Vaš pravni kompas 

  • Prestanak stanrskog prava bracnog druga koji nije otkupio stan

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #503  by comodore
 
PRESTANAK STANARSKOG PRAVA BRAČNOG DRUGA KOJI NIJE OTKUPIO STAN
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

čl. 11 i 33

Samim činom otkupa stana jednog od bračnih drugova prestaje stanarsko pravo za drugog bračnog druga ako se nisu drugačije dogovorili, pa tuženi koji je zadržao ključeve od stana radi povremenih dolazaka u stan je postao nesavjestan posjednik protiv kojeg je tužiteljica kao vlasnik stana podnijela tužbu zbog smetanja posjeda.

Obrazloženje:

"Uvidom u cjelokupan spis ovaj sud je utvrdio da je zahtjev tužiteljice-protutužene osnovan dok je zahtjev tuženog-protutužitelja u cjelosti neosnovan. Naime, zaključak prvostepenog suda po mišljenju ovog suda je zasnovan na pravilno utvrđenom činjeničnom stanju i pravilnoj primjeni materijalnog prava, a na temelju rezultata provedenog postupka. Nesporna je činjenica da je tužiteljica nakon smrti roditelja kao član porodičnog domaćinstva nastavila da koristi predmetni stan. Takođe je nesporno da su supružnici nakon zaključenja braka zajednički nastavili da žive u stanu roditelja tužiteljice i stekli zajedničku djecu. Naime, nakon smrti roditelja tužiteljica je prenijela stanarsko pravo uz saglasnost vlasnika stana prenijela na svoje ime te zaključila ugovor o korištenju stana dana 14.06.1994.godine. Pored tužiteljice članovi porodičnog domaćinstva su bili bračni drug, kao i zajednička djeca.

Takođe je nesporno da su se bračni drugovi razveli na osnovu pravosnažne sudske odluke Općinskog suda I u S. broj P-... od 27.09.1999.godine. Prema članu 20. preuzetog Zakona o stambenim odnosima, je predviđena mogućnost da sud po zahtjevu jednog od ranijih bračnih drugova u vanparničnom postupku odluči ko će od njih ostati nosilac stanarskog prava cijeneći uslove propisane u stavu 1. ovog člana. Ovu mogućnost razvedeni bračni drugovi nisu iskoristili pa nakon otkupa stana jednog od bračnih drugova, drugom bračnom ovo pravo je prestalo u smislu člana 33. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Kako je tuženi zadržao ključeve od stana radi povremenih dolazaka u stan to je tužiteljica i podnijela ovu tužbu kao vlasnik stana.

(...)

Naime, prema odredbi člana 11. Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo supružnici stan mogu kupiti zajednički, a jedan od njih samo uz saglasnost drugog. Međutim u konkretnom slučaju takva saglasnost nije ni trebala postojati, kod postupka nadležnog stambenog organa, jer su se supružnici pravosnažno razveli, a nakon razvoda braka tužiteljica je otkupila stan u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo.

Samim činom otkupa stana tj. danom sklapanja ugovora o kupoprodaji stan nositelja stanarskog prava,prestaje stanarsko pravo na stanu koji koristi i postaje vlasnikom sve u smislu člana 33. Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo. Samim tim tuženi-protutužitelj postao nesavjestan posjednik jer je svojom izjavom potvrdio da želi da tužiteljica ostane jedinim nosiocem stanarskog prava odnosno isti otkupi na svoje ime.

Stoga je sud pravilno primjenio materijalno pravo pozivom na član 43. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima na temelju kojih je usvojio tužbeni zahtjev tužiteljice-protutužene i naložio tuženoj da istoj preda stan slobodan od stvari i preda kljičeve od stana."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 09 0 P 010829 07 Gž od 11.11.2010. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum