Vaš pravni kompas 

  • Prestanak mandata izabranom clanu organa vlasti

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #781  by AntunHun
 
Prestanak mandata izabranom članu organa vlasti


Član 1.10 stav (1) tačke 6. Izbornog zakona BiH

Žalitelju, kao izabranom odborniku u Skupštini opštine (kao i svakom izbornom članu organa vlasti na svim nivoima), prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučaju kada je odjavio prebivalište sa područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak i u kojoj je izabran.

Iz obrazloženja:

Apelaciono upravno vijeće nalazi da je pobijana odluka Centralne izborne komisije BiH pravilna i zakonita, jer se zasniva na pravilno i potpuno utvrdjenom činjeničnom stanju i pravilnoj primjeni materijalnog prava. Naime, prema odredbi člana 1.10 stav (1) tačka 6. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH„ broj 23/01- 32/07), izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran

ako odjavi prebivalište sa područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak da glasa i u kojoj je izabran, istekom roka od 6 (šest) mjeseci od dana odjave prebivališta. Centralna izborna komisija BiH je provjerom podataka u službenoj evidenciji prebivališta nadležnog organa, koju vodi Direkcija za implementaciju projekta CIPS, kojoj Centralna izborna komisija BiH ima pravo pristupa, utvrdila da žalitelj ima prijavljeno prebivalište u opštini Ilidža od dana 30. 11. 2004. godine, što je utvrdila uvidom u akt navedene Direkcije broj NS/12/04-30-3467/07 od 28. 09. 2007. godine. Kandidatura žalitelja za lokalne izbore održane 2004. godine je ovjerena, jer je žalitelj imao prijavljeno prebivalište u opštini Trnovo i obavljao funkciju odbornika u SO Trnovo sve do 30. 11. 2004. godine, kada je odjavio prebivalište i isto prijavio u opštini Ilidža. Dokazi o ovim činjenicama se nalaze u spisima predmeta CIK BiH , pa je apelaciono upravno vijeće izvršilo u iste i neposredan uvid i uvjerilo se da je tačno ono što se o tim dokazima navodi u pobijanoj odluci CIK-a BiH. Prema tome, žalitelj je odjavio prebivalište duže od šest mjeseci sa područja osnovne izborne jedinice u kojoj je izabran ( Trnovo), te sada ima prijavljeno prebivalište u opštini Ilidža u periodu od 30.
11. 2004. godine pa sve do danas, a koju činjenicu ni žalitelj u žalbi ne osporava.

Centralna izborna komisija BiH je svojim aktom broj 05-07-1-2497/07 od 23. 08. 2007. godine dostavila SO Trnovo zahtjev za utvrdjivanje prestanka mandata izabranim zvaničnicima, medju kojima je i žalitel , s tim da u skladu sa članom 1.10 stav (2) Izbornog zakona BiH utvrde prestanak mandata, izmedju ostalih, i žalitelju u roku od 15 dana zbog odjave prebivališta iz opštine Trnovo, kao razlog za prestanak mandata, koji dokaz se takodje nalazi u spisima ovog predmeta.

Obzirom da SO Trnovo nije postupila u skladu sa navedenim zahtjevom, Centralna izborna komisija BiH je na osnovu utvrdjenih činjenica, a u skladu sa članom 2.9 stav
(1) tačka 16. i članom 1.10 stav (2), a u vezi sa članom 1.10 stav (1) tačka 6. Izbornog zakona BiH pravilno odlučila kada je donijela odluku o prestanku mandata žalitelju.

Stoga, apelaciono upravno vijeće nalazi da je pobijana odluka CIK-a BiH pravilna i zakonita, a žalba neosnovana, pa ju je odbilo primjenom člana 81. stav 1., druga rečenica, Zakona o upravnim sporovima BiH („Službeni glasnik BiH„ broj 19/02).

(Rješenje Apelacionog upravnog vijeća Suda BiH broj Iž- 38/07 od 14. 11. 2007. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum