Vaš pravni kompas 

  • Prestanak radnog odnosa policijskog sluzbenika

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #625  by matrix
 
Prestanak radnog odnosa policijskog službenika


Policijskom službeniku prestaje radni odnos i automatski gubi sva prava iz istog, pravosnažnošću sudske odluke kojom mu je za krivično djelo izrečena kazna zatvora od 6 mjeseci ili teža kazna, a ne od dana stupanja na izdržavanje kazne.


Zamjena izrečene kazne zatvora u novčanu kaznu nakon pravosnažnosti sudske odluke, nije od uticaja na prestanak radnog odnosa.

Iz obrazloženja:
Predmet tužbenog zahtjeva je ispitivanje zakonitosti rješenja Direktora tužene Granične policije Bosne i Hercegovine od 04.02.2016. godine i rješenja Odbora za žalbe policijskih službenika od 24.03.2016. godine na osnovu kojih je tužiocu prestao radni odnos u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine primjenom odredbe člana 119. stav 1. tačka 9) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine sa danom uručenja drugostepenog rješenja donešenog po žalbi tužioca.
Nije sporno da je tužilac u momentu donošenja pobijanih rješena bio zaposlenik tužene, Jedinice Granične policije BiH Zvornik sa sjedištem u Zvorniku, u činu
„Samostalni inspektor“, raspoređen na radno mjesto „Komandir“, te da je istom, rješenjem tužene broj UP-2-04-4-07-1-51-1/14 od 24.03.2016. godine, prestao radni odnos sa danom uručenja pomenutog rješenja 01.04.2016. godine i to zbog izrečene (pravosnažnom sudskom odlukom), krivične sankcije, kazne zatvora u trajanju od jedne godine kao glavne kazne i novčane kazne u iznosu od 10.000,00 KM, kao sporedne kazne.
Nije sporna ni činjenica, da je Sud Bosne i Hercegovine, na zahtjev tužioca, osuđenog na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, donio rješenje broj: S1 2 K 017004 14 K od 22.02.2016. godine, kojim se kazna zatvora u trajanju od jedne godine (izrečena presudom Suda BiH broj: S1 2 K 017004 15 Kžk od 15.01.2016. godine) zamjenjuje novčanom kaznom u iznosu od 27.000,00 KM.
S obzirom da je odredbom člana 119. stav 1. tačka 9) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine propisano da policijskom službeniku prestaje radni odnos i automatski gubi status policijskog službenika kada mu je za krivično djelo izrečena pravosnažna kazna zatvora od šest mjeseci ili teža kazna, to zamjena kazne zatvora novčanom iz člana 121 a. KZ BiH, i po shvatanju drugostepenog vijeća, predstavlja samo način izvršenja pravosnažne presude, a ne mijenja presudu u pogledu kazne.
I u pogledu evidentiranja podataka prema odredbama Pravilnika o kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine vrši se upis podataka iz pravosnažne presude, a u situaciji kada se zatvorska kazna zamjeni novčanom upisuje se i zamjena kazne zatvora za novčanu kaznu koja nema pravno dejstvo konačne odluke, na što žalba neosnovano ukazuje, niti se zamjena kazne zatvora za novčanu kaznu može posmatrati sa aspekta konačne odluke suda, koja ne bi po tužioca proizvela posljedice prestanka radnog odnosa.
Drugostepeno vijeće napominje da citiranom odredbom Zakona o policijskim


službenicima, koji se u konkretnom slučaju primjenjuje kao lex specialis, nije propisano da radni odnos prestaje policijskom službeniku po sili zakona danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora, nego isključivo kada je za krivično djelo izrečena pravosnažna kazna zatvora od 6 mjeseci ili teža kazna.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P
021897 16 Gž od 11.01.2017. godine).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum