sama ili sa drugim osobama u izvršenju krivičnog djela iz člana 117. ZKP BiH, a da Tužilaštvo u svom prijedlogu nije u dovoljnoj mjeri obrazložilo navedene činjenice, odnosno iz obrazloženja prijedloga ne proizilazi postojanje osnova sumnje koji bi opravdao određivanje istih, prijedlog za određivanje posebnih istražnih radnji je odbijen kao neosnovan.

(Rješenje Suda broj: S1 2 K 008630 13 Krn 8 od 06.09.2013. godine)

https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum