Vaš pravni kompas 

  • Prestanak drzavnog vlasnistva na gradevinskom zemljistu

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #540  by comodore
 
PRESTANAK DRŽAVNOG VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU PO SILI ZAKONA
Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske

član 44

Danom stupanja na snagu Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske prestaje državno vlasništvo na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa važećim regulacionim planom.

Obrazloženje:

"Iz sadržaja predmetnog upravnog spisa a što je navedeno u obrazloženju rješenja prvostepenog i osporenog akta proizlazi da je u postupku koji je prethodio donošenju prvostepenog rješenja, proveden dokazni postupak uviđajem na licu mjesta uz angažovanje vještaka geometra koji je u svom nalazu datim na zapisnik od 03.09.2010. godine obrazložio postupak cijepanja i formiranja parcela br.... i... nastalih od k.č. br... i k.č. br.... Izvršen je uvid u rješenje... od 02.03.1966 kojim je to zemljište nacionalizovano te u rješenje nasljeđivanju broj O-... od 29.06.1988. godine radi utvrđenja legitimiteta nasljednika ranijeg vlasnika. Na okolnost privedenosti tih parcela namjeni prema regulacionom planu zatraženo je stručno mišljenje Odjeljenja... Opštine G. koje je dostavljeno pod brojem broj... od 08.11.2011. godine i njegova dopuna koja je sačinjena nakon održane rasprave na licu mjesta uz prisustvo stranaka, geometra i službenog lica Odjeljenja... Opštine G. pod brojem broj... od 07.05.2012. U dopuni stručnog mišljenja navedeno je da predmetne parcele nisu privedene namjeni u skladu sa važećim regulacionim planom, a da je na istima predviđana izgradnja obrazovne ustanove, jer da prema važećem regulacionom planu G. - I. ulaze u sastav parcela na kojima je predviđena izgradnja obrazovne ustanove.

S obzirom na tako utvrđene činjenice, a kako tužilac ne nudi dokaze na osnovu kojih bi se utvrdilo drugačije činjenično stanje od onog koje je utvrdio prvostepeni organ, prigovori iznijeti u tužbi i zahtjevu da na nesumnjiv način nije utvrđena činjenica privedenosti tog zemljišta namjeni su neosnovani jer je ta činjenica utvrđena uvidom u važeća planska akta i uviđajem na licu mjesta uz angažovanje geometra radi identifikacije parcela i predstavnika Odjeljenja za... Opštine G.. Kako su navedeni prigovori neargumentovani time ne mogu dovesti u sumnju činjenični i pravni zaključak prvostepenog organa u pogledu postojanja uslova za utvrđivanje prava uspostavljanja ranijeg vlasničko pravnog statusa na predmetnim parcelama u korist zainteresovanog lica."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 011834 14 Uvp od 15.9.2016. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum